ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и втори ноември                       две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2734 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Глобъл техноложди къмпани“ЕАД, редовно призован, се явява изп.директор Ц.П..

 

Като ОТВЕТНИК в настоящото производство е конституиран    директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ към Община Бургас, редовно призован.

 

Съдът счита, че като ответник по делото е неправилно призован директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ към Община Бургас, тъй  като видно от решение 70-00-6020/1//01.09.2017г., което е предмет на оспорване, същото е издадено от кмета на община Бургас като същия се явява и ответник в настоящото производство. С оглед неправилно конституиране на ответника, съдът

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

         

          ЗАЛИЧАВА като ответник по делото директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ към Община Бургас.

 

КОНСТИТУИРА като ответник кмета на Община Бургас, от уведомяването.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е заличен като ответник директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ към Община Бургас, подлежи на обжалване, с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7- дневен срок от уведомяването му.

 

СЪДИЯ:

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Заявявам от името на новоконституирания ответник – кмета на Община Бургас, че сме надлежно уведомени за днешното съдебно заседание, запознати сме с делото и не възразяваме да се даде ход. Аз съм надлежно упълномощен от кмета на Община Бургас, за което има приложено пълномощно по делото на л. 193.

 

Г-Н ПЕТКОВ: Да се даде ход на делото, предвид изявлението на представителя на ответника.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба „Глобъл техноложди къмпани“ЕАД против решение 70-00-6020/1//01.09.2017г. на кмета на община Бургас, с което е  потвърден ревизионен акт №20/12.04.2017г.  на началник О“КПС“ и главен експерт при Д“МПДТР“ при Община Бургас.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

Г-н ПЕТКОВ: Поддържам жалбата. Моля да допуснете съдебно-счетоводна експертиза със задачи формулирани в жалбата. Няма да соча други доказателства към момента. Да се приемат представените по делото доказателства. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Ако допуснете съдебно-счетоводна експертиза за улеснение на вещото лице давам телефон за връзка 0888310158.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам  жалбата. По доказателствените искания, оставям преценката на съда. Моля да приемете представената от нас преписка. До следващото съдебно заседание ще представим  допълнително протоколи и пътни листи, доказващи поддържането на чистотата, защото само тази компонент е установен с ревизионния акт. Няма да соча други доказателства към настоящия момент.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

           ДОПУСКА  съдебно-икономическа експертиза  вещото лице по която да отговори на поставените  в жалбата  въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  250 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Стефан Христов Корадов, който да бъде уведомен след представяне на доказателство за внесен депозит.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.01. 2018година от 13.10 за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: