ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи май                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 273 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 9.45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят З.М.Н. не се явява, редовно уведомена. За нея се явяват адвокати А. и В., надлежно упълномощени.

За ответника Началник РДНСК Бургас, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощен.

Заинтересованите лица Д.Х.Н., Р.В.Т. *** не се явяват, редовно уведомени.

За заинтересованата страна Р.Т. се явява адвокат Д.С., който представя пълномощно.

 

 

Адвокат А.- Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.- Да се даде ход на делото.

Адвокат С.- Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от З.М.Н. против заповед № ДК-10-ЮИР-48/14.11.2013 на началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлено като неоснователно искането на жалбоподателя за обявяване нищожност на Разрешение за строеж № 242/14.11.2008 г., издадено от гл.архитект на Община Царево на името на Р.Т., за „Преустройство и надстройка на одобрен проект за жилищна сграда в две жилищни сгради на калкан“, в УПИ ІХ-138, кв.2 по плана на гр. Ахтопол.

 

Адвокат А.– Поддържаме жалбата. Поддържаме и доказателствените искания, посочени в жалбата с формулирани въпроси за допускане на съдебно-техническа експертиза.

Юрисконсулт Д.– Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената административна преписка. По отношение на искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, считам, че първия поставен въпрос е неясен, тъй като строително разрешение се издава въз основа на одобрени проекти и де факто няма как да не съответства на тях. В какво се изразява това съответствие да се уточни. Ако е за калканната стена- по този факт не се спори и началникът на РДНСК го е обсъдил подробно в акта си.

Адвокат С.– Оспорвам жалбата като неоснователна. По отношение на доказателственото искане на жалбоподателя, поддържам становището на процесуалния представител на ответника по следните съображения: Не може да има несъответствие между одобрен проект и разрешение за строеж. Ако жалбоподателят счита, че наименованието в разрешението за строеж не съответства с това, което е в одобрения проект, то не може да има несъответствие. В самото разрешение е записано, че се разрешава строеж съгласно одобрен проект. Те са едно цяло и двете представляват одобрение за строеж. На следващо място, какво се разрешава с проекта е посочено, но преценката е чисто правна - дали е допустимо и обосновава ли нищожност на разрешението, това е правен въпрос, дори и да бъде поставена задача, вещото лице какво ще отговори. Ако искат да коригират въпроса по някакъв начин, нямам нищо против и ако имат други доказателствени искания, но така поставена задача е некоректна, няма как от техническа гледна точка да се отговори.

Адвокат А.– Ние считаме, че направеното доказателствено искане е основата. Това е така, тъй като по приложените доказателства, както и от становището ни става въпрос за една сграда с общи земетръсни шайби и следващо място към разрешението няма архитектура и конструкция, която да отговаря на новите посочени в него промени от първоначалния проект. Има отговор на дирекция, където е изрично посочено, че не почива на ЗТСУ и Наредба и е техническо неизпълнимо. Трябва да го докажем така и сме направили с искане за допускане на съдебно-техническа експертиза.

Адвокат В. –Нямаме други доказателствени искания.

Юрисконсулт Д. – Нямам доказателствени искания.

Адвокат С. – Няма да соча други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставената в жалбата задача.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице З.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 200 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.09.2014г. от 10.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице А., след внасяне на определения предварителен депозит

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: