ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 376                            дата 07 март 2014 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 07 март 2014 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 274  по описа за 2014 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от И.Р.П. *** против твърдян изричен отказ на кмета на община Царево да издаде индивидуален административен акт по подадено заявление вх. № 94-01-3709/30.12.2013г. за откриване на процедура по отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 48619.505.671 по КККР на гр.Царево.

            Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, тъй като съдът не констатира наличието на изричен отказ постановен от кмета на община Царево за издаване на индивидуален административен акт.

            Жалбоподателят П. е подал молба до кмета на община Царево (в приложения по делото екземпляр липсва сигнатура), видно от която, поискал е да се извърши оценка и определи парично обезщетение за недвижим имот, за който е посочил, че се намира в регулацията на гр.Царево, като съгласно одобрен ПУП имотът е бил отреден за „озеленяване”, обществен паркинг”и „ново улично платно” и поради това отреждане е станал изцяло неизползваем. На това основание е поискал да се открие процедура по оценка и изплащане на парично обезщетение.

По молбата административният орган е взел становище  обективирано в писмо изх. № 94-01-3709-1/30.12.2013г., видно от което, съгласно влязъл в сила ПУП одобрен с Решение № 30 по Протокол № 3/30.12.2003г. на Общински съвет Царево, част от площта на ПИ с идентификатор 48619.505.671 по КККР на гр.Царево – 736 кв.м., който е собственост на множество лица, измежду които и жалбоподателя П.,  попада в уличната регулация.  В тази връзка е била издадена Заповед № РД-01-764/28.09.2012г. на кмета на общината, с която е било определено парично обезщетение, но тъй като същото не е било изплатено в продължение на девет месеца от влизане в сила на заповедта, то съгласно нормата на чл.29, ал.8 от ЗОС, тя следва да се счита за обезсилена. Жалбоподателят е уведомен също, че към настоящия момент общината няма да предприема откриването на нова процедура по отчуждаване на имота, тъй като в общинския бюджет не са предвидени средства за тази цел.  

На това волеизявление на кмета на община Царево,  жалбоподателят е придал характер на изричен отказ да се издаде административен акт, който отказ е предмет на настоящото оспорване. Видно от съдържанието на това волеизявление то не може да бъде квалифицирано като изричен отказ за издаване на административен акт, тъй като има уведомителен за страната характер. Отделно от това, административният орган не може да формира отказ по смисъла на АПК да издаде административен акт по искането, с което е бил сезиран, тъй като предвид неговото естество, за него не е възникнало задължение да се произнесе в претендираната насока, тъй като дали да се открие процедура по отчуждаване на частни имоти поради възникнала общинска нужда, е преценка която органът прави, ако прецени, че е възникнала необходимост от това. В този смисъл, след като административният орган не е законово задължен да процедира съобразно искането на жалбоподателя, не е налице твърдяния изричен отказ, поради което настоящото оспорване е лишено от предмет.

На основание горните мотиви жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Р.П. *** против твърдян изричен отказ на кмета на община Царево да издаде индивидуален административен акт по подадено заявление вх. № 94-01-3709/30.12.2013г. за откриване на процедура по отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 48619.505.671 по КККР на гр.Царево.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 274/2014г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                               СЪДИЯ: