ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.11.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 2731 по описа за 2017 година.                    

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Б.Ч., редовно призован, не се явява. За нея се явява адв. З., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – главен секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба-становище с вх. № 12357/20.11.2017 г. от процесуалния представител на ответникаюк. Б., в която молба е заявено, че в случай на липса на процесуални пречки за даване ход на делото не възразява въпреки неявяването й да бъде даден ход в днешно съдебно заседание. Формулирано е искане за приемане на представената административна преписка. Не ангажира доказателства и допълнителни доказателствени искания. Изразява становище по същество на спора и моли да й бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

 

По хода на делото:

Адв. З.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Делото е образувано по повод жалба от М.Б.Ч. против Заповед № РД-02-16-602/22.08.2017 г. на гл. секретар на МРРБ, с която на основание чл.106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител /при съкращаване на длъжността/ е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателя на длъжност „началник на отдел” в отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югоизточен район“ - Бургас, главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно териториално устройство“ при МРРБ, считано от 22.08.2017г.

 

адв. З.: Поддържам жалбата. Обръщам внимание на съда, че административната преписка не е представена в цялост, като твърдя, че не е в цялост представено поименното разписание на длъжностите, валидно към дата 17.05.2017 г. Според мен видно от отбелязаното долу вдясно на страниците същото се състои от 25 страници, а доколкото на мен ми е известно в този документ по делото са представени три страници. В този смисъл моля да задължите ответника да представи в цялост поименното длъжностно разписание, което е действало към дата 17.05.2017 г.

Освен това имам и други доказателствени искания, формулирани в молба с препис за ответника. Моля да се изиска длъжностната характеристика на М.Ч., длъжностната характеристика на Н.Л.Н., сегашното разписание, както и други подробно посочени в молбата документи. Моля да задължите ответната администрация да представи поисканите документи с препис за жалбоподателя. Към днешна дата нямам други доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед заявеното от адв. З. и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Задължава ответника – гл. секретар на МРРБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението да изпрати за прилагане по делото на длъжностното разписание на МРРБ в сила от 17.05.2017 г. – в цялост, както и поименното разписание на длъжностите към дата 17.05.2017 г. – в цялост.

Препис от молбата от адв. З. с формулирани в нея доказателствени искания, депозирана в днешно съдебно заседание, да се изпрати на ответника, като указва на същия в посочения 14-дневен срок от получаване  на съобщението да изпрати за прилагане по делото на заверени копия от поисканите в молбата документи.

Указва на ответника, че посочените по-горе доказателства следва да бъдат депозирани в екземпляр и за жалбоподателя.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.02.2018 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: