ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи април                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 274 по описа за 2015 година

На именното повикване в 14:52 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.Т., редовно призована, не се явява и не се представлява.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Общински съвет – П., редовно призован, явява се лично М.Б. и с адв. Н.А., с представено от днес пълномощно.

 

            По хода на делото:

         АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Делото е образувано по повод жалба от С.К.Т. против решение на Общински съвет – П., обективирано според жалбоподателя в писмо с изх. № 195/08.12.2014 г., подписано от М.Б.  - Председател на Общински съвет - П..

 

АДВ. А.: Оспорвам жалбата. Представям доказателства и моля да приемете един брой писмо с изх. № 197/19.12.2014 г., адресирано до наследниците на К.К.С. и препис-извлечение от Протокол № 046/24.09.2014 г. на Общински съвет - П., с който лично на жалбоподателката й е отговорено. Видно от така представения протокол, в заседанието на общинския съвет е присъствала жалбоподателката Т..

Други доказателства и други доказателствени искания нямам. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника, както и поради липсата на изрично формулирани доказателствени искания в сезиращата съда жалба и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. А.: Считам, че подадената жалба е процесуално недопустима предвид факта, че се обжалва писмото на председателя на Общински съвет – П., с което е отговорено на жалба, подадена от наследниците на К.К.С.. Обжалваното писмо не съдържа белезите на индивидуален административен акт, тъй като не е решение на Общински съвет – П., както и на основание чл. 21, ал. 5 от АПК не са индивидуални административни актове волеизявленията, които са част от производството по издаване на административния акт.

На второ място считам, че писмото, което се обжалва, е получено лично от един от наследниците на 08.12.2014 г. Жалбата е подадена на 29.12.2014 г. – т.е. след изтичане на срока от обжалване – т.е., оспорването е просрочено.

Не на последно място, жалбата е неоснователна и недоказана, тъй като няма налице отказ на Общински съвет - П. жалбоподателката да бъде обезщетена с имот частна общинска собственост, а напротив. Както е видно от двете писма-отговор и от извлечението от протокола, който представихме в днешно съдебно заседание й е отговорено, че процедурата е започнала и най-вероятно обезщетение ще й бъде извършено, а също така жалбоподателката е била уверена при няколко лични срещи с председателя на Общински съвет - П..

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: