ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 273 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

 

Жалбоподателят „Астрея“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

Жалбоподателите М.А.М., Д.Н.М. и Р.Н.М., редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

За ответника директор „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при Община Бургас, се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересована страна Б.С.Т., В.М.М., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За заинтересованите страни „ЕНЕРДЖИ ГРУП 78“ ЕООД и „РИСК ИНЖИНЕРИНГ 78“ ЕООД, не се явява представител.

Явява се вещото лице К.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.– Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 16.10.2017г., - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

К.Д.М., 66 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на СЪДА към вещото лице М.: Жалбоподателите М.А.М., Д.Н.М. и Р.Н.М. се легитимират като собственици на парцел ІІ-238 и ІІ-239 по плана на града към 1979г. и 1987г., според представените на л. 75 и 76 нотариални актове. Съгласно списък (л.19), изготвен от административният орган, с който се удостоверят изпратени съобщения на заинтересованите страни по процесната процедура, тези трима жалбоподатели са записани като собственици на парцел ІХ. Този имот, съгласно представените по делото скици на л.61 и л.62, е съседен от юг на имота, предмет на процесния ПУП. По отношение на въпросния съседен имот ІХ-607, бихте ли отговорили на същите въпроси, поставени от съда, на които сте отговорили за УПИ VІІ-611, собственост на първия жалбоподател „Астрея“ ООД.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Да, ще отговоря. На базата на проучванията и наличните по делото документи, допълнително отговарям на въпрос на Административен съд Бургас. От първия поставен от съда въпрос, че между УПИ VІІІ, за който е изготвен процесния ПУП- ПЗ и съседния му от юг УПИ ІХ, към момента на създаване на процесния ПУП има свързано застрояване, показано на л.60 от делото, като с процесния ПУП за УПИ VІІІ с нищо не се засяга и нарушава одобрения и до този момент план за застрояване за УПИ ІХ. Застрояването в двата съседни поземлени имота остава свързано, като единственото изменение в новия, процесен ПУП е, че не се запазва съществуваща двуетажна жилищна сграда в УПИ VІІІ, а се предвижда ново застрояване по калкана със съществуваща жилищна сграда в УПИ ІХ с височина до 10 метра, такава каквато е и за жилищна сграда в УПИ ІХ. Съответно по калкана на съществуващия магазин в УПИ ІХ се „залепва” застрояване на един етаж за магазин в процесния УПИ VІІІ, връзката между магазина и жилищното застрояване в УПИ ІХ, отразена с диагонални прекъснати линии в УПИ ІХ, се повтаря като такава и за процесния УПИ VІІІ. Освен това, за процесния УПИ VІІІ с разработката се предвижда и второ ниско застрояване към дъното на парцела на разстояние от предвиденото до тук свързано застрояване - 12 метра. Това е разликата, че не се запазва жилищната сграда в УПИ VІІІ.

По отношение на втория въпрос – Отразеното разстояние от 3,30метра на второто петно за ниско застрояване към дъното на процесния парцел е в рамките на норматива за разстояние от граница на така поставеното ниско свободно застрояване към дъното на процесния парцел, т.е. няма намалени отстояния към УПИ ІХ.

ВЪПРОС на СЪДА: ПУП засяга ли частично и УПИ ІХ?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: По принцип се явяват като заинтересовани страни, заради това ново петно. Единственото е, че се сменя съществуващата сграда с нова и тази сграда става по-голяма, сързаността между двете сгради се запазва.

С новият план не се дърпа линията, линията на самия магазин, който е в УПИ ІХ не се дърпа. Съгласно ЗУТ се изисква 3 метра от улична застрояване. Одобряващият орган са съобразили.

Новата сграда се предвижда на калкан, както и на калкан с магазина. На четири метра се запазва нискоетажното застрояване. Едната сграда е на 3 етажа, казано е 10 метра – три етажа. Отговорил съм в заключението - следваща фаза за идеен проект.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и ОПРЕДЕЛЯ окончателно възнаграждение в размер, равен на внесения депозит

Да се издаде РКО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам жалбата, като считам същата за неоснователна и недоказана. Моля да оставите в сила заповедта на зам.кмета по строителството, инвестициите и регионалното развитие на община Бургас като правилна и законосъобразна. Същата е издадена от компетентен орган, при спазване на процесуалните правила и съгласно всички изисквания на закона, както и в съответствие на материалния закон

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ