ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети декември                                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 273 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят З.М.Н. не се явява, редовно уведомена. За нея се явяват адвокат А., надлежно упълномощена.

За ответника - Началник РДНСК-Югоизточен район - Бургас се явява ст.юрисконсулт Йоана А., надлежно упълномощена.

Заинтересованите лица Д.Х.Н., Р.В.Т. *** не се явяват, редовно уведомени.

За заинтересованата страна Р.Т. се явява адвокат Д.С., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице инж.З.А..

 

Адвокат А. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А. – Да се даде ход на делото.

Адвокат С. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото.

СЪДЪТ пристъпи към изслушване на вещото лице инж. З.А., със снета по делото самоличност.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- Представила съм експертно заключение, което поддържам.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпросите на адвокат А.: С одобрения проект за преустройство за източната част на сградата по одобрения от 1999г. проект, не може да продължи строителството на западната част.

Адвокат А. - Нямам повече въпроси.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпросите на юрисконсулт А.: Относно изпълняване в западната част съм отговорила, че след като се направят конструктивни изследвания за изпълнените основи на сградата, може да се проектира продължаване на изграждане на западната част с други проекти.

Юрисконсулт А. – Нямам повече въпроси.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпросите на адвокат С.: Тези корекции на стр.3, т.2, предпоследен абзац са направени на конструктивния проект одобрен от 06.10.1999г. Радослава Т. не е участвала при възлагането на проекта и не фигурира в строителното разрешение. Не е възложител при изготвянето на проекта от 1999г. и в строителното разрешение по този проект не фигурира.  Тези корекции не са поискани от госпожа Т.. В заключителната част, в последен абзац казвам, по какви причини не може да се изпълни този одобрен проект. Проектът от 1999г. касае изграждане на семеен хотел, а не касае изграждането на две жилищни части. На съответните коти са предвидени общи конструкции, не са предвидени за западна и източна част на жилищна сграда. Затова съм заявила, че третият (втори жилищен етаж) не може да се изпълни по проектите от 1999г. Към настоящият момент няма отбелязване да са презаверени строителното разрешение от 1999г. с № 61, разрешението за строеж №61/06.10.1999г. не е презаверявано. Предвидени са на съответните две коти на етажите, общи конструкции, затова в последния абзац заявявам, че не може да се изпълни строителство.

В залата се явява адвокат В., процесуален представител на жалбоподателката.

Адвокат В. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на допълнителната съдебно-техническа експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 200лв., платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат В.- Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Адвокат А.- Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт А.- Няма да соча други доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

Адвокат С.- Представям удостоверение за въвеждане в експлоатация. Касае се за удостоверение за въвеждане в експлоатация, което касае западната част на жалбоподателката. Нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт А. – Запозната съм с представения документ и моля да се приеме представеното доказателство.

Адвокат А. – Запознахме се с представеното доказателство, не възразявам да се приеме.

Адвокат В. – Удостоверението е ирелевантно по казуса, но не възразявам да бъде прието.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА удостоверение №6/17.02.2004г. за въвеждане в експлоатация на строеж търговски обект „Бирария”.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адвокат А. – Моля да уважите жалбата така, както сме я предявили. Подробности ще представя в допълнително становище, в срок определен ми от съда. Моля да ни бъдат присъдени и разноските по делото.

Юрисконсулт А. – Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В настоящото производство не се доказа порок на издаденото разрешение за строеж, който да води до неговата нищожност. В практиката на административните съдилища на Република България е възприето, че нищожност на акта е такъв порок, който води до правна нетърпимост на акта и акта не може да породи своите правни последици. В настоящия случай такава правна нетърпимост на разрешението за строеж по никакъв начин не беше доказана. Това, че западната част на сградата евентуално не може да бъде изпълнена по одобрения проект от 1999г. и съответно издаденото разрешение за строеж №61/06.10.1999г не може да обоснове нищожност на процесното разрешение за строеж. На първо място строителство, като цяло както бе потвърдено и от вещото лице в днешното съдебно заседание, може да бъде изпълнено в западната част. На второ място разрешението за строеж №61 отдавна след като не е презаверявано е загубило правно действие и няма как дори да бъде извършено строителство по него. Т.е. дори и да искат да извършат строителството по одобрените проекти от 1999г., то това е невъзможно, тъй като съгласно чл.153 от ЗУТ те отдавна са загубили правно действие и същите няма как да бъдат изпълнени. С оглед на горното и подробно изложените и в самата заповед аргументи за липса на нищожност на процесното разрешение, моля да отхвърлите жалбата. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Адвокат С. – Моля от името на доверителката ми да оставите жалбата, с която почитаемия съд е сезиран, без уважение и да оставите в сила оспорената заповед на началника на РДНСК ЮИР по съображения, които изложи колегата на административния орган, с които се солидиразирам. Заключението бива да се схваща в смисъл, че ако има воля и желание жалбоподателката няма никаква пречка да се изработи проекти и да получи разрешение за строеж за западната част, но те не могат да бъдат ползвани тези от 1999г. тъй като са загубили правно действие. Не може от жалбоподателката да търси позитиви и да оспори благоприятния за нас административния акт. Подробно съображения ще представя писмена защита. Моля за присъждане на съдебно-деловодни разноски, за което представям нарочен списък.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок, като с оглед направеното искане от ответната страна, определи 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: