Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

гр. Бургас, 8 ноември  2018 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на първи ноември, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                     ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

          АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар С. А. и с участието на прокурора ХРИСТО КОЛЕВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 2740/2018 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „Лес Транс строй“ ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление: гр. Сърница ул.Калафат №13, общ. Сърница, чрез процесуален представител, против решение № 94 от 10.07.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 140/2018г. по описа на Районен съд  Карнобат. С решението е потвърдено наказателно постановление № 285/22.03.2018г. на Директора на РДГ- Бургас, с което на „Лес Транс строй“ ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление: гр. Сърница ул.“Калафат“ №13, общ. Сърница, за нарушение на чл.148, ал.12 от ЗГ и на основание чл. 270 от ЗГ е наложена имуществена санкция в размер на 150 лева.

Касаторът иска отмяна на решението и отмяна на наказателното постановление. Счита, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон. Заявява и че в диспозитива на съдебния акт е допусната явна фактическа грешка, тъй като изложените мотиви са несъответни на крайното решение по делото. В съдебно заседание не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас намира, че съдебното решение не законосъобразно, защото на практика липсват мотиви.  Между мотивите и диспозитива има съществено противоречие, което на практика е липса на мотиви. Моли да бъде отменено съдебното решение и делото върнато на районния съд.

Касационната жалба е допустима.

Подадена е в срока по чл.211 от АПК, от страна, с право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна.

            В обжалваното съдебно решение, първоинстанционният съд е изложил подробни мотиви, предпоставящи извод за незаконосъобразност на наказателното постановление. С диспозитива обаче, е потвърдил последното.

Очевидно в случая се касае до допусната явна фактическа грешка. Този недостатък обаче, не може да бъде отстранен по реда на НПК, по който ред първоинстанционният съд разглежда делото.

            Затова констатираното противоречие следва да бъде приравнено на липса на мотиви.

Липсата на мотиви, съставлява нарушение на съдопроизводствените правила от категорията на абсолютните, и само по себе си е основание за отмяна на съдебното решение по смисъла на  чл. 348, ал.3, т.2 от НПК и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

С оглед изложеното този състав на съда намира, че в случая е реализирано касационно основание за отмяна на съдебното решение по чл. 348, ал.3, т.1 и т.2 от НПК, приложим в настоящото производство във връзка с препращащата норма на чл. 63, ал.1 от ЗАНН, което не може да бъде отстранено от настоящата инстанция.

Поради това  и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 94 от 10.07.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 140/2018г. по описа на Районен съд  Карнобат.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: