Р Е Ш Е Н И Е

 

 Номер 784              Година 21.04.2016           Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на двадесет и четвърти март две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                                           2.Веселин ЕНЧЕВ

 

 

Секретаря Й.Б.

Прокурор Георги Дуков

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 274 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Агровин” ООД, гр.Сунгурларе с ЕИК 147153715 представлявано от М.В.П. и А.Т.Б. - управители против решение № 162 от  22.12.2015г., постановено по н.а.х.д.№ 381 по описа за 2015г. на Районен съд Карнобат. Конкретни касационни отменителни основания не се сочат. Не споделя мотивите на съда и твърди, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Оспорва съставомерността на констатираното деяние. Счита, че при определяне на наказанието не е взета предвид тежестта на нарушението, както и обстоятелството, че дружеството се наказва за първи път. Иска се отмяна на съдебния акт и на издаденото наказателно постановление.

Ответникът – Регионална инспекция по околната среда и водите, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на обжалваното съдебно решение, като обосновано и законосъобразно.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение, Районен съд Карнобат е изменил наказателно постановление № 95/08.01.2015г. на Директор на РИОСВ Бургас, с което на касатора за нарушение на чл.126, ал.1 от Закона за водите (ЗВ) и на основание чл.200, ал.1, т.38 от ЗВ, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, който размер е намален на 1 000 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че при съставянето на акта и издаване на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, като нарушението и обстоятелствата при които е извършено са описани достатъчно ясно и фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства. По същество съдът е обосновал извод за съставомерност на констатираното деяние и правомерно ангажиране отговорността на дружеството основание чл.200, ал.1 т.38 от ЗВ (приложимата редакция). По отношение размера на наложената имуществена санкция съдът е преценил, че същата неправилно е определена в максимален размер от 2000 лева и с оглед това, че няма данни за извършени други нарушения я е намалил на 1000 лева.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалва не пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Въз основа на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която е съвсем подробно описана и не е необходимо нейното повторно възпроизвеждане.

Правилно съдът е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до ограничаване правото на защита на санкционираното дружество. В този смисъл неоснователни са възраженията за допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като дружеството се представлява винаги заедно от двамата управители, още повече, че са извършени действия по отношение на лице И. А. П., която не разполага с представителна власт. Изложените от първоинстанционния съд мотиви изцяло се споделят от настоящия съдебен състав, като непосочването в АУАН и НП на двамата управители представляващи заедно дружеството не е съществено процесуално нарушение. С посочването на единия управител и надлежното връчване както на акта така и наказателното постановление на същия, не се е стигнало до нарушаване правото на защита на дружеството. Следва да се има в предвид, че по този начин процедират и самите управители, видно от представеното от името на дружеството уведомление до директора на РИОСВ Бургас с вх.№ 7937/20.11.2014г., което е подписано само от единия от тях – М.П..

Правото на защита на дружеството не е нарушено и поради факта, че при извършената проверката на място не са присъствали управителите на дружеството. В деня на проверката, на място е била И. А. П., която се е легитимирала като офис мениджър в дружеството и безспорно е съдружник в същото. На И. П. е предоставена възможност да присъства при проверката от която тя не се е възползвала и е изпратила общ работник. След като не е налице спор по делото, че проверката е извършена в присъствието на работник на дружеството, не е налице съществено процесуално нарушения. В случая, управителите на дружеството не са се намирали в обекта, поради което е било обективно невъзможно те да присъстват лично при извършване на проверката, като тяхната липсва не е основание да не се извърши проверка.

От събраните в хода на производството доказателства се установява, че касаторът е осъществил състава на нарушение по чл.200, ал.1, т.38 във вр. чл.126, ал.1 от ЗВ, тъй като на 05.11.2014г., като след извършена планова проверка за изпълнение условията на разрешително №33740141/01.02.2013г. на което дружеството е титуляр, е установено, че локалната пречиствателна станция за отпадни води, изградена да пречиства смесения поток производствени и битово-фекални отпадъчни води от „Винарна Шато Сунгурларе“ не функционира. От проверяващите са констатирани неработещи аеротари и пречиствателни съоръжения, събрана вода с фекален мирис, като отпадъчните води от обекта постъпват в неработеща станция и се заустват непречистени във воден обект „Кайка дере“. 

С разпоредбата на чл.126, ал.1 от ЗВ на лицата, които осъществяват експлоатацията на канализационните мрежи и пречиствателните съоръжения, е вменено задължение да ги поддържат в техническа и експлоатационна изправност и да осигуряват непрекъснато нормалната им експлоатация, което в случая не е сторено от касатора, поради което правилно е санкциониран на посоченото правно основание.

Неоснователни са възраженията на дружеството поддържани и пред настоящата съдебна инстанция досежно размера на наложената имуществена санкция. Съгласно чл.27 от ЗАНН административното наказание се определя съобразно разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. В случая, правилно първоинстанционния съд, след като е съобразил тежестта и характера на нарушението и предвид това, че същото е установено за първи път, е преценил, че наложеното на дружеството наказание е необосновано завишено и с оглед целите на административните наказания, визирани в разпоредбата на чл.12 от ЗАНН е определен размер в средния предвиден от законодателя в нормата на чл.200, ал.1, т.38 от ЗВ – 1 000лв.. Предвид характера на охраняваните обществени отношения този размер съдът приема за подходящ да осъществи функциите на административното наказание, свързани със специалната и генерална превенция.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 162/22.12.2015г., постановено по н.а.х.д. № 381 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Карнобат.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

 

                                                                                 2.