ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми март                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 274 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.05 часа се явиха:

 

Жалбоподателката М.Х.Р. се явява лично и с адвокати В. и Х., надлежно упълномощени.

За ответника Национална експертна лекарска комисия- София не се явява представител, редовно уведомен.

За заинтересованата страна- Втори състав на ТЕЛК към МБАЛ Бургас, се явяват членовете на състава д-р А. и д-р К..

За заинтересованата страна Агенция за хора с увреждания- София не се явява представител, редовно уведомена.

За заинтересованата страна ТП на НОИ Бургас не се явява представител, редовно уведомена.

За заинтересованата страна Регионална дирекция за социално подпомагане Бургас не се явява представител, редовно уведомена.

 

Адвокат В.: Да се даде ход на делото.

Д-р К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на М.Х.Р. против Експертно решение № 1065/24.11.2017г. на специализиран състав по хирургични болести при Национална експертна лекарска комисия.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят в настоящото производство фактите, на които основават своите искания и възражения. В тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо с изх.№ Ю108/15.02.2018г. от административния орган, с приложени към него писмени доказателства, налични в експертното досие на жалбоподателката.

 

Адвокат В.: Поддържаме жабата, като молим съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното такова на НЕЛК и в зависимост от критерия, дали въпросът е поставен за преценка, да реши спора по същество или да върне преписката на органа за ново произнасяне. С жалбата сме направили доказателствени искания, които поддържаме изцяло. В крайна сметка обжалваното решение е акт, шесто такова решение от една поредица обжалвания пред ТЕЛК, в което водещото заболяване на очите постепенно се неглижира, като в третото решение на ТЕЛК, относно зрителната острота, няма становище и произнасяне и определяне степен на увреждане и обжалваното решение на НЕЛК отбелязва стойности, които потвърждава, че доверителката ми е здрава. В този смисъл сме представили доказателства, които моля да приемете и сме направили и искане за допускане на съдебно-медицинска експертиза, което поддържаме.

Д-р К.: Втори състав на ТЕЛК е получил две решения на НЕЛК и винаги се съобразяваме с това, което те казват. През септември 2016г. НЕЛК е гледал болната и е определил 48% трудова неработоспособност и е посочил допълнителни особености. Ние гледаме през м. февруари 2017г., след като НЕЛК вече я е гледал, и се съобразяваме с указанията, които НЕЛК дава и ние даваме същите проценти нетрудоспособност. Само изглежда има някакви разминавания в решението по очни болести. Отново болната не е съгласна с решението, вече на бургаския ТЕЛК и НЕЛК отново я е гледал през м. ноември 2017г. и постановява тяхното решение. Ние нямаме възражения по този въпрос. Няма какви доказателства да соча. В случая ние сме: невролог д-р Атанасова, която дава 30% загубена нетрудоспособност. Аз съм ортопед, който издава същите решения за хронична венозна недостатъчност и 10% за малка слабинна херния в ляво, 10% за изменение на гръбначния стълб – спондилоза и за крив голям пръст на лявото ходило още 10%. От очния лекар на ТЕЛК се дават два пъти по 15% и пак сумата е 48%.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства и рентгенови снимки за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното с жалбата доказателствено искане за допускане на съдебно-медицинска експертиза, която да даде заключение по поставените задачи, доколкото същата ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства и рентгенови снимки.

ДОПУСКА извършването на съдебно-медицинска експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените с жалбата задачи.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 180 лева, платим от жалбоподателката в 7-дневен срок от днес.

Да се изпрати писмо до директора на УМБАЛ Бургас с искане да бъде посочено вещо лице, което да извърши допуснатата експертиза.

 

Адвокат В.: Нямаме други доказателствени искания.

Д-р К.: Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.05.2018г. от 11.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: