О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр. Бургас, 8 февруари  2013 г.

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на осми февруари, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

като изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 274/2013 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.229 и сл. от АПК.

Образувано е  по частна жалба, подадена от Директор на РД на областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД”Контрол на пазара” в КЗП против определение, постановено на 07.01.2013г. по н.а.х.д. № 875/2012 година по опис на Районен съд – гр. Бургас. С определението е оставена без уважение молбата на частния жалбоподател за поправяне на ЯФГ, в постановеното по н.а.х.д. № 875/2012 решение, досежно номера на атакуваното наказателно постановление. От касационната инстанция се иска допускане на поправка на твърдяната ЯФГ в решението.

Районният съд е приел, че подадената срещу наказателното постановление жалба е просрочена, тъй като същата е била подадена на 25.03.2011 година, а наказателното постановление – връчено на 08.03.2011 година.

Частната жалба е допустима- подадена в предвидения от закона срок, от лисе с интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното определение е прието, че действително съдът се е произнесъл по законосъобразността на НП № 25113/ 06.01.2012г., макар че навсякъде в Решение № 448/ 28.11.2012г., постановено по н.а.х.д. № 875/2012, наказателното постановление е индивидуализирано с № 25112 и е посочил, че допуснатата грешка може да бъде поправена единствено по реда за оспорване на съдебното решение, но не и по искания от частния жалбоподател ред.

Законът е приложен правилно. Според разпоредбата на чл. 84 ЗАНН , доколкото в този закон няма особени правила за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. Последният, не предвижда процесуална възможност за отстраняване на допуснати в решението очевидни неточности или писмени грешки отделно от производството по проверка законосъобразността на този акт, каквато възможност е предвидена в АПК и ГПК.

Следва да се отбележи, че касационната инстанция има правомощие да прилага разпоредбата на чл.175 АПК само по отношение на постановени от нея съдебни актове, какъвто акт в настоящият случай липсва. Затова е недопустимо посоченият процесуален ред да бъде приложен по отношение на Решение № 448/ 28.11.2012г., постановено по н.а.х.д. № 875/2012 по опис на Районен съд гр. Бургас.

Поради това съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение, постановено на 07.01.2013г. по н.а.х.д. № 875/2012 година по опис на Районен съд – гр. Бургас, с което е оставена без уважение молбата на частния жалбоподател за поправяне на ЯФГ, в постановеното по н.а.х.д. № 875/2012 решение, досежно номера на атакуваното наказателно постановление.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                              ЧЛЕНОВЕ: