ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2737 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Е.Х.К., И.А.Г. и Г.И.С., редовно призовани, не се явяват.

За всички жалбоподатели се явява представител по пълномощие адвокат М.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на Регионална дирекция по горите Бургас, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото на 27.12.2017 г. са постъпили писмени доказателства по опис от ответника, съгласно задължение, което съдът му вмени в предходно съдебно заседание, подробно описани в писмо изх.№ 5395/23.11.2017г.

 

АДВОКАТ С.: Запознат съм с доказателствата.

Връзката с това дело е разпореждане на Окръжна прокуратура, което задължава РДГ, като вътре са описани и мотивите за спирането, а оттам и в заповедта са описани, също са посочени и две други нарушения, за които представям съдебни решения на Районен съд Бургас, във връзка с твърдяни административни нарушения по проверката. С тези решения на районния съд са отменени въпросните наказателни постановления и актовете, които са съставени.

Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.:– Да се приеме административната преписка (представените доказателства).

Относно представените от процесуалния представител на жалбоподателите два броя съдебни решения, не възразявам същите да бъдат приети, но считам, че са несъотносими към спора.

Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам искане за събиране на доказателства. Да се приеме административната преписка.

По повод представените два броя решение на районен съд Бургас  считам, че са неотносими към предмета на оспорването. Могат да бъдат приети от съда за сведения, тъй като същите нямат характер на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис в придружително писмо на л.68.

ПРИЕМА за сведение решение №1594/18.10.2017г. постановено по АНД №3814/2017г. и решение № 1629/23.10.2017г. постановено по АНД №3815/17, двете по описа на Районен съд Бургас.

 

С оглед становището на страните за липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Моля да отмените процесната заповед № РД-16-237/11.09.2017г. на няколко основания.

На първо място: фактологията, изложена във връзка с проверка на имот, при който била установена фактическата обстановка, твърдя, че няма никакви представени доказателства. За тази проверка писмени документи не са връчвани на доверителите ми, няма издадени наказателни постановления, които да са връчвани на доверителите ми и които да са част от делото, съгласно посоченото по т.2 от оспорената заповед, където фактологично са изложени основания за започване на проверка и констатиране на нередности.

Представеното разпореждане на Окръжна прокуратура Бургас също е незаконосъобразно. С него се запознахме в заседанието и не съм могъл да се запозная подробно, но там също са цитирани неща за фактическа обстановка, които не са верни, нито са извършени нарушения, нито са съставени актове, оттам и разпореждането, с което се нарежда на Регионалната дирекция по горите, с което да обезсилят или отменят издадената заповед, също е незаконосъобразно.

Самата заповед на Регионалната дирекция по горите и предмет на настоящото дело е незаконна. В тази заповед са обединени няколко административни производства, всички тези три административни акта са самостоятелни и няма как да бъдат събрани на едно място и това възобновяване на производството е против закона, против разпоредбата на чл.105 от АПК, а прокуратурата да издава такива незаконни разпореждания, вместо да спазва закона, в които са обективирани тези неща.

Ще помоля да отмените заповедта и да ми предоставите възможност за подробна писмена защита.

Представям списък на разноските, които моля да ни присъдите.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да оставите в сила процесната заповед. Ще си позволя няколко изречения:

На първо място категорично не отговаря на истината твърдението на ответната страна, че не е извършена проверка. Достатъчно доказателства са представени за това, вкл. и снимков материал, АУАН. Визирам проверка извършена от Комисия за защита на потребителите (КЗП).

Относно твърденията, че няколко административни акта са обединени в процесната заповед, лично аз не се сещам да има забрана за това, с едно изявление да се издадат няколко административни акта или изискване всеки да е самостоятелно издаден.

Относно твърдението за сроковете, че са изтекли – видно от основанието за издаване на процесната заповед е ревизирана разпоредбата на чл. 102, ал.2 от АПК, а именно нови обстоятелства при хипотезата на чл.99, т.2 от АПК, а именно като се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за издаването на акта, които при решаването на въпроса от административния орган не са могли да бъдат известни на страната в административното производство. В точка 1 от чл.99 на АПК е написано, съществено е нарушено някое от изискванията за законосъобразността му, доколко административният орган следва да опише всички обстоятелства при издаване на акта, както и че този текст фигурира в разпореждането на прокуратурата.

Аналогични са и другите проверки, които визира процесуалния представител на жалбоподателите, а именно предходни, макар и отменени наказателно постановление, считам че административния орган при издаване на такъв акт следва да опише всичко, което е по случая.

Дори и да не възприемете това мое твърдени, при положение, че едновременно са налице хипотези на чл. 99, т.1 и т.2 от АПК, както твърди ответната страна, следва да се приложи срока, по-дългия срок, който е тримесечен срок от узнаване на обстоятелствата, което е ново обстоятелство, както и до една година.

Моля при постановяване на решението си да имате предвид и разпоредбата на чл. 146, т.5 от АПК, която предвижда несъответствие с целта на закона. Считам, че целта на закона не може да бъде неспазването, а именно следва изпълнението на административния акт. Видно от съставените АУАН от КЗП се нарушава както Законът за туризма, така и заповед РД-16-050/13.02.2015г. на директора на РДГ Бургас. С извършването на туристическата дейност, която е констатирана, а не на мониторинг, както е предвидено в заповедта. Би следвало административния орган да може да отмени своя акт, макар и влязъл в сила, при положение, че същият не се спазва, като единствено възможното за това са тези на глава VІІ от АПК.

С оглед на горното моля, да оставите в сила процесната заповед и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, съгласно тарифата по Наредбата.

Относно предявените от процесуалния представител на жалбоподателите разноски, считам същите за прекомерни.

Моля да постановите решение в този смисъл.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Първо, съгласно закона за Съдебната власт и влезлите в сила промени, прокуратурата не пише предложения, а разпореждания.

Считам, че заповед № РД-16-237/11.09.2017г. е обоснована и законосъобразна и следва да бъде потвърдена. С нея правилно се отменя заповед № РД-16-050/13.02.2015г. Сама по себе си тази заповед е незаконосъобразна, в противоречие е с чл. 11 от Наредба №5/31.7.2014г. за строителство в горски територии без промяна на предназначението и чл. 153 от Закона за горите, т.е. липсва материалноправно основание за издаването и. Считам, че тази заповед е нищожна.

От събраните доказателства се установява, че и разрешеното строителство с тази заповед от 2015г. е нарушена, след като се касае за изградено съоръжение, а не за заслон. Строителството е извършено в територия от горския фонд, като процедура за акция на ПИ 67800.34.4

С оглед на това моля, да потвърдите оспорената заповед, като оставите без уважение жалбата.

РЕПЛИКА АДВОКАТ С.: По отношение становището на прокуратурата, че заповедта е нищожна - не сме коментирали нищожността, не виждам защо следва да се издава нова заповед, след като твърдите, че е нищожна.

Не знам каква е констатацията на Комисията за защита на потребителите, още едно от тези правни твърдения, които се твърди, че са основание за издаване на оспорената заповед. Това становище на прокуратурата и нарушенията, които се твърдят, че са извършени, нямат никаква връзка с издадената заповед, целта на закона според издалия заповедта била да се извършва дейност, която е съобразена със закона, които твърдят, че са по писмени документи и които не са представени по делото.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище с копие за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: