ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На тридесети октомври                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2743 по описа за 2018 година       

На именното повикване в 09:40 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУЛГАРПЛОД БГ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат П.К.от АК – гр. Бургас, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ж., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:          

Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № Р-02000217007607-091-001/14.06.2018г., на органи по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 194/31.08.2018 г. на директора на дирекция Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при ЦУ на НАП.

Административният орган е представил административната преписка.

С писмо от 16.10.2018 г. беше представено и удостоверение по чл. 25 от ЗЕДЕУУ.

АДВ. К.: Поддържам подадената жалба изцяло, която моля да приемете за разглеждане в настоящото производство. Освен приложените към преписката доказателства, моля да допуснете изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза по въпроси, които представям в нарочна писмена молба, с копие за ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата, като неоснователна. Нямам доказателствени искания. Предоставям на съда във връзка с направеното доказателствено искане.

 

С оглед изявленията на страните, съдът счете, че следва да уважи направеното доказателствено искане на жалбоподателя, с оглед гарантиране правото му на защита срещу издадения ревизионен акт, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и докладваното в днешно съдебно заседание удостоверение по чл. 25 от ЗЕДЕУУ.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените въпроси от адвокат К. в представената молба, в днешно съдебно заседание.

Експертизата да се извърши от вещото лице С.А.след внасяне на депозит в размер на 400 лева, платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.12.2018 г. от 9.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:47 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: