Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 743        Година 28.05.2011         Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV състав, на двадесет и осми април две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ:1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                                2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 274 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от В.А.Г. с ЕГН ********** против решение № 116 от 13.12.2010г., постановено по н.а.х.д. № 157 по описа за 2010г. на Районен съд гр.Поморие. Счита решението за незаконосъобразно, необосновано и постановено при допускане на съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото му на защита. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение с което да се отмени изцяло решението на Районен съд гр.Поморие и потвърденото с него наказателното постановление. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата на изложените в нея основания.

Ответникът  по касационната жалба – Началник на РУП гр.Поморие, редовно уведомен не изразява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за оставяне в сила на съдебното решение като обосновано и законосъобразно.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е частично основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Поморие е потвърдил наказателно постановление № 512/17.05.2010г. издадено от Началника на РПУ Поморие, с което на касатора на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 150 лв. и един месец лишаване от право да управлява МПС. За да потвърди наказателното постановление, съдът е приел, че при съставяне на АУАН  и издаването на НП са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, като не са допуснати процесуални нарушения довели до нарушаване правото на защита на жалбоподателя. По същество съдът е приел, че лицето е извършило вмененото му нарушение, с оглед на което правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви относно ангажирането на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя се споделят и от настоящия касационен състав и не следва да се преповтарят.

Възраженията на касатора за легитимността на използвания трафик радар TR-4 № 131-97, посредством който е засечена скоростта, съдът намира за неоснователни.  По безспорен начин, посредством представения пред първата инстанция Списък от 17.03.2010г. с идентификационните номера на СИ преминали ПП, в място отдалечено от постоянното-радарни скоростомери със срок на валидност до 17.03.2011г., се установява, че радар ТР-4 с фабр.№ 131/97, към момента на проверката - 11.05.2010г., е бил годно техническо средство за измерване на скорост. Ето защо, скоростта с която се е движило превозното средство управлявано от касатора, следва да се приеме, че е надлежно установена. Също така, следва да се има предвид, че съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. В случая от касатора не са ангажирани доказателства, които да оборят фактическите констатации относно извършването на вмененото му административно нарушение, поради което правилно и законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Въпреки изложеното, решението на районния съд следва частично да се отмени и вместо него да се постанови ново с което да се отмени наказателното постановление, в частта му относно постановеното по отношение на касатора  лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец. Съгласно чл.3, ал.1 от ЗАНН, за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му. Изключение от това правило налага ал.2 от същия текст, който предвижда, че ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Наказателното постановление не е влязло в сила, предвид процедурата по обжалването му и е налице хипотезата на чл.3, ал.2 от ЗАНН. На касатора е наложена административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, (редакция ДВ бр.51/2007г.) която норма в редакцията действала към момента на издаване на наказателното постановление е предвиждала за извършеното нарушение следните  административни наказания – глоба в размер на 100 лв. и един месец лишаване от право да управлява МПС. С последвалата законодателна промяна на нормата на чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП (редакция ДВ бр.10/2011г.) за същото нарушение е предвидено единствено административното наказание глоба в размер на 150 лева. В случая действащата нормативна разпоредба е по-благоприятна за лицето и тя следва да намери приложение, тъй като за извършеното нарушение не е предвидено да се налага наказание лишаване от право да управлява МПС. 

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 116 от 13.12.2010г., постановено по н.а.х.д. № 157 по описа за 2010г. на Районен съд гр.Поморие, в частта в която е потвърдено наказателно постановление № 512/10 от 17.05.2010г. издадено от Началника на РПУ гр.Поморие, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП на В.А.Г. с ЕГН ********** е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 512/10 от 17.05.2010г. издадено от Началника на РПУ гр.Поморие, в частта с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП на В.А.Г. с ЕГН ********** е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 116 от 13.12.2010г., постановено по н.а.х.д. 157 по описа за 2010г. на Районен съд гр.Поморие, в останалата му част.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             

 

 

      ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

                            

                                          2.