Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1908                   30 октомври   2018  година                 град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на осемнадесети октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б.Н.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 2732 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, против решение № 899 от 27.06.2018 г., постановено по административно наказателно дело №1240/2018г. по описа на Районен съд  Бургас, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 02-02024137/15.10.2013 г., издадено от директора на дирекция “Инспекция по труда“ Бургас, с което на „Хелио-тур-с“ АД, ЕИК/Булстат 102004621, със седалище и адрес на управление-гр.Елхово, ул. „Александър Стамболийски“№170, представлявано от Е.З.Б., за нарушение по чл.415, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000.00/пет хиляди/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е необосновано и постановено при неправилно приложение на закона. Иска да се отмени и да се потвърди наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд Бургас, с решение № 899 от 27.06.2018 г., постановено по административно наказателно дело №1240/2018 г. по описа на съда, е отменил наказателно постановление № 02-02024137/15.10.2013 г., издадено от директора на дирекция  „Инспекция по труда“ Бургас, с което на „Хелио-тур-с“ АД, за нарушение по чл.415, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000.00/пет хиляди/ лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че наказателното постановление не е било редовно връчено на „Хелио-тур-с“ АД на 12.11.2013 г. Според съда, по делото липсват данни лицето, което е получило наказателното постановление, да е пълномощник или да има представителна власт. Обосновал извод, че е изтекла абсолютната давност, което изключва възможността за административнонаказателно преследване.

Санкцията е наложена на „Хелио-тур-с“ АД затова, че в качеството си на работодател, не е изпълнил задължително предписание на дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, дадено с протокол № 97/17.01.2013г., точка №21, а именно да изплати в пълен размер уговореното трудово възнаграждение за м.ноември 2012 г. на Т.Д.П., на длъжност „портиер“, в размер на 499.75 лева, съгласно чл.128, т.2 КТ във вр. с чл.270, ал.2 и ал.3 КТ, със срок на изпълнение 05.02.2013 г. Нарушението е установено на 09.07.2013 г., 10.07.2013 г. и 16.07.2013 г. в хода на проверка по представени документи. За това нарушение на „Хелио-тур-с“ АД е съставен АУАН № 02-02024137/19.07.2013 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че наказателното постановление е било редовно връчено на пълномощник на дружеството, срещу подпис, на 12.11.2013 г. и е влязло в сила на 20.11.2013 г.

Така постановеното нарушение е валидно, допустимо и правилно.

Видно от известие за доставяне ИД PS 8000 0122PP 8/л.18 от анд №1240/2018 г. на БРС/ обжалваното пред районния съд НП е връчено на лице, което се е подписало в графата „пълномощно“, чиито имена не са вписани в графата  „упълномощено лице“. Поради това самоличността на получателя на НП не може да бъде изяснена от отразеното в известието за доставяне, като не е ясно и в какво качество лицето е приело пратката. По делото липсват каквито и да е доказателства в тази насока. Предвид това в случая не е доказано редовното връчване на НП, което е в тежест на административнонаказващия орган. С оглед изложеното, правилно районният съд е разгледал като допустима жалбата, с която е бил сезиран.

Правилни са и изводите на районния съд, че в случая е изтекла  абсолютната давност за административнонаказателно преследване.

В ЗАНН липсва уредба, която да урежда абсолютната давност, при която административнонаказателното преследване се изключва, независимо че наказателното постановление не е влязло в сила, т.е. липсва норма, аналогична с тази на чл.81, ал.3 НК. Ето защо последната е приложима в случая по силата на препращащата норма на чл.11 ЗАНН.

Съгласно чл.81, ал.3 НК, независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в предходния член. Съгласно чл.80, ал.1, т.5 НК, наказателното преследване се изключва по давност когато то не е възбудено в продължение на три години. С оглед посочените норми, административнонаказателното преследване се изключва, ако са изтекли четири и половина години, считано от момента на извършване на нарушението. В случая нарушението е извършено на 06.02.2013 г., от която дата е започнал да тече срокът на абсолютната  погасителна давност, който е изтекъл на 06.08.2017 г.

След като е налице изтекла давност, която е обстоятелство, изключващо административнонаказателната отговорност, наказателното постановление следва да бъде отменено, в какъвто смисъл се е произнесъл районният съд.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

                              

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 899 от 27.06.2018 г. постановено по административно наказателно дело №1240/2018 г. по описа на Районен съд  Бургас.

Решението е окончателно.

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:1.                      

 

 

                     2.