ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 04.12.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четвърти декември                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2735 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

                                                                                                                       

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ В.Г.К. редовно  и своевременно призован, се явява лично и с процесуален представител  адв.П.К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ С.Н.К..- К.О.ПРИ РУ НЕСЕБЪР КЪМ ОД НА МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован, се явява лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

          ОТВЕТНИКЪТ К.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, порадикоето

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

 

Административното дело е образувано по жалба от В.Г.К. с ЕГН ********** с адрес ***, чрез адвокат П.К. от БАК, против Заповед за задържане на лице Рег.№ 1281/19.09.2017г., издадена от С.Н.К.., на длъжност командир на отделение при РУ - Несебър, с която е разпоредено задържането за срок от 24 часа на В.Г.К. ЕГН ********** с адрес: *** в помещение за временно задържане на РУ - Несебър.

Иска се отмяна на оспорената заповед за задържане като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание в настоящата съдебна инстанция.

                АДВ.К.: Нямам възражения по доклада. Поддържам жалбата, като освен основанията, изложени в нея, както и след запознаване със заповедта бих искала да допълня, че е налице противоречие на материално-правните разпоредби. От заповедта и от приложените доказателства не се установиха данни за извършено от страна на лицето престъпление, поради което не са изпълени предпоставките за приложение на разпоредбата на чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, което е отменително основание по чл.146, т.4 от АПК. Считам, че е налице и несъобразяване с целта на закона, което е отменително основание по чл.146, т.5 от АПК като със задържането е нарушен принципа на съразмерност, приложим в административно производство по смисъла на чл.146 от АПК. От доказателствата  е видно, че  в следобедните часове, в 14:57 часа е съставен АУАН от ловен стражар на при ДЛС-Несебър. Оперативно-издирвателни мероприятия от страна на полицията в Несебър не са извършени  във връзка с твърдението за престъпление по чл.237 от НК, от където следва, че задържането е послужило за съставяне на АУАН и то от друг орган. Със задържането правата и законните интереси за засегнати в по- голяма степен от нехбходимото от гледна точка, за която се издава АУАН. Моля да приемете писмени доказателства- НП, Акт и жалба.

ОТВЕТНИКЪТ К.: Оспорвам жалба. Жалбата смятам, че не е основателна. Заповедта е издадена правомерно, спазени са всички реквизити, посочено е основание за задържане, обясненията са на разбираем език. Посочени са час на задържане, дата. Лицето отказва да я разпише, като за това има свидетел. Дадена е възможност да  получи копие от заповедта, но той не пожела, такава е ставена с празен реквизит за подписа, защото до момента на издаване лицето не желаеше такава, той не пожела да му бъде предоставена такава. По отношение на доказателствата представени по делото нямам възражение да се приемат. Нямам искания по доказателствата.

Съдът намира, че представените от процесуалния представител на жалбоподателя са относими, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмените доказателства, представени от процесуалния представител на жалбоподателя, както следва: Наказателно постановление № 851/23.10.2017г.Акт Серия ЮИДП2016, №094629/ 19.09.17г., Акт Серия ЮИДП2016, №094628/ 19.09.17г.,констативен протокол Серия Ж04 №011801/19.09.17 г.,съдебномедицинско удостоверение №216/2017г. свидетелсво за регистрацияна лек автомобил Част І № 000501263, жалба от В. Г.К. против НП №851/23.10.2017г. на директора на РДГ – Бургас, протокол за доброволно предаване от 19.09.2017 година,  протокол за извършена проверка на лични вещи, превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства, контейнери и на вещите превозвани с тях от 19.09.2017 година.

АДВ.К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ОТВЕТНИКЪТ К.:  Също нямам доказателствени искания.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.: Моля да отмените заповедта. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки и със писмените бележки да представя списък на разноските. Моля да ни се присъдят разноските. Ще цитирам практика в писмените бележки.

ОТВЕТНИКЪТ К.: Това, което казах  го поддържам. Жалбата  е неоснователна, заповедта е законосъобразна. Всички права са спазени по време на задържането.

Съдът  определи 7 дневен срок  за писмени бележки на процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:33 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: