ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 04.12.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четвърти декември                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2747 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ М.С.Л., редовно  и своевременно призован, не се явява. Изпраща  процесуален представител  адв.Д., с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОД НА МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Бургас се явява прокурор Ч.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

          ПРОКУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, порадикоето

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от М.С.Л. с ЕГН **********, с адрес ***, против Заповед Рег.№ 431з-673/11.09.2017г., издадена от И.Й.И., на длъжност **** Първо РУ – ОД МВР гр.Бургас, с която на жалбоподателя е отказано издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие за спортни цели, във връзка със заявление вх.№ 01КОС-281/11.07.2017г.

Иска се отмяна на оспорената заповед.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание в настоящата съдебна инстанция.

АДВ.Д.:  Поддържам жалбата изцяло от името на М.Л. против отказа на ***** Първо РУ към ОД на МВР Бургас. Нямам възражение по доклада. Моля да приемете представените с жалбата доказателства. Няма  да соча други доказателства, тъй като те са в пълонота.

ПРОКУРОР Ч.: Жалбата е процесуално допустима.  Нямам доказателствени искания.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Д.: Моля да отмените оспорения отказ.  Първо искам да отбележа, че в отказа липсват мотиви. Според разпоредбата на чл.59, ал.2, т.4 предложение първо от АПК  административния орган се задължава да изложи фактическите основания за издаване на административния акт. Това в случая не е спазено, не са посочени никави конкретни факти,  които според него са останали недоказани, за да се постанови отказ. Напротив от събраните по преписката доказателства се устновява, че служители на служба КОС са събрали и провели всички изисквания на ЗОБВВПИ  и са установили, че на лицето следва да бъде издадено такова разрешение. Без каквито и да е мотиви в последствие началникът приема, че такова не следва да бъде издвано, без се мотивира за отказа. Това е самостоятелно  основание за отмяна по реда на АПК.

Второ, неправилно е приложен и материалния закон. Налице са всички основания по реда и смисъла на чл.76 и чл.77 от ЗОБВВПИ и постановения отказ в тази връзка е необоснован и незаконосъобразен. В подкрепа на тези свои твърдения представям за сведение решение от 04.07.2017 г. постановено по административно дело №2383/2016 година по описа на Административен съд Бургас с идентичен правен спор, в което изрично със същия мотив се отменя така постановения отказ. Моля да отмените заповедта, с която е постановен отказа и да върнете административната преписка на ****  Първо РУ, като му дадете задължителни  указания по тълкуването и прилагането на закона.

 Моля да присъдите и разноските, за което представям списък на разноските. Прилагам и моля да се примете писмено становище по спора, в което е отразена  актуална съдебна практика. Моля за решение в този смисъл.

 

 ПРОКУРОР Ч.: Аз считам, че заповедта е законосъобразна и същата следва да бъде потвърдена  и да бъде отхвърлено оспорването. Органът няма законово задължение да приеме становището на подчинените  му служители във връзка с извършена проверка. В случая са важни фактите установени в хода на същите. Органът е преценил, че липсват  доказателства, които да обезпечават целта, за което е подадено заявлението,  а именно наличието на основателна причина - за спортни цели. В случая действително заповедта е оскъдна от страна на мотиви, но тя съобразно всички допълнителни  проверки и съобразно тълкувателната практика, тези данни могат да служат като мотивна част. Съобразно чл.77 от материалния закон наличието на доказателства за придобиване на оръжение за спортна цел трябва да е обезпечено с документ за членство в спортна организация, съгласно Законът за физическото възпитание и спорт, но липсват доказателства в тази насока. Ако приемете, че липсата на мотиви е основание за отмяна моля,  да върнате преписката на административния орган, който да се съобрази с отразеното.

АДВ.Д.: Уважаеми господин съдия,  моля да се  има предвид, че по делото е представено удостоверение от стрелкови клуб, в което членува в което същия  е регистриран  и е базпорен факта, че извършва обучение  и тренировки на лица свързани със спортната стрелба. По делото не се оспорва, че моя доверител е член на този клуб и е представил удостоверение на спортен клуб. Безспорно принадлежност към клуба считам за доказана. Процесният спортен клуб е вписан в Националния регистър и е на лицензирана организация, поради което моля да се счита, че тази му претенция е доказана, съгласно изискванията на чл.77 от ЗОБВВПИ.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: