ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 10.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­       ХІІ административен  състав       

 

На десети април                                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

                                                  

                                                     

секретар: Й.Б.    

прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

административно  дело номер 274 по описа за    2009 година.                                                         

          На именното повикване в  09.10   часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Анастасия” ЕООД, редовно призован,  представлява се от адв. Ц., с пълномощно по делото.

                                                                                             

          ОТВЕТНИКЪТ Кметът на Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Ш., с пълномощно по делото.

                                               

         Явява вещото лице З.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е в срок заключение от вещото лице по допуснатата експертиза.

         

СТРАНИТЕ: Запознахме се със заключението на вещото лице. Да се изслуша заключението.

          

Съдът ДОПУСКА до разпит вещото лице.

 

СНЕМА самоличността вещото лице, както следва:

          

З.Ч.А.- 67 г.

българка, българска гражданка, неосъждана, вдовица, без дела и родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

 

ОБЕЩА да даде заключение по съвест и разбиране.

           

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Ц.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: За какво бяха нотариалните актове, които сте ползвали при изготвяне заключението си?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Нотариалните актове, които съм използвала при изготвяне на заключението си, са за реализирани ипотечни кредити. Част от тях са за терени и сгради, като съм извлякла данни само от тези, където е дадена стойността само за терени. Използвала съм тринадесет нотариални акта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: По отношение на втория отговор в заключението, нямам възражения.

Въпросът ми е, как е определена цената по тези ипотечни кредити и защо преценихте да използвате точно тях?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Удостоверението, което съм взела от съда, беше за да получа справка за сключени сделки за ипотечни кредити за даден период. В случая съм подбрала периода октомври-ноември. Цената, която се получава по този аналог е  85.88 евро на кв. м, но това е цена, намалена с около 30%, даже за терените с около 50 % от действителната пазарна цена, изготвена от оценител. Това намаление се прави с цел обезпечаване на кредита. Сметнах, че тези оценки са най- близки до пазарните цени на имотите за този период и затова съм ползвала тях.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Проверили ли сте дали има  извършени продажби за този период в съответния район?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм правила това проучване. Не съм сравнявала цена между продажби и ипотеките.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Нямам други въпроси към вещото лице. На първо място по смисъла на ЗОС, оценката следва да се извърши съобразно сделки за продажби.  На второ място, възражението ми е, че са ползвани сделки извършени в друг момент, различен от периода от оценката изготвена от Община Бургас, която е от 12.08.2008 г. Считам, че следва да се ползват сделки, извършени в този период. При липса на такива сделки  имотът да се оцени по реда на ЗОС.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Оценката съм направила към момента на издаване на заповедта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Моля да бъде допусната допълнителна задача, вещото лице по която да изготви оценка по реда на ЗОС, тъй като по смисъла на закона оценката съгласно чл. 22 от ЗОС се изготвя не по-рано от три месеца преди издаването на заповедта и касае пазарни цени, а не такива определени от експерт на банка, с оглед получаване на кредит.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Този тримесечен срок аз го тълкувам по друг начин. Оценката е валидна без значение на коя дата от този тримесечен период е извършена. Оценката, която съм направила попада в периода от три месеца преди издаване на заповедта. Законът изисква оценката да не е по-рано от три месеца от издаване на заповедта.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице.

 

Предвид изразеното становище на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения депозит.

 

ДОПУСКА допълнителни въпроси към комплексната експертиза, а именно:

1. Вещото лице да извърши проучване на пазара на недвижими имоти през тримесечния период, предхождащ датата на издаването на процесната заповед -  29.01.2009 г. въз основа на вписаните в Службата по вписванията – гр. Бургас покупко-продажби на недвижими имоти със сходни характеристики и местоположение на процесния  и да извърши пазарна оценка на имота по сравнителния метод. В случай, че вещото лице установи, че не са налице сключени покупко-продажби на недвижими имоти със сходни характеристики и местоположение на процесния имот,  да изготви оценка по реда на чл. 22, ал. 6, т. 1 от ЗОС.

 

2. Като вземе предвид предвижданията на одобрения план за улична регулация от Общински съвет – гр. Бургас за Северна промишлена зона гр. Бургас и изискванията за изграждане, експлоатация и поддръжка на транспортния възел, във връзка с чието изграждане е образувано производството по отчуждаване на процесния имот, вещото лице да отговори  на въпроса: Остатъкът от процесния имот годен ли е за застрояване и ползване, съобразно устройствените, санитарно-хигиенните и противопожарните правила и нормативи и изискванията за сигурност и за безопасност и от него може ли да се обособи самостоятелен поземлен имот съгласно изброените по-горе правила, нормативи и изисквания?

 

НАЗНАЧАВА за вещо лице по поставения допълнителен въпрос № 1 инж. З.А. при депозит от 80 лева, вносими от община Бургас в 3-дневен срок по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

 

НАЗНАЧАВА за вещо лице по поставения допълнителен въпрос № 2 вещото лице инж. В.Г. при депозит от 120 лева, вносими от община Бургас в 3-дневен срок по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Представям заверено копие на извършената пазарна оценка на  0,252/0,530 идеални части от  имот пл. № 675 по плана на ПЗ „Север”, Община Бургас.

 

Адв. Ц.: Запознах се със служебните справки, приложени по делото, не възразявам да бъдат приети. Да се приеме и представения в днешно съдебно заседание доклад от юрисконсулт Ш.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Да се приемат приложените по делото служебни справки.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представения в днешното съдебно заседание  Доклад за извършена пазарна оценка на имот пл. № 675 по плана на Северна промишлена зона – гр. Бургас и представените по делото служебни справки ведно с приложените към тях доказателства за предмета, страните и движението по адм. д. №№ 126/2007 година, 525/2007 година, 526/2007 година,  527/2007 година по описа на Административен съд – гр. Бургас.

 

Адв. Ц.: Уточнявам, че обжалваме заповедта само по отношение на оценката и нямаме възражение по отношение на остатъка от имота.

 

Предвид направеното изявление в днешното съдебно заседание  от адв. Ц., съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ протоколно определение за допускане на допълнителни въпроси към комплексната експертиза в частта, в която е поставен въпрос № 2 и е назначено вещото лице инж. В.Г. при депозит в размер на 120 лева.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.04.2009 година от 16.20 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.20 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: