Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

град Бургас, 27.05.2011г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в съдебно заседание на двадесет и осми април, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                                                                                        ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор: ТИХА СТОЯНОВА изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КНАХД № 273/2011г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

         Касаторът Г.К. ***, е оспорил Решение № 17/21.01.2011г. постановено по НАХД 482/2010г. на Карнобатския районен съд, с което е потвърдено НП №633/04.10.2010г. на началника на РУ на МВР гр.Карнобат, в частта с която на настоящия касатор на осн. чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца, както и в частта в която на осн. чл.175, ал.1, т.4 от същия закон е наложена глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Със същото решение посоченото НП е отменено, в частта в която на касатора на осн. чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 300 лв. Касационната жалба е насочена против решението на Карнобатския районен съд в потвърдителната му част. Жалбата е бланкетна. В нея общо се сочи, че атакуваното решение е постановено в нарушение на закона при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и наложеното наказание е явно несправедливо.

            В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба не се явяват и не вземат становище.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас, счита обжалваното решение за правилно и обосновано и предлага на съда да го остави в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок, от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Настоящия съдебен състав споделя изцяло съображенията и доводите в обжалваното решение. За да потвърди наказателното постановление, в частта относно наложените наказания за нарушения на чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП и чл.175, ал.1, т.4 от същия закон, съдът е обсъдил всички гласни и писмени доказателства събрани по делото. Въз основа на тях е направил задълбочен извод относно правилното прилагане на материалния закон от страна на административнонаказващия орган и липсата на съществени процесуални нарушения при издаването на наказателното постановление. При установяване на административнитео нарушения са спазени регламентираните в ЗАНН процесуални правила, които гарантират законосъобразност на акта на наказващия орган. Събраните по делото доказателства потвърждават констатациите в акта. Безспорно са установени деянията, осъществяващи съответните състави на посочените в НП административни нарушения, извършителят и неговата вина.

         1. Неоснователно е възражението наведено в молба от 28.04.2011г., подадена от касаторът за липса на компетентност на актосъставителя и издателя на НП. Представената пред първата инстанция заповед Із-1687/02.07.2010г. на Министъра на вътрешните работи удостоверява, че последният предоставя правомощия на заемащите длъжност полицейски инспектори – VІ – ІV степен „автоконтрольор” и „мл. автоконтрольор” в ОД на МВР и СДВР и техните териториални звена да издават фишове и да съставят АУАН по ЗДвП, на осн. чл.189, ал.1 и ал.4 от ЗДвП. Конкретният актосъставител е на длъжност „автоконтрольор”. По отношение на компетентността на издателя на НП служебно известно е на първоинстанционния и на настоящия състав, че П.Ч., към датата на издаване на НП, е заемал длъжността на РУ на МВР – Карнобат, който на основание горецитираната заповед е определен сред кръга от лицата, които са оправомощени от Министъра на вътрешните работи да издават НП по закона за движение по пътищата.

         2. Неоснователно е възражението за различието в правната квалификация на извършените нарушения, посочени в АУАН и в обжалваното НП. В акта и в НП са посочени едни и същи норми като нарушение, а описаните в акта кореспондират напълно с посочените разпоредби от закона. В НП нормите са допълнени, като е посочено, конкретното нарушение, кое предложение от съответната норма обхваща. Това не е съществено нарушение и успешно се преодолява с разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН. В случая нарушената разпоредба изчерпателно е посочено именно в НП. Безспорно е установено нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина, поради което пропускът в акта, освен номера на нарушената разпоредба да се посочи и конкретното предложение от нея по никакъв начин не е навредил на правото на защита на касатора.

         3.Неоснователно е и възражението сочещо за порочност на процедурата поради неправилно оформяне на отказа на касатора да подпише акта и неяснота относно датата на връчване.

            Съгласно чл.43, ал.2 от ЗАНН, когато нарушителят откаже да подпише акта, това се установява с подписа на един свидетел, чието име и точен адрес се отбелязват в акта. В конкретния случай отказът е удостоверен с подписа на свидетеля Ж., който е индивидуализиран с трите си имена, ЕГН и адрес. Илеревантно от гледна точка на удостоверяване на датата на връчване е обстоятелството, че в разписката към АУАН е посочено, че акта е връчен на настоящия касатор, тъй като при отказ да подпише акта, същия се приема за връчен на датата, на която свидетелят удостоверяващ отказа е подписал акта.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, поради което и на осн.чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17/21.01.2011г. постановено по НАХД 482/2010г. на Районен съд гр. Карнобат в обжалваната му част.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: