ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На осми ноември                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2741 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Р.А.Б., редовно призован, се представлява от адв. М.Б. и адв. Б.Т., и двамата с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ: Българска агенция по безопасност на храните, редовно призован, не изпраща представител.

 

         По хода на делото:

АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по предявения от Р.А.Б.,***, чрез адв. М.Б. иск срещу Българска агенция по безопасност на храните, за заплащане на сума в размер на 2236 /две хиляди двеста тридесет и шест/ лева, представляваща обезщетение в размер на 4 /четири/ основни заплати, за периода 29.07.2015г. до 29.11.2015г., определени към момента на изтичане на срока за заемане на длъжността, ведно със законната лихва, считано от 08.08.2017 год. до окончателното й изплащане.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 10496/20.09.2018г. искова молба, ведно с доказателства.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 10841/01.10.2018г. уточнителна молба  от ищеца.

 

По делото е изискано като доказателство за прилагане административно дело № 1502/2015 г. по описа на Административен съд Бургас.

Съдът дава възможност на процесуалните представители на ищеца да изразят становище по исковата молба и по доказателствата:

 

АДВ.Б.: Поддържам исковата молба с уточнителната такава. Моля да приемете всички приложени към тях доказателства. Поддържаме и доказателствените си искания относно назначаването на съдебно-счетоводната експертиза, като сега правя уточнение на поставения от нас въпрос, за което прилагам изрична молба. Уточнението е следното: вещото лице след справка в счетоводството на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ да даде отговор на въпроса: Съобразно нивото на заеманата от Р.А.Б. длъжност, квалификация, професионален опит, ранг и възнаграждение за прослужено време, което се включва в основната заплата, какво е дължимото обезщетение в размер на основната й заплата, определена към момента на неявяването й да заеме службата (08.08.2017 г.), за 4 (четири) месеца – времето, през което не заема държавна служба.

 

Съдът по доказателствата и доказателсвеното искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с вх.№ 10496/20.09.2018г. ведно с исковата молба писмени доказателства, както и приложеното  административно дело № 1502/2015 г. по описа на Административен съд Бургас.

Съдът  ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника да се запознае с постъпилата молба с искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза и  да даде становище по нея в 7-дневен срок.

След получаване на становището от ответника съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание по молбата.

Съдът счита, че делото не е изяснено от фактическа и правна страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.01.2019 г. от 14:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:23 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: