О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  №2240

 

гр.Бургас , 21.09.2018г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи септември две хиляди и осемнадесета година в състав:                                                                          

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 2745 по описа за 2018г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.188 ЗДДС във  вр. чл. 60, ал.4 от АПК.

Образувано е по жалба, подадена от "МАРГЕЙТ ТРАНС"ЕООД, с ЕИК 204489626, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 6, представлявано от В.И.И. против разпореждане по чл. 60, ал.1 от АПК за предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № ОП 752-0264785/19.09.2018 г. на директор на дирекция "Контрол", ТД на НАП гр.Бургас.

Със заповедта на жалбоподателя е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект бензиностанция "Маргейт", находяща се в на път Бургас, ул. "Индустриална" № 2, стопанисвана от "МАРГЕЙТ ТРАНС"ЕООД, с ЕИК 204489626 и е забранен достъпът до него за срок от 7 дни, на основание чл. 186, ал.1, т.1, б. "г" от ЗДДС. В заповедта е материализирано и разпореждане за нейното предварително изпълнение, основано на чл. 60, ал.1 от АПК, във вр. чл. 188 от ЗДДС. Жалбоподателят твърди, че разпореждането за предварително изпълнение е незаконосъобразно и иска да бъде отменено. На осн. чл.60, ал.5 от АПК иска да бъде спряно изпълнението на ПАМ до влизане в сила на окончателен съдебен акт по направеното оспорване.

Ответникът представя административната преписка и не изразява становище.

І. ФАКТИТЕ:

На 10.09.2018г. инспектори от ТД на НАП Бургас извършили проверка на на търговски обект бензиностанция "Маргейт", находяща се в на път Бургас, ул. "Индустриална" № 2, стопанисвана от "МАРГЕЙТ ТРАНС"ЕООД, с ЕИК 204489626, за резултатите от която съставили протокол за извършена проверка сер.АА № 0264510/10.09.2018г. На 17.09.2018г. извършили и допълнителна документална проверка, да която съставили протокол сер.АА № 0264785/17.09.2018г..

Констатирали, следното:

„ Бензиностанцията предлага само дизелово гориво. Има един подземен резервоар с вместимост 45 000л. Монтирана е една колонка с един високодебитен пистолет за зареждане с дизелово гориво. Цената на литър гориво към деня на проверката е 2,29лв. като всеки клиент ползва отстъпка. При зареждане клиентите се регистрират с чип карта, след което бензиноколонката се включва. След зареждането се отпечатва бон в близкостояща кабинка, където е монтирано ЕСФП на обекта. Проверката е извършена в присъствието на управителя на сервизното дружество, поддържащо ЕСФП- К. Д. Т. от „Куби сервиз“ЕООД.

На 17.09.2.18г. управителят на "МАРГЕЙТ ТРАНС"ЕООД, с ЕИК 204489626 представя документи в т.ч. договор за наем и оборотна ведомост. След извършена справка в ПП“Фискални устройства“ в информационната система на НАП за периода 1.08.2018г.- 19.09.2018г. се констатира, че нивомерната система, която е инсталирана в обекта не подава данни чрез дистанционно изградената връзка за определяне на наличните количества горива в резервоарите. Наличното количество дизел към момента на проверката на 10.09.2018г. е 27 485литра, при 15гр.С- 27 288л. ниво- 1 213,90мм. В обекта е налично 1бр.ЕСФП тип- SK700-2 FRONTIER, с номер на потвърждението 3954342.

На 31.08.2018г. "МАРГЕЙТ ТРАНС"ЕООД, с ЕИК 204489626 получава доставка на дизелово гориво в размер на 17810л. от „Инса ойл“ООД. Доставчикът е подал АДД№ 01000000000004011424/31.08.2018г. Горивото е доставено в резервоар №1. Чрез клавиатурата на ЕСФП е въведена и подадена информация в НАП за доставеното количество дизелово гориво 17810л. Нивомерната система не е подала информация чрез изградената дистанционна връзка към НАП за доставеното количество дизелово гориво в съда за съхранение на течни горива- 17810л. на 31.08.18г. в резервоар №1.“

Въз основа на тези факти административният орган е приел, че жалбоподателят не е спазил реда и начина за подаване на данни по чл.118 от ЗДДС в НАП, с което е осъществен състава на  чл. 186, ал.1, т.1, б."г" от ЗДДС, затова административният орган е наложил ПАМ "запечатване на търговски обект и забрана достъпа до него за срок от 7 дни".

С изрично разпореждане, материализирано в заповедта, на основание чл.188 от ЗДДС във връзка с чл.60, ал.1 от АПК, директорът на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Бургас, е допуснал предварително изпълнение на наложената ПАМ, при следните фактически основания:

„ 1. В хода на проверката контролните органи констатират, че нивомерната система не предава данни чрез дистанционна връзка за определяне на наличните количества горива в резервоарите.

2. ЗЛ е подало в ТД на НАП Бургас заявление за съответствие на ЕСФП с одобрен тип и одобряване на блок- схема на ЕСФП по реда на чл.16а от Наредба Н-18/2006г.

3. Наличното количество гориво към момента на проверката на 10.09.2018г. е 27 485литра, при 15гр.С- 27 288л. ниво- 1 213,90мм.,те. Обекта осъществява дейност и има налични горива в резервоарите, за които не се подава информация.

4. Дружеството е регистрирано по ЗДДС.

5. Средно-дневния оборот за периода 01.08.2018г.- 19.09.2018г. е 5 650,28лв. и е недопустимо дружеството да осъществява дейност в противоречие с изискванията на закона.

6. Годишни финансови резултати от дейността: данъчна печалба за 2017г. в размер на 118 788,92лв., което предполага наличие на финансов ресурс за привеждане в съответствие с нормативните изисквания за нея.“

Въз основа на тези факти органът е направил извод, че предварителното изпълнение е необходимо за да се защитят особено важни държавни интереси, изразяващи се в интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверявания търговски обект и за правилното определяне на реализираните от лицето доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност от закъсненията на изпълнението да последват значителни или труднопоправими вреди за бюджета. Направени са изводи, че констатираното нарушение води до укриване на приходи, които не могат да бъдат постоянно контролирани и определени по размер в тяхната съвкупност и че това нарушение води до ощетяване на бюджета, от което следва според органа, че е налице значим интерес както за държавата, така и за обществото. Направен е извод, че с конкретното предварително изпълнение се осъществява защита интереса на фиска свързан със заплащането на данъци върху действително реализираните приходи от продажби. Органът счита още, че установяването на укрити приходи от продажби попадат в хипотезата труднопоправима вреда по смисъла на чл. 60, ал.1, предл.4 от АПК. В заключение административният орган е приел, че разпореждането за предварително изпълнение е съобразено и с характера и целта на наложената ПАМ, а именно преустановителен и превантивен характер с цел предотвратяване укриването на приходи и отклонение от данъчно облагане. Именно с оглед на това, според органа, отлагането изпълнението на ПАМ би попречило за постигане на посочените цели. Според органа превенцията срещу нежеланите резултати за фиска, а оттам и за държавата и обществото е именно разпореждането за предварителното изпълнение на ПАМ.

Отделно е подчертал, че неподаването на данни към НАП, позволяващи да се проследят наличните количества горива в резервоарите от нивомерната система е едно от най- грубите нарушения на данъчно- осигурителното законодателство и е индиция, че задълженото лице избягва отчитане на реалните приходи от дейността си.

Наред с това е указал на дружеството- жалбоподател, че изпълнението на наложената със заповедта ПАМ, ще бъде прекратена на осн. чл.187, ал.4 от ЗДДС, след заплащане на предвидената за извършеното нарушение глоба или имуществена санкция изцяло, въз основа на подадена от лицето молба.

В подкрепа на изложените мотиви към разпореждането, административният орган е посочил редица актове на ВАС по сходни казуси. Тук съдът отбелязва, че са му известни и актове на същия този съд (ВАС), решили също така сходни казуси и в обратния смисъл.

В тази връзка съдът посочва, че дължи произнасяне по настоящото конкретно дело единствено въз основа на фактите, закона и вътрешното си убеждение.

С административната преписка по делото са представени всички документи, съставени в хода на проверките и тези, депозирани от жалбоподателя в хода на административното производство.Представени са и доказателства, целящи да удостоверят наличие на материална компетентност на органа, издал оспореното разпореждане.

Съдът отбелязва, че няма спор относно факта, че за приетия от административния орган период, жалбоподателя е регистрирал и подавал в НАП, а последният е получавал, информация за всички продажби на гориво, извършени в търговския обект.

ІІ. ПРАВОТО:

Дружеството-жалбоподател е адресат на оспорената заповед и разпореждането за предварително изпълнение на принудителната административна мярка, правата му са пряко и непосредствено засегнати от нея, поради което за него е налице правен интерес от оспорване на последния акт.

Разпоредбата на чл.188 от ЗДДС сочи, че принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС подлежи на предварително изпълнение при условията на Административно-процесуалния кодекс.

Съгласно чл.60, ал.4 от АПК, разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.

Както вече бе посочено, по силата на чл.188, ал.1 от ЗДДС, заповедта по чл.186, ал.1 от същия закон, с която се налага ПАМ подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК, т.е. при наличие на предпоставките регламентирани в чл.60, ал.1 от АПК. Следователно, за да пристъпи към допускане на предварително изпълнение на издадената заповед за налагане на ПАМ, административният орган следва да съобрази наличието на някои или на всички предпоставки, визирани в тази разпоредба и да мотивира разпореждането, с което допуска предварително изпълнение, като докаже, че то се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните-в защита на особено важен неин интерес.

В тежест на органа е да докаже наличието на сочената от него предпоставка.

В настоящият случай, мотивите на разпореждането са изложени в две насоки:

1.Да се защитят особено важни държавни или обществени интереси и 2. От закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Поради това, че заповедта формално съдържа мотиви, съдът намира за необходимо да направи анализ на същите. Изложените общи мотиви не установяват наличие на предпоставките за допускане предварително изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ поради следните съображения:

Относно защита на особено важен държавен интерес- интересът на държавния бюджет за законосъобразно регистриране и отчитане на продажбите на горива, респ. за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения..

С предварителното изпълнение на заповедта няма да се осигури защита на особено важен държавен интерес, така както го е определил административният орган. Това е така защото, както самият той признава, всички извършвани продажби на обекта са били регистрирани и отчитани, т.е.  гарантирана е възможността за определяне на доходите и публичните задължения на лицето.

Относно възможността от закъснението на изпълнението да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета.

Административният орган не е обосновал по какъв начин, че изпълнение на ПАМ след влизане в сила на заповедта, с която е наложена ще доведе до конкретна значителна или трудно поправима вреда, за да се счита, че предварителното изпълнение е необходимо. Посочено е общо, че при неподаване на данни към НАП от нивомерната система могат да се укриват приходи от продажби, което попадало в хипотезата на „трудно поправима вреда“. Т.е. органът е приел предположението си, че жалбоподателят и в бъдеще няма да подава данни от нивомерната система на обекта и по този начин ще укрива приходи, като презумптивно доказано. Тук съдът отбелязва, че изобщо не е отчетено обстоятелството, че не се касае изобщо до пълно неподаване на данни, а само до еднократно неполучаване от НАП на данни и то само по един от компонентите на системата и то при положение, както самият орган констатира, че и тези данни са били въведени и подадени „чрез клавиатурата на ЕСФП“.

Всъщност, доказано е единствено неполучаване на подадени данни по един от компонентите на системата,  което според административния орган застрашава дотолкова държавния и обществен интерес, че е достатъчно същият да бъде незабавно защитен.

Ако се приеме тази теза, то това означава, че всяко неспазване на реда и начина за подаване на данни по чл.118 от ЗДДС в НАП, засяга особено важен държавен или обществен интерес или обуславя някоя от другите предпоставки по чл. 60, ал. 1 от АПК, т.е. би била налице презумптивно доказана предпоставка за допускане на предварително изпълнение на ПАМ. Такова законово решение обаче, законодателят не е дал, което от своя страна  не освобождава органа от задължението да изложи мотиви  и докаже наличие на предпоставките за допускане на предварително изпълнение на административния акт по чл. 60 от АПК.

Според съда, издателят на оспореното разпореждане по недопустим начин е заместил конкретните мотиви за допускане на предварително изпълнение на ПАМ с целите, които по закон се преследват с налагането й.

Целите на ПАМ и на предварителното изпълнение са различни и за реализирането им е необходимо да бъдат доказани различни предпоставки. В първия случай- която и да е от хипотезите, регламентирани в нормата на чл. 186 ал.1 ЗДДС, а във втория- необходимост от защита на особено важни държавни или обществени интереси. Такава необходимост в случая не е доказана.

Нито едно от посочените в разпореждането „фактически основания“ не е от естество да предпостави извод, за нужда да се осигури животът или здравето на гражданите, нито да бъде защитен важен държавен или обществен интерес. Няма никакви данни за наличие на опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, нито, че от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Както беше посочено в началото на мотивите заповедта за налагане на ПАМ по ЗДДС е административен акт, за който законодателят не е допуснал предварително изпълнение по нормативен път. Това означава, че по принцип целта, за която се налага ПАМ на основание чл. 186, ал.1 от ЗДДС ефективно може да бъде постигната без да се налага предварителното изпълнение на тази мярка и по принцип няма особено значими интереси, които да изискват нейното изпълнение да бъде обезпечено предварително, преди влизане в сила на самата ПАМ.

Установяването на укрити приходи от продажби може и да попада в хипотезата на труднопоправими вреди, но само ако са реално констатирани такива укрити приходи, а не необосновано индикирани, какъвто е процесният случай и ако са налице, макар и косвени доказателства, че заплащането на данъчните задължения, произтичащи от тези укрити приходи, не може да бъде обезпечено. Дори тогава обаче с предварително изпълнение на ПАМ, като процесната не може да се предотврати настъпването на труднопоправимата вреда. Защото със запечатването на търговския обект не може да се обезпечат публичните вземания възникнали от тези укрити приходи. То не може да доведе до защита на вземанията, които фискът евентуално има.

Разпореждането е незаконосъобразно и на още едно основание.

Съгласно чл. 187, ал.4, предл. първо от ЗДДС, принудителната административна мярка се прекратява от органа, който я е приложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло.

Законодателят счита, че целите, заради които при извършване на определени нарушения е предвидил налагане на ПАМ "запечатване на обект" в разпоредбата на чл. 186, ал.1 от ЗДДС, могат да бъдат постигнати и ако лицето извършило някое от тези нарушения заплати наложената му имуществена санкция. Такава санкция може да бъде наложена само по реда на ЗАНН, от което следва, че при връчване на заповед за налагане на ПАМ, в която се съдържа разпореждане за предварителното й изпълнение, органът следва да връчи и наказателно постановление за същото нарушение, за да може да даде възможност на лицето да плати наложената му имуществена санкция и по този начин да бъде прекратена ПАМ и да се постигнат целите визирани в чл. 186, ал.1 във вр. с чл. 187, ал.4 от ЗДДС.

Няма пречка наказателното постановление да бъде съставено и връчено по-късно, но само в случаите, когато органът не е придал с разпореждане предварително изпълнение на наложената ПАМ. В случай като процесния възможността, която законът е регламентирал в чл. 187, ал.4 от ЗДДС не може да бъде реализирана, т.е. лицето е лишено от тази възможност, защото органът е придал предварително изпълнение на ПАМ и изрично е разпоредил запечатването да се извърши непосредствено с връчването на заповедта за ПАМ. От административната преписка се установява, че наказателно постановление въобще не е издадено. Т.е. лицето е лишено от правото, което законът му дава да плати имуществена санкция, която в случая все още не му е наложена, и по този начин да прекрати производството по налагане на ПАМ.

По изложените съображения обжалваното разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП 752-0264785/19.09.2018 г. на директор на дирекция "Контрол", ТД на НАП гр.Бургас следва да бъде отменено.

Административен съд Бургас намира, че в случая са налице основанията по чл. 60, ал.5, за спиране на допуснатото предварително изпълнение, до окончателното произнасяне по жалбата за отмяна на разпореждането.

Съгласно чл. 60, ал.5 от АПК, жалбата срещу разпореждане, с което се допуска предварително изпълнение на административния акт, се разглежда незабавно в закрито заседание, като преписи от нея не се връчват на страните. Тя не спира допуснатото предварително изпълнение, но съдът може да го спре до окончателното й решаване.

Жалбата е постъпила в Административен съд гр.Бургас на 20.09.2018 г., като е разпределена на съдията-докладчик около 16,53ч., докладвана е в 17 ч. По делото са предприети незабавни действия, като е изискана от ответника административната преписка по издаване на заповедта за налагане на принудителната административна мярка- 1 дневен срок от съобщаването  .

Преписката е представена в срок, но със заповедта е постановено запечатването да се извърши на 20.09.2018 г. в 10.10 ч. Липсата на време за произнасяне на съда по основното искане – отмяна на разпореждането, с което е постановено предварително изпълнение на ПАМ и факта, че определението на съда подлежи на обжалване, т.е. дори съдът да отмени разпореждането запечатването на търговския обект може да се състои, предпоставят наличие на условия за спиране на изпълнението, до окончателното произнасяне (с влязъл в сила съдебен акт) по жалбата против разпореждане за предварително изпълнение на наложената ПАМ със заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП 752-0264785/19.09.2018 г. на директор на дирекция "Контрол", ТД на НАП гр.Бургас. Възможността за спиране на допуснатото предварително изпълнението, представлява вид обезпечение на оспорването, което би предотвратило осъществяването на евентуално порочно разпоредени действия по изпълнението, с отрицателен характер за молителя.

Мотивиран от горното и на основание чл. 60, ал.5 и 6 от АПК, ІV състав на Административен съд Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП 752-0264785/19.09.2018 г. на директор на дирекция "Контрол", ТД на НАП гр.Бургас.

СПИРА предварителното изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП 752-0264785/19.09.2018 г. на директор на дирекция "Контрол", ТД на НАП гр.Бургас, допуснато с разпореждане по чл. 60, ал.1 от АПК, до окончателното произнасяне на съда, с влязъл в сила съдебен акт, по жалбата на "МАРГЕЙТ ТРАНС"ЕООД, с ЕИК 204489626, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 6, представлявано от В.И.И. против разпореждане за предварително изпълнение на наложената със заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП 752-0264785/19.09.2018 г. на директор на дирекция "Контрол", ТД на НАП гр.Бургас.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването пред ВАС на РБ.

 

СЪДИЯ: