Р Е Ш Е Н И Е

 

        497                                      21.03.2017г.                                    гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и трети февруари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

секретар:  И.Л.

прокурор: Галя Маринова

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КНАХ дело № 274 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от ЕТ „Търговска фирма Анди – А.Б.“ ЕИК ***, против Решение № 1990 от 30.12.2016г., постановено по НАХД № 4475 по описа на Районен съд – Бургас за 2016г., с което е потвърдено Наказателно постановление № КХ-256/22.08.2014г. на директора на областна дирекция по безопасност на храните - Бургас, с което на ЕТ „Търговска фирма Анди – А.Б.“ за нарушение по чл.17, ал.1 от Закона за храните, във вр. с чл.12 от Наредба № 5/2006г за хигиена на храните, на основание чл.43, ал.2 от ЗХ е наложено адм. наказание имуществена санкция в размер на 3000 лв.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Сочи се, че решението на първоинстанционния съд за неправилно и необосновано. Навеждат се доводи, че не е конкретизиран целия фактически състав на нарушението.

В съдебно заседание касаторът ЕТ „Търговска фирма Анди – А.Б.“, редовно и своевременно призован, се явява лично.

Ответникът по касацията Българска агенция по безопасност на храните, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на страната и прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административно-наказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Фактическите констатации и правните изводи формирани от първостепенния съд се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното повтаряне. Във връзка с оплакванията на касатора, поддържани пред настоящата инстанция, следва в случая да се посочи, че същите били релевирани още в първоинстанционното производство и по тях решаващият съд е дал законосъобразен отговор, като при правилна преценка на събраните гласни и писмени доказателства по делото и при правилно приложение на материалния закон, е достигнал до обосновани изводи относно законосъобразността и обосноваността на наказателното постановление, като е формирал правилно вътрешно убеждение. Спазването на хигиенните изисквания и прилагането на добрите практики на всички етапи на производството, преработката и дистрибуцията на храните означава преди всичко поддържане на добра хигиена и чистота на всички помещения в заведението за обществено хранене и при осъществяване на технологичния процес на преработката и приготвянето на предлаганите храни. Тези изисквания не са били спазени в процесния търговски обект, видно от установените в административно-наказателното производство факти и обстоятелства, които не бяха опровергани от касатора в рамките на проведеното съдебно производство. 

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил законосъобразен и обоснован съдебен акт, като изложените в същия аргументи за законосъобразност на оспореното НП се споделят изцяло от касационната инстанция. Правилен и съобразен с установените по делото факти и обстоятелства е и изводът на първоинстанционния съд за липсата на основания за квалифициране на извършеното нарушение като маловажен случай, с оглед високата обществена опасност на извършеното деяние, предвид неблагоприятните последици, които биха могли да настъпят по отношение на здравето на гражданите консумиращите предлаганите храни в заведението на касатора.

Предвид изложеното настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1990 от 30.12.2016г., постановено по НАХД № 4475 по описа на Районен съд – Бургас за 2016г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.            

 

   2.