Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

       887                       08.05. 2018 год.                     гр.Бургас

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС

на двадесет и шести април 2018 год.

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  СТАНИМИРА ДРУМЕВА                                    

                                     ЧЛЕНОВЕ :   РУМЕН ЙОСИФОВ 

                                                               ДИАНА ПЕТКОВ                                                                                                                                                                       

Секретар    Кр.Л.

Прокурор   А.Червеняков

като разгледа докладваното от  съдия Д.Петкова

канд.дело № 273 по описа на 2018 г.

          За да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството по делото е по реда на чл.208 и сл.АПК във вр. с чл.63 ЗАНН.

          Образувано е по касационна жалба, депозирана  от  Т.К.П. *** срещу Решение №2100/22.12.2017 год. постановено по анд.№3868/2017 год. по описа на РС-Бургас.

          Касаторът релевира доводи за незаконосъобразност на съдебното решение поради противоречието му с материалния закон-касационно основание по чл.348 ал.1 т.1 НПК.Сочи, че нарушението извършено от административнонаказаното лице не е установено по безспорен начин поради което неправилно е санкционирано по чл.85  от Закона за лова и опазване на дивеча/ЗЛОД/.Сочи че деянието следва да бъде квалифицирано като “укриване“,а не като „превозване“, както и че ако има нарушение същото е по чл.64а от Закона за лова и опазване на дивеча/ЗЛОД/.Иска отмяна на съдебното решение,както и на потвърденото с него НП издадено от Директора на РДГ-Бургас

         В с.з. процесуалният представител на касатора поддържа изцяло касационната жалба.

         Ответната страна ,редовно и своевременно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

         Представителят на ОП-Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба,поради което решението на въззивната инстанция следва да бъде оставено в сила.

         Настоящата съдебна инстанция,след като извърши проверка на оспорения съдебен акт на посоченото в него касационно основание, което съставлява такова по чл.348 ал.1 т.1 НПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН, както и с оглед чл.218 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН приема за установено следното:

        Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в законово установения срок по чл.211 ал.1 АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и при спазване на изискванията на чл.212 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.

        Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

        С решението, предмет на касационната проверка РС-Бургас е потвърдил НП №706/20.07.2017 год.,издадено от  Директора на РДГ-Бургас,с което на Т.К.П. *** на осн.чл.85  от ЗЛОД е наложено административно наказание “глоба“ в размер на 200 лв., на осн. чл.94 ал.1 ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от  три години, на осн.чл.95 ал.1 от ЗЛОД са отнети в полза на Държавата: вещта предмет на нарушението-1 бр.женски заек  и вещта послужила за извършване на нарушението-автомобил Лада Нива и на осн.чл.3 т.2 във вр. с чл.2 раздел І б.Б т.10 от  Наредба за размера на обезщетенията на щетите нанесени на дивеча е определено да заплати на Югоизточно държавно предприятие-Сливен обезщетение в размер на 200 лв.

       За да постанови решението си РС-Бургас е  събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства,представени както с наказателното постановление,така и в хода на съдебното производство,което и спомогнало делото да бъде изяснено от фактическа страна.Обстоятелствата изложени в АУАН и НП са проверени от районния съд с допустимите от закона доказателствени средства.Решението е постановено на база събраните доказателства, като съдът е изпълнил задължението си да установи дали е извършено нарушението, както и извършителя на същото.Установената от въззивния съд фактическа обстановка се споделя изцяло от настоящата инстанция.Въз основа на нея решаващият съд е направил правилни и законосъобразни изводи,като не е допуснал нарушение на материалния закон при издаването на обжалвания съдебен акт.В тази връзка изложените в касационната жалба доводи не се споделят от настоящата инстанция.

       Установените по делото факти обуславят извода,че касаторът е  осъществил от субективна и обективна страна нарушението за което е санкциониран,а именно че на 7.07.2017 год. на междуселски път с.Крушевец-с.Индже войвода в близост до отдел 366-ДГС Ново Паничарево  ловува извън населеното място като превозва с МПС-Лада Нива 1 бр. убит дребен дивеч-женски заек бременен, без да притежава разрешително за лов на заек.Съгласно разпоредбата на чл.85 ЗЛОД който взема, пренася, превозва или укрива намерен жив, ранен или убит дивеч или разпознаваеми части от него без писмено разрешително за лов се наказва с глоба от 200 лв. до 1000 лв.Следователно законът урежда няколко алтернативни форми на административното нарушение. В предложение трето   е уредена хипотезата “превозва“. Между страните не съществува спор, че именно наказаното лице е управлявало лекия автомобил, с който е превозвал дивеча.При положение, че  автомобила  е бил управляван от Т.П., то последния е осъществил изпълнителното деяние на нарушението под формата на „превоз“. Т.е.изпълнителното деяние установено в АУАН и посочено в НП, а именно че наказаното лице е ловувало като превозвало с лекия автомобил убит дивеч без разрешително за лов е установено безспорно.Твърденията на същото че не е знаело за поставения в автомобила му дивеч са били направени и пред въззивната инстанция и последната ги е преценила с оглед събраните доказателства като несъстоятелни.

       По изложените по-горе съображения,настоящата инстанция счита за несъстоятелни твърденията на касатора ,че нарушението е неправилно квалифицирано като такова по чл.85 пр.3/превозва/ЗЛОД,а не по пр.4 от същия текст/укрива/.

       С оглед на изложеното  решението на РС- Бургас като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.При извършената служебна проверка съдът констатира че решението на РС-Бургас е валидно и допустимо.

        Водим от горното и на осн.чл.221 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН съдът

 

                                                     Р   Е   Ш   И

 

      ОСТАВЯ в сила Решение № 2100/22.12.2017 год. постановено по анд.№3868/2017 год. по описа на РС-Бургас.

       Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ:1.                              2.