ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2741  по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:13 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Директор на ТП на НОИ-Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Национална експертна лекарска комисия-София, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н. М.М., редовно призована, се явява лично.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Сияна Мебел“ООД, редовно призована, се явява управителя Д. Б.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Първи състав на ТЕЛК към МБАЛ Бургас, редовно призована, се явява К. С.- терапевт.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, редовно призована, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция за хора с увреждания гр.София, редовно призована, представител не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на директора на ТП на НОИ-Бургас против експертно решение № 0551/13.07.2017 г. на Националната лекарска комисия София, в частта относно определения срок на инвалидизация, като счита че експертното решение с което е определен максимален срок от 3 години е неправилно, тъй като с цел активно клинично и параклинично проследяване на заболяването, срокът следва да бъде съкратен до 2 години.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.: Считам жалбата за неоснователна. Считам, че правилно е определен срок от 3 години и не следва да се намалява на 2 години. Искам подкрепа от държавата. Имам нова епикриза, като представям копие от нея. Няма да соча други доказателства.

 

Г-Жа С.: Ние сме дали три години. Още с първото решение на ТЕЛК е този срокът. Състоянието е динамично, за една година могат да се променят много работи. Към датата на прегледа 23.03.2016г., госпожата е била с хемоглобин 114 при норма 115 и серум желязо 9.4 при норма 6, без консумативен синдром с ръст 160см и 77 кг, е дало основание на комисията да определи 46% инвалидизация, съгласно част ІХ, раздел 14 т.2.1 и сме дали три години. НЕЛК гледа след година, даже повече от една година и четири месеца и какво е намерил той, не мога да кажа. Няма да соча доказателства.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Б.: Познавам М. като наш служител. Моето мнение, че наистина трябва да са три години, защото мина през ада. Беше в много дълъг болнични. Знам, че лекарствата и са доста скъпи, които ежемесечно взима и не виждам причина да бъде намален срока на 2 години. Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.: Да се остави без уважение жалбата.

 

Г-ЖА С.: Моето становище е изразено в решението на ТЕЛК.

УПРАВИТЕЛЯТ Б.: Да се остави без уважение жалбата на ТП на НОИ- Бургас.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: