ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.05.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На тринадесети май                                                две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Станимир Христов

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕВТИМОВА

Административно дело номер 273 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „Мери – А.М.”, редовно уведомен, се явява адв.Ч. с представено по делото пълномощно.

За Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ж., която представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Христов, който прави искане за конституирането му като страна в производството.

 

По така направеното искане съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като страна в производството прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Ч.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Ж.: Считаме, че не следва да се дава ход на делото. На основание § 2 от ДР на ДОПК, във вр. с чл.158, ал.1 от АПК считам, че подадената жалба следва да бъде оставена без движение, тъй като не отговаря на изискванията на чл.150, ал.1, т.5 и т.6. Подадена е  едновременно срещу ревизионен акт, ревизионен акт за поправка и двата постановени във връзка с това решение. В жалбата пред административния съд жалбоподателят е изложил възражения относно съществото на спора, който се съдържа в РА № 020801103/28.10.2008г., потвърден със съответното решение на директора на дирекция „ОУИ” гр.Бургас. Предмет на настоящото производство е ревизионен акт за поправка на цитирания акт. В жалбата не се съдържат никакви възражения по отношение този акт, предмет на настоящото производство. По отношение на цитирания РА е образувано друго административно дело в настоящия съд, за което представям доказателства по опис – призовка, молба от ЕТ „Мери”, жалба до съда, ревизионен акт № РД-10-348/22.12.2008г. Страната е запозната с тези доказателства. Поради това считам, че не следва да се дава ход на делото и на жалбоподателя да се даде срок да изправи жалбата и заяви какво обжалва.

ПРОКУРОРЪТ:  Моля да не давате ход на делото в днешно съдебно заседание и предоставите срок на жалбоподателя, в който същият да уточни петитума на жалбата и конкретизира кой точно ревизионен акт, кое точно решение на директора на дирекция „ОУИ” гр.Бургас обжалва. След депозиране на така посочените уточнения и след установяване доколко настоящото производство не е образувано с идентично друго такова, да се даде възможност на жалбоподателя да защити интересите си.

 

По направеното искане съдът, след като изслуша с твърденията на страните и съобрази представените по делото писмени доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОСТАВЯ без движение жалбата на ЕТ „Мери – А.М.”.

УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес да конкретизира точно актът, който оспорва и да посочи в какво се състои незаконосъобразността на същия.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на дадените му указания производството по настоящото дело ще бъде прекратено.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: