ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 09.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети май                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 273 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Астрея“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

Жалбоподателите М.А.М., Д.Н.М. и Р.Н.М., редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

За ответника директор „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при Община Бургас, се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересована страна Б.С.Т., нередовно, призована, се явява лично.

За заинтересованите страна „ЕНЕРДЖИ ГРУП 78“ ЕООД и „РИСК ИНЖИНЕРИНГ 78“ ЕООД, се явява законния представител Я.П.

Заинтересована страна В.М.М., редовно призован, се явява лично. 

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Да се даде ход на делото.

Заинтересованата страна Б.Т. – Въпреки нередовното ми призоваване, желая да се гледа делото. 

Г-н Я.П. – Да се даде ход на делото.

Заинтересованата страна В.М. – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано по две жалби против заповед № 3599/14.12.2016г. на зам. кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при Община Бургас, с което е одобрено изменение на ПУП на УПИ VІІІ-610, кв.50 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, подробно описан в диспозитива на самата заповед.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам жалбата.

Представям доказателства за компетентността на органа, издал оспорената заповед, както и трудов договор и допълнително споразумение към трудов договор.

Представям и решение № 1014/27.05.2016г. по адм.д. №1037/2015г., ведно със заключение на вещо лице по назначена по това дело съдебно-техническа експертиза и заключение по допълнителни въпроси към нея. Решението е влязло в сила на 26.07.2016, като предметът на това дело е била заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ и въз основа на мотивите на това решение са направени корекции в плана, който е внесен допълнително за одобрение, като твърдим, че други промени не са правени, освен промяна на отстоянието между двете сгради. Това е било констатирано като нарушение от вещото лице.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт Г.: Решението, което представяте е налично в административната преписка на л.46-55 от делото.

Съдът върна решението по адм.д.№1037/2015г. по описа на АСБ на юрисконсулт Г..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Имаме доказателствено искане евентуално за назначаване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроса, дали има с проекта, който повторно е входиран в общината за одобрение и е одобрен с процесната заповед, дали има други промени освен тези, които е трябвало да бъдат направени съгласно решението по предходното дело, съгласно решение № 1014/27.05.2016г. по адм.д.№1037/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

Искам да заявя, че твърденията на жалбоподателите в настоящото производство и по предходното такова, са абсолютно идентични, както по предходното дело. Твърдим, че са същите твърденията и в предходното производство.

 

Г-н П. – Оспорваме жалбата. Променихме проекта спрямо изискванията на съда. Спазихме си отстоянията, вместо 10 м, направихме ги 12м и това беше единствената забележка. Всичко друго беше отхвърлено от съда.

На този етап нямам искания по доказателствата.

Заинтересованата страна М. – Оспорвам жабата. Заповедта на кмета е правилна. Нямам искания по доказателствата.

Заинтересованата страна Т. – Оспорвам жалбата и поддържам заповедта на зам. кмета на община Бургас.

Нямам искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.3 от делото, както и представените в днешното съдебно заседание два броя заключения на съдебно-техническа експертиза назначена по адм.д.№1037/2015г. по описа на Административен съд Бургас, заповед № 572/02.03.2016г. на кмета на община Бургас, трудов договор № ЧР-1178/09.11.2015г. и допълнително споразумение към него от 15.02.2016г.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на всички жалбоподатели, че във връзка с изложените от тях твърдения в жалбата, следва да направят в 3-дневен срок от получаване на съобщението, доказателствени искания, като по отношение на по-голямата част от твърденията, фактите посочени там, могат да се установят със съдебно-техническа експертиза. В случай, че жалбоподателите искат такава да бъде назначена, в същия срок следва да депозират по делото конкретно формулирани въпроси към вещо лице.

УКАЗВА на ответника, че след изтичане на посочения по-горе срок съдът ще се произнесе по искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, който съдебен акт ще бъде съобщен на всички страни.

УКАЗВА на жалбоподателя „АСТРЕЯ“ ООД в 3-дневен срок от получаване на съобщението да посочи и представи доказателства, от които да се установява каква е връзката между търговското дружество - жалбоподател и „Бургаска лизингова и кредитна компания” ООД, която съгласно НА № 15, том, рег.№280, дело 14/2007г., е собственик на УПИ VІІ-611, което е съседно на процесното УПИ.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.06.2017г. от 10.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпратят съобщения на жалбоподателите с указанията на съда.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.17 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: