О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер 1022                        от 07.05.2015 г.,        град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, втори състав, на двадесет и първи април две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

при секретаря С.Х. като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 274 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано е по жалба на С.К.Т. ЕГН ********** *** против Решение 195 от 08.12.2014 год. на Общински съвет П. за отказ за изпълнение на решение на Общински съвет и на съдебно решение за обезщетяване с недвижим имот. Иска се от съда да постанови решение, с което признае правото на разделяне на ПИ 58356.73.35 м. „Стамополу-П.“, като южната част се запише на К.К.С. и да бъде отменено решението на ОС като незаконосъобразно и вместо него бъде задължен ОС да издаде законосъобразно решение за разделяне на ПИ 58356.73.35 м. „Стамополу-П.“ с площ 2 дка по посочените координати и граници на новообразуваните имоти. В съдебно заседание, жалбоподателката редовно призована не се явява, не ангажира допълнителни доказателства извън представената административна преписка и не изразява становище по оспорването. 

Ответната страна – Общински съвет гр. П., представляван от председателя М.Б. – лично и с адв. Н.А. излага съображения за недопустимостта на жалбата поради липса на годен за оспорване административен акт, алтернативно изразява становище за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е процесуално недопустима по следните съображения:

С Решение № 95/14.06.2004 год., постановено по гр. дело № 66/2004 год., Районен съд гр. Царево е приел за установено по отношение на ОСЗГ П., че наследниците на К.К.С. (Гърчето) имат право да възстановят собствеността си върху земеделски имот – харман с площ 2,000 дка в м. „При село“ в землището на гр. П., обл. Бургаска. На основание така постановения съдебен акт, с Решение № 18.6/03.07.2004 год. ОСЗГ П. е признала правото за възстановяване на собственост на наследниците на К.К.С. върху земеделски имот с площ от 2,000 дка в местност „Край село“ в землището на гр. П. и е отказала да възстанови правото на собственост в съществуващи стари реални граници, поради факта, че имота е застроен и наследниците имат право на обезщетение по чл. 10б от ЗСПЗЗ.

С Решение № 571/30.11.2006 год. Общински съвет П. е определил за обезщетение на собствениците или на техните наследници общински поземлен фонд, представляващ 20.546 дка част от ПИ № 000312 по КВС на гр. П., целия с площ 75.824 дка – пасище, мера в землището на гр. П., местност „Стамополу“, съгласно АОС № 1053/17.09.2005 год. Указано е, настаняването да се извърши в посока от регулацията на гр. П. на север.

По искане на наследниците на К.К.С. е изготвен проект за изменение на кадастралната карта на гр. П., засягащ поземлен имот с идентификатор 58356.73.330. Проектът се състои в разделяне на поземления имот с идентификатор 58356.73.330 и обособяването на два новообразувани поземлени имота с проектни идентификатори 58356.73.331 и 58356.73.332. От представената към проекта обяснителна записка се установява, че ПИ предмет на проекта - 58356.73.330 е идентичен с част от ПИ 312 по КВС на землището на гр. П. и съгласно Решение № 571/30.11.2006 год. на Общински съвет П. е предоставен за обезщетения. С цитирания проект е предвидено с новообразувания ПИ с проектен идентификатор 58356.73.331 с площ от 2 000 кв.м. да бъдат обезщетени наследниците на К.К.С., съгласно Решение № 18.6/03.07.2004 год. на ОСЗГ П.. Въз основа на така изготвения проект, СГКК гр. Бургас е издала скица-проект за поправка на действащата кадастрална карта на гр. П., във връзка с разделянето на поземлен имот с идентификатор 58356.73.330. Видно от скицата-проект, след промяната се обособяват два ПИ, както следва: ПИ 58356.73.331 с площ 2000 кв.м., трайно предназначение – земеделска територия, начин на трайно ползване – ливада, собственост на н-ци К.К.С. и ПИ 58356.73.332 с площ 5163 кв.м., трайно предназначение – земеделска територия, начин на трайно ползване – ливада, собственост на Община П..

С мотивирано искане, изх. № 129/01.07.2014 год., адресирано до Общински съвет гр. П. с копие до Кмета на Община П., Началника на ОСЗ П.-Царево, на основание § 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ е предложил Общинския съвет да одобри и предостави ПИ № 58356.73.331 с площ от 2000 кв.м. в землището на гр. П. за обезщетение на наследниците на К.К.С.. Към така подаденото мотивирано искане са приложени искането на С.К. Т., Решение № 18.6/03.07.2004 год. на ОСЗГ П., Решение № 95/14.06.2004 год. на ЦРС, скицата-проект и удостоверение за наследници.

С оглед обстоятелството, че Общински съвет гр. П. не се е произнесъл по внесеното от Началника на ОСЗ П.-Царево мотивирано искане, наследниците на К.С. са депозирали жалба вх. № 301/24.11.2014 год. по описа на ОбС П., адресирана до председателя. В жалбата е формулирано искане за приемане от Общинския съвет решение, по силата на което ПИ № 58356.73.331 с площ от 2000 кв.м. да се предостави за обезщетяване на наследниците на К.С..

Във връзка с така депозираната жалба, с писмо изх. № 195/08.12.2014 год., М.Б. – Председател на Общински съвет П. е отговорила на жалбоподателите. Видно от цитираното писмо, позовавайки се на нормата на чл. 10б, ал. 2 от ЗСПЗЗ, Председателя на ОбС П. е уведомил жалбоподателите, че не е законосъобразно и правилно сами да си избират имот за обезщетение, както и да възлагат проект за изменение на кадастралната карта за общински имоти по начин, който е нецелесъобразен и не е в интерес на Община П., тъй като ситуирането на имота, който се предлага за обезщетение обхваща по-голямата част от лицето на поземления имот от който се отделя и останалата част от ПИ 58356.73.330 остава неизползваем за обезщетение на други собственици. В цитираното писмо на Председателя на ОбС П. е указано, че предстои Общинския съвет П. да определи земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на всички собственици по чл. 10б от ЗСПЗЗ, като след определянето им, жалбоподателите ще бъдат обезщетени в част от тези имоти.

Недоволна от така получения отговор, С.К. Т. е оспорила същия (като в жалбата неправилно е записала, че оспорва Решение № 195/08.12.2014 год. на Общински съвет П.), първоначално пред Районен съд гр. Царево, който с Определение № 19/12.01.2015 год. по гр.дело № 4/2015 год. по описа на ЦРС е прекратил производството и е изпратил делото по подсъдност на Административен съд гр. Бургас.

След анализ на така установената фактическа обстановка, настоящия съдебен състав намира, че жалбата е процесуално недопустима, поради липса на годен за оспорване индивидуален административен акт. Съображенията в подкрепа на този извод са следните:

Съгласно нормата на чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, общинската служба по земеделие представя мотивирано искане до кмета на общината в случаите по § 27, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.). Към искането за имот с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 на общинската служба по земеделие или със съдебно решение се прилага скица-проект на имота, издадена от общинската служба по земеделие или от службата по геодезия, картография и кадастър. В ал. 2 на посочения чл. 45ж от ППЗСПЗЗ е указано, че Общинският съвет се произнася на първото си заседание след постъпване на искането по ал. 1 с решение за предоставяне на имотите в изпълнение на задължението си по § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.). Решението се връчва по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицето по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на общинската служба по земеделие.

Анализът на цитираните правни норми показва, че в случая общинския съвет е административния орган, който следва да постанови акт - решение за предоставяне на имотите, който акт, в случай че е неблагоприятен за жалбоподателите подлежи на оспорване по предвидения в АПК ред. В случая, такъв, постановен от Общински съвет гр. П. акт липсва. Изготвеното и изпратено до наследниците на К.К.С. писмо изх. № 195/ 08.12.2014 год. не би могло и не следва да се възприема като решение по чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ. Цитираното писмо не изхожда от компетентния орган – Общински съвет П., а от неговия председател и същото не съдържа белезите на решение по чл. 45ж, ал. 2от ППЗСПЗЗ. В цитираното писмо не е формулиран и изричен отказ, като е посочено, че предстои Общинския съвет П. да определи земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на всички собственици по чл. 10б от ЗСПЗЗ, като след определянето им, жалбоподателите ще бъдат обезщетени в част от тези имоти. Така изготвеното писмо не притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК. С него не се създават права или задължения и не се засягат непосредствено права, свободи или законни интереси на жалбоподателите.

В производството по чл. 45ж от ППЗСПЗЗ Общинския съвет, а не неговия председател е компетентния административен орган, който следва да се произнесе по внесеното от общинската служба по земеделие мотивирано искане, придружено със съответните приложения. В случай, че общинския съвет не се произнесе в указания в чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ срок - на първото си заседание след постъпване на искането, то би могло да се коментира наличието на мълчалив отказ, който също подлежи на оспорване по предвидения в АПК ред. В настоящото производство, от страна на жалбоподателката Т. липсват твърдения за наличие на мълчалив отказ от страна на Общински съвет П., нито е заявено оспорване в тази насока.

Предвид така изложените мотиви, жалбата против писмо изх. № 195/08.12.2014 год. на Председател на Общински съвет П. се явява процесуално недопустима, като подадена против неподлежащ на оспорване акт и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 159, т. 1 от АПК, Административен съд – гр.Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.Т. ЕГН ********** *** против писмо изх. № 195/08.12.2014 год. на Председател на Общински съвет П..

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 274/2015 год. по описа на Административен съд гр. Бургас

 

Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: