ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На девети май                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 2739 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:37 часа  се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.Щ.А., редовно призован, явява се лично и с назначения от съда служебен защитник – адвокат Д..

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието гр. София, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас, се явява прокурор Колев.

 

По хода на делото:

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          АДВ. Д.: Поради това, че предният съдебен състав беше задължил ответника в тридневен срок от получаване на съобщението да представи по делото списък на лицата, които са били в една килия с ищеца, а не е сторил това, затова сега ще поискаме да бъдат допуснати до разпит двама свидетели, които да бъдат разпитани в следващо съдебно заседание.

По отношение на отговора от ответника и с оглед възраженията им относно датата, на която е започнало да тече изтърпяване на наказание, като те твърдят, че е от 24.06.2015 г., а аз имам писмо, което е подписано от гл. инспектор Владимиров, което е било изпратено по друго дело и го представям, като в него е записано, че това наказание се търпи с начало от 13.05.2015 г. Представям копие от това писмо, от което се вижда, че се счита от датата 13.05.2015 г.

ИЩЕЦЪТ А.: Лицата А.В.В.и К.К.Ц.са двете лица, които соча като свидетели. С тях съм лежал в една килия през 2015, 2016, 2017 и 2018 г. К.К.Ц.се намира в Затвора – Бургас, а А.В.в Затворническо общежитие – с. Дебелт.

АДВ. Д.: В искането сме подали крайна дата 12.04.2017 г. Това беше по наше сведение, но гледам, че във възражението на ГД „Изпълнение на наказанията“ е посочена датата 07.04.2017 г. Правя корекция, като моля да се счита като крайна дата претенцията за излежаване 07.04.2017 г., а не 12.04.2017 г.

ПРОКУРОРЪТ: Намирам за основателно искането за разпит на свидетели. Предвид непредставяне на справка от Затвора Бургас на лицата, които са изтърпявали наказание в една килия с ищеца, моля да му се даде възможност той да посочи лицата, които иска да бъдат разпитани.

Да се приеме представеното в днешно съдебно заседание доказателство. Да се призоват за следващо съдебно заседание лица чрез администрацията на Затвора – Бургас.

 

Съдът след като изслуша страните, намира исканията за събиране на допълнителни доказателства - разпит на свидетели, за основателно. Обстоятелствата, за които се сочат свидетелите имат отношение за изясняване на фактическата обстановка по делото. Следва да се приеме изпратената справка от ГД „Изпълнение на наказанията“ - Затвор Бургас, както и представеното в днешно съдебно заседание писмо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА справка рег. № 660 от 26.01.2018 г. на ГД „Изпълнение на наказанията“ - Затвор Бургас, писмо изх. № 266/15/27.12.2016 г. на ГД „Изпълнение на наказанията“ - Затвор Бургас.

ДОПУСКА до разпит лицата А.В.В.и К. К. Ц., намиращи се в момента в Затвора Бургас, като същите следва да бъдат призовани чрез администрацията на затвора.

Тъй като доказателствата не са налице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.06.2018 г. от 10.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се призоват свидетелите за следващо съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:46 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: