ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2739 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:16 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.Щ.А., редовно призован, не се явява. За него са явява назначеният от съда служебен защитник – адвокат Д..

 

ЗА ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно призован, не се явява представител.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам исковата молба.

Уточнявам, че исковата претенция е предявена за претърпени от доверителя ми неимуществени вреди през периода от 24.06.2015 г. до 07.04.2017 г., когато същият е пребивавал в корпуса на Затвора – гр.Бургас.

Да се приемат като доказателства по делото документите, представени с отговора на исковата молба.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Искът е процесуално допустим.

Да се приемат представените доказателства от ответника. Аз нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените с отговора на исковата молба становище от Началника на Затвора – гр. Бургас, заверен препис от медицинска справка, изготвена от д-р Л. Х. и заверен препис от здравния картон на ищеца (3 страници).

Съдът, предвид законово възложените му задължения за събиране на доказателства с цел изясняване на всички факти по спора, следва да задължи ответника в тридневен срок от получаване на съобщението да представи по делото списък на лицата, които са изтърпявали наказание лишаване от свобода в корпуса на Затвора – гр. Бургас за периода от 24.06.2015 г. до 07.04.2017 г. в една килия с ищеца М.Щ.А., с цел гарантиране възможността за събиране на гласни доказателства за изясняване на фактите по спора.

По изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с отговора на исковата молба становище от Началника на Затвора – гр. Бургас, заверен препис от медицинска справка, изготвена от д-р Л. Х. и заверен препис от здравния картон на ищеца (3 страници).

ЗАДЪЛЖАВА ответника в тридневен срок от получаване на съобщението да представи по делото списък на лицата, които са изтърпявали наказание лишаване от свобода в корпуса на Затвора – гр.Бургас за периода от 24.06.2015 г. до 07.04.2017 г. в една килия с ищеца М.Щ.А., като го ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение в срок на задължението за представяне на информация ще му бъде наложена санкция по реда на чл. 91 ал. 1 във вр с чл. 89, т. 2 ГПК.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.03.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

С оглед осигуряване явяването на ищеца в следващо съдебно заседание, да се изпрати призовка на същия за връчване чрез Началника на Затвора – Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: