О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №371

 

гр.Бургас , 26.02.2016г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 273 по описа за 2016г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на “ ИНВЕСТ ХОУМ“ ЕООД, гр. Поморие, представлявано от В.С.Т. против отказ на гл. архитект на Община Созопол да извърши административна услуга по чл. 170 ал.2 ЗУТ- да се замести поканена, неявила се страна- участник в строителството, обективиран в писмо изх. № 4-26-00-651/1/11.01.2016г..

            На 25.02.2016г., с писмена молба законният представител на жалбоподателя заявява  отказ от  подадената жалба.

            Съдът, приема, че оттеглянето е извършено в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл. 155 ал.1 и 3 АПК, което е предпоставка за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на съдебното производство.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.8 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Отменя разпореждане, постановено на 11.02.2016г., с което делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 30.03.2016г.

            Оставя без разглеждане жалбата на “ ИНВЕСТ ХОУМ“ ЕООД, гр. Поморие, представлявано от В.С.Т. против отказ на гл. архитект на Община Созопол да извърши административна услуга по чл. 170 ал.2 ЗУТ- да се замести поканена, неявила се страна- участник в строителството, обективиран в писмо изх. № 4-26-00-651/1/11.01.2016г..

Прекратява производството по адм. дело № 273/2016г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му. 

 

 

                                                           СЪДИЯ: