ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2737 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Е.Х.К., И.А.Г. и Г.И.С., редовно призовани, не се явяват. За всички жалбоподатели се явява представител по пълномощие адвокат М.С., надлежно упълномощен, представя пълномощни и договор за правна защита и съдействие.

За ответника - директор на Регионална дирекция по горите Бургас, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

В залата се явява прокурор Христо Колев от Окръжна прокуратура Бургас, който прави изявление:

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: На основание чл. 16, ал. 1 от АПК правя искане за конституиране на Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство, поради наличие на важен обществен интерес.

 

С оглед направеното изявление на представителя на Окръжна прокуратура Бургас за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен интерес, на основание чл. 16, ал. 1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас като страна в производството, представлявана от прокурор Христо Колев.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ и ПРОКУРОРА – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалби против заповед № РД-16-237/11.09.2017г. на директора на Регионална дирекция по горите Бургас, с която на основание чл.99, т.1 и т.2 от АПК е отменена заповед № РД-16-50/13.02.2015г. на директора  на Регионална дирекция по горите.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жабата. Представям две други заповеди, отменената заповед РД-16-50/13.02.2015г. и заповед № РД 16-213/2015г., с която е допълнена и видоизменена заповед № РД-16-50/23.02.2015г., и заповед № РД 16-101/2016г., ведно със съдебно решен на Административен съд Бургас, която същата е отменена. Решението е влязло в сила и заповедта е отменена.

Тези са засега, нямам други док искания на този етап.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Относно представените от жалбоподателите доказателства, заповедта, която е отменена и заповедта, с която е изменена същата, не възразявам да се приемат като доказателства. Възразявам да се приеме заповедта от месец април заедно с решението за отмяна, като считам, че същите са несъотносими към спора. Става въпрос за друго административно производство, запечатване на обекта и същите се явяват несъотносими към настоящето оспорване. Нека ответната страна да посочи, какво ще се доказва с това доказателство. Да се приеме административната преписка.

Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че представените доказателства в днешното съдебно заседание от страна на жалбоподателите, следва да бъдат приети. По отношение на представените с преписката и допълнителните заповеди, които касаят регионалната дирекция, също следва да се приемат като доказателства по делото, като не следва да бъде приемано представеното решение, свързано с отменената заповед.

Ако не е представена административната преписка, моля да бъде изискана от административният орган.

АДВОКАТ С.: Представените в днешното съдебно заседание доказателства са съотносими към оспорената заповед – касае се за част от действия, които попадат в описаните отчасти като нарушения в сегашната оспорена заповед № РД-16-237/11.09.2017г., дейности, въз основа на които е извършено спиране на дейността на самия терен. В тази заповед се твърди, че повторно са извършени действия по заповеди, които са отменени. Предвид обстоятелствата, че се касае за едни и същи дейности, по предходната заповед № РД-16-50/13.02.2015г., тези действия касаят действия по изпълнение на заповед РД-16-50/2015г. и предвид тази връзка представям това съдебно решение, относно твърдяно нарушаване и в сегашната заповед, и считам, че това са въпросите, които следва да обсъдите, по същество. Щом ги представям, ще взема отношение по същество.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателите в днешното съдебно заседание заповед РД 16-050/2015г., заповед РД 16-213/2015г. и двете на директора на Регионална дирекция по горите Бургас.

 

Съдът счита, че заповед РД-16-101/2017г., на същия орган и постановеното по повод на нея съдебно решение имат отношение към фактите, които се твърдят по настоящото дело, а тяхната доказателствена стойност следва да бъде преценена с крайния съдебен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заповед РД 16-101/26.04.2017г. на директора на РДГ Бургас и решение №1456/02.08.2017г. по адм.д. № 1251/2017г. на Административен съд Бургас.

Да се извърши служебна справка дали посоченото решение е влязло в сила.

 

Съдът счита, че по делото следва да бъде събрана цялата административна преписка по издаване на заповед № РД-16-050/13.02.2015г., както и да се съберат доказателства на коя дата тази заповед е влязла в сила, т.е. кога е била съобщена на всички адресати. Поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от днес, да представи по делото заверено копие от пълната административна преписка по издаване на заповед РД-16-050/13.02.2015г. на директора на Регионална дирекция по горите Бургас.

В същият срок ответникът да представи доказателства, от които да се установява кога заповед № РД-16-050/2015г. е съобщена на всички лица, нейни адресати, както и изрично да посочи дали заповедта е обжалвана.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.01.2018г. от 10.50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Задължението на ответника за представяне на доказателства е съобщено в съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.58 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: