ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.04.                                                                       град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети април                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2731 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Б.Ч., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. З., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – главен секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба с вх. № 4323/16.04.2018 г. от процесуалния представител на ответника, в която заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото въпреки неявяването й в днешно съдебно заседание. Изразява становище по съществото на спора.

 

По хода на делото:

Адв. З.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Съдът докладва, че с писмо вх. № 1659/08.02.2018 г. от ответника по делото са постъпили подробни писмени бележки по съществото на спора.

Съдът докладва, че с молба вх. № 2397/26.02.2018 г. от ответника по делото са постъпили изисканите в предходно съдебно заседание писмени доказателства.

 

Адв. З.: Запозната съм с представените писмени доказателства. Да се приемат.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с молба от 26.02.2018 г. от процесуалния представител на ответника документи като писмени доказателства по делото.

 

АДВ. З.: Представям и моля да приемете списък и доказателства за направените по делото разноски, както и за Ваше удобство и улеснение представям разпечатани две решения на Административен съд София-град, съответно по адм. дело № 10451 за 2017 г. и по адм. дело № 10488 от 2017 г., които решения са постановени по повод на жалби на служители, които също са били съкратени във връзка с провежданите структурни промени в администрацията на мррб. Освен това в двете решения не само, че заповедите са отменени, но те имат и пряко отношение относно начина, по който е извършена промяната в структурата и се отнасят за длъжности, които са сходни на длъжността, заемана от жалбоподателката. Няма други доказателствени искания.

 

Съдът с оглед заявеното становище за липса на допълнителни доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. З.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите жалбата и да отмените обжалваната заповед, с която е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателката. От събраните по делото доказателства се установява, че заеманата от нея длъжност като съвкупност от функции и връзки не е заличена от една страна, а от друга страна утвърденото и одобрено ново щатно и длъжностно разписание се установява, че противоречат на нормативен акт от по-висш ранг. Конкретно имам предвид разпоредбата на чл. 20 от Закона за регионалното развитие, който вменява на администрацията на МРРБ изпълнението на функции и задачи, каквито не се откриват за възложени в цялост на утвърдените длъжности и длъжностните им характеристики. Установява се размиване на функциите на дирекциите, поставяне на акцент само върху една от ролите, изпълнявана от мРРб, а именно във връзка с провеждането на ОП „Регионално развитие 2007-2013 и ОП „Региони в растеж” 2014-2020. Установява се освен това, че в длъжностните характеристики, новите такива, на служителите, които са запазили правоотношенията си, в тях длъжностите им са индивидуализирани със сигнатури от предходното длъжностно разписание, което дава допълнително основание да се твърди, че всъщност е налице запазване на функциите. Освен това се установява, че към датата на съкращаването са налице свободни длъжности, които са могли да бъдат предложени с цел спазването принципите на ЗДСл за устойчивост на държавната служба, сигурност и еднакво третиране. Моля за срок за писмени бележки, както и да ни присъдите разноските.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: