Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1909                       30 октомври 2018  година                   град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на осемнадесети октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Н.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 2735 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на П.Ц.П. ***, против  решение № 1154 от 07.08.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 2885/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ № 18-0769-000929 от 02.05.2018 г., издадено от началник група, сектор „Пътна полиция“/ПП/, ОД МВР Бургас, с което, на касатора, на основание чл. 183, ал. 4, т.7, пр. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, за нарушение по чл.137а, ал. 1 ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50.00/петдесет/ лева и на основание чл. 183, ал. 4, т.6 ЗДвП, за нарушение по чл.104а ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50.00/петдесет/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е  неправилно, постановено в нарушение на закона и необосновано. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

 Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд  Бургас, с решение № 1154 от 07.08.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 2885/2018 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление/НП/ № 18-0769-000929 от 02.05.2018 г., издадено от началник група, сектор „Пътна полиция“/ПП/, ОД МВР Бургас, с което на П.Ц.П., на основание чл. 183, ал. 4, т.7, пр. 1 ЗДвП, за нарушение на чл.137а, ал. 1 ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50.00 лева и на основание чл. 183, ал. 4, т.6 ЗДвП, за нарушение по чл.104а ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50.00 лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел за доказано по делото, че на посочените в АУАН и в НП дата и място П.Ц.П. управлявал МПС без обезопасителен колан, както и че разговарял по мобилен телефон, без да използва устройство, освобождаващо ръцете, с което осъществил от обективна и субективна страна съставите на вменените му нарушения, за което законосъобразно  е ангажирана отговорността му като са приложени точните санкционни разпоредби на чл. 183, ал. 4, т.7, пр. 1  и  чл.183, ал. 4, т.6 ЗДвП.

Санкцията е наложена на П.Ц.П. затова, че на 03.03.2018 г., около 14.05 часа, в гр. Бургас по бул. „Янко Комитов“, посока ул. „Струга“ до завод „Хемус“, управлявал лек автомобил  „БМВ 325 Д”, рег. № А6655МТ, без да използва обезопасителен колан. Едновременно с това жалбоподателят ползвал мобилен телефон без устройство, позволяващо използване на телефона без участие на ръцете. За тези нарушения на П. е съставен АУАН№18-0769-000929 от 03.03.2018 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че възприетата от съда фактическа обстановка и направените от съда изводи са неправилни и необосновани, не се подкрепят от събраните доказателства и не съответстват на действителните факти. Сочи също, че решаващият състав не е обсъдил всички доказателства в тяхната съвкупност, че не е преценил тежестта на извършеното нарушение, характера и степента на неговата обществена опасност.

Така постановеното нарушение е валидно, допустимо и правилно.

Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и обсъдени доказателства. Неоснователно е възражението, че решаващият състав е приложил селективен подход като е формирал изводите си единствено въз основа на показанията на актосъставителя, тъй като от страна на жалбоподателя не са ангажирани никакви доказателства, опровергаващи изложената в АУАН и в НП фактическа обстановка. С оглед изложеното, не са допуснати съществени процесуални нарушения при постановяване на обжалваното решение.

Установената от районния съд фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Безспорно е доказано, че на 03.03.2018 г., около 14.05 часа, в гр. Бургас по бул. „Янко Комитов“ в посока ул. „Струга“ до завод „Хемус“, П.Ц.П. управлявал лек автомобил  „БМВ 325 Д”, с рег. № А6655МТ, без да използва обезопасителен колан, с което не е изпълнил задължението си като водач на МПС по чл.137а, ал. 1 ЗДвП като едновременно с това ползвал мобилен телефон без устройство, позволяващо използване на телефона без участие на ръцете, с което нарушил забраната, установена в чл.104а ЗДвП. За първото нарушение, отговорността на касатора е законосъобразно ангажирана на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 ЗДвП, а за второто - на основание чл.183, ал.4, т.6 ЗДвП. Наказанията са наложени в предвидения от закона фиксиран размер от 50.00 лева, не подлежат на промяна от районния съд, поради което не е обсъждана и тежестта на нарушенията.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

                              

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1154 от 07.08.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 2885/2018 г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно.

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

           

 

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:1.  

                   

 

 

                                                                     2.