ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осми май                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2737 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Е.Х.К., И.А.Г. и Г.И.С., редовно призовани, не се явяват.

За всички жалбоподатели се явява представител по пълномощие адвокат М.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на Регионална дирекция по горите Бургас, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Христо Колев.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е за допълване на постановено по делото решение № 367/28.02.2018г. по искане на жалбоподателите.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам подадената молба за допълване на решение № 367/28.02.2018г.

Няма да представям нови доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча доказателства.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Няма да соча доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, в посочената заповед, предмет на жалбата, с № РД 16-237/11.09.2017г., се съдържа три властнически волеизявления, като всяка от тях представлява отделен административен акт, както сме посочили ѝ в жалбата си, които засягат права и законни интереси на страните. Издаден е от административен орган и представлява индивидуален административен акт по смисъла на АПК.

В съдебното решение, предмет на разглеждане, липсват правни основания за законосъобразността на т.2 и т.3 от заповедта, за което сме подали тази молба за допълване на съдебното решение, като твърдим, че са нищожни тези точки 2 и 3, преди да бъде приключило производството по възобновяване, съдът е потвърдил тези точки, без фактически правни доводи, поради което се налага изясняването на тези точки за тяхната законосъобразност и моля да ги определите като незаконосъобразни.

Представям пълномощно и списък на разноските, като предвид посочения хонорар, моля да ми присъдите 1000лв., в която сума, предвид факта, че едната точка на заповедта е обжалвана, моля да имате предвид документите за направените разходи.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам искането на ответната страна за неоснователно. След като съдът с диспозитива е отхвърлил жалбата срещу процесната заповед, той се е произнесъл по жалбата.

Ако не възприемете това мое виждане и допълните решението аналогично на искането на ответната страна, моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение и за тях аналогично на искането на жалбоподателя.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Процесната заповед, за тези две точки, които се обжалват, следва да се потвърди изцяло.

АДВОКАТ С.: С постановеното решение вие сте присъдили изцяло юрисконсултско възнаграждение, така че няма основания за присъждане отново на юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: