ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 03.07.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На трети юли                                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Йорданка Дачева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2741 по описа за  2011 година.                     

На именното повикване в 9,00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ТРАНСМЕТАЛ ИНДЪСТРИ” ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Н.К. с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „ОУИ” /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП - гр. Бургас - Дирекция „ОДОП”/, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д. с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Йорданка Дачева.

Свидетелят Г.В.Н. – редовно уведомен, не се явява.

Свидетелят Н.И.П.–редовно уведомен, не се явява.

Свидетелят В.П.П. – нередовно уведомен, не се явява.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.№ 6531/02.07.2013 г. от свидетеля Н.И.П. с приложена към нея медицинска бележка, с която уведомява съда, че поради здравословни проблеми не може да се яви за разпит в днешното съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. К.: С оглед постъпилата молба от свидетеля Н.И.П., от която е видно, че същият има здравословни проблеми, моля да бъде разпитан по делегация във Районен съд - гр. Видин. Ще представя въпросен лист.

По отношение свидетеля Г.Н., за него са налице предпоставки за постановяване от съда на принудително довеждане и налагане на глоба, тъй като вече два пъти не се явява за разпит при условие, че е бил редовно уведомен.

За свидетеля В.П.П. - не мога да посоча адрес, на който да бъде призован.

Моля да отложите делото.

Относно указанието на съда за ангажиране на съдебно-счетоводна експертиза, заявявам, че не желаем да бъде извършена.

 

Юк. Д.: По отношение на свидетеля В.П.П., моля същият да бъде заличен.

По отношение на останалите двама свидетели - предоставям на съда.

Моля да приемете АПВ № 1011478/28.09.2010 г., издаден на „Трансметал индъстри” ЕООД, с уточнението, че същият не е обжалван и е влязъл в сила.

 

ПРОКУРОРЪТ: Свидетелят В.П. да бъде заличен, а за другите свидетели – предоставям на съда.

 

         По направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя за поредно отлагане на делото, съдът намира следното:

         Делото е образувано пред Административен съд Бургас на 22.12.2011 година. Първото съдебно заседание е насрочено за 26.03.2012 година.  На жалбоподателя многократно е давана възможност да ангажира  доказателства с допустими по закон доказателствени средства, включително и от съда е допуснато извършването на съдебно-счетоводна експертиза,   която жалбоподателят не желае да се извърши и до този момент не е платил определения за нея депозит, не е ангажирал и извършването на съдебно-счетоводна експертиза с поставени от него въпроси.

         Представената с молбата на свидетеля Н.П. медицинска бележка, не представлява документ по смисъла на чл.18 от Наредбата за медицинската експертиза и не удостоверява невъзможност за явяване пред съд. Молба с изявление за невъзможност за явяване пред съда, постъпва по делото за втори път от същия свидетел /молба вх. № 3822/16.04.2013 г. - л. 792 от делото/ с приложена медицинска бележка, която също не отговаря на изискванията на чл. 18 от цитираната наредба.

         Жалбоподателят е уведомяван два пъти да представи адрес за призоваване на свидетеля В.П., което също не е сторил в посочения от съда срок.

         Ето защо, съдът намира, че липсва основание за поредно отлагане на делото, поради което, искането следва да бъде оставено без уважение, да се приключи събирането на доказателствата и допуснатите свидетели да бъдат заличени от списъка за призоваване.

         Мотивиран от изложеното и по доказателствата, Съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства, а именно Акт за прихващане или възстановяване /АПВ/ № 1011478/28.09.2010 г. и писмо от ответника, в което изрично е посочено, че същият е влязъл в сила.

 

ЗАЛИЧАВА от списъка за призоваване свидетелите Г.В.Н., Н.И.П. и В.П.П..

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за отлагане на делото за пореден път.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. К.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалвания пред Вас ревизионен акт и присъдите на доверителя ми направените по делото разноски.

Моля, на доверителя ми да бъде върнат внесения депозит за призоваване на свидетели, които бяха заличени с определение, постановено в днешното съдебно заседание.

Ще представя писмени бележки.

 

Юк. Д.: Моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Предвид на това, че в съдебно заседание  не се събраха доказателства, с които да се оборят констатациите в обжалвания ревизионен акт, моля, при постановяване на съдебното решение да съобразите мотивите, подробно изложени в потвърдителното решение на Директора на Дирекция „ОУИ” Бургас.

Моля за присъждане на  юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за неоснователна. Анализът на събраните доказателства сочи липса на реални доставки по процесните фактури. Изводите на органа по приходите не бяха опровергани, поради което моля, да потвърдите ревизионния акт, като правилен и законосъобразен и да отхвърлите жалбата.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Съдът дава петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: