ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести февруари                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2731 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Б.Ч., редовно призован, не се явява. За нея се явява адв. З., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – главен секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 1459/05.02.2018 г. от процесуалния представител на ответника, в която молба е заявено, че не възразява да бъде даден ход на делото в днешно съдебно заседание. Не ангажира доказателства и допълнителни доказателствени искания. Изразява становище по съществото на спора и моли да й бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

 

По хода на делото:

Адв. З.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Съдът докладва, че по делото с писмо вх. № 13902/28.12.2017 г. от ответника по делото са постъпили изисканите в предходно съдебно заседание писмени доказателства.

 

Адв. З.: Запозната съм с представените доказателства. Намирам, че ответната администрация не е изпълнила в цялост задълженията си за представяне на поименното щатно длъжностно разписание, както старото, така и новото в тяхната цялост. По същество не възразявам така представените доказателства да бъдат приети, като в тази връзка имам допълнителни доказателствени искания. При съпоставяне на страниците на вече представените документи с тези, които бяха представени сега, се установи, че след промените в администрацията на ответния орган има служители, които са били назначени на работа в новообразуваната окрупнена дирекция, поради което моля да бъдат изискани техните длъжностни характеристики за длъжностите, които са заемали в старото разписание и по новото. С цел облекчение представям подробна молба с формулирани в нея доказателствени искания, с препис за ответната страна, като моля отново да задължите администрацията да представи писмените доказателства с препис, който да ми бъде връчен.

 

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените документи по нарочен опис в съпроводителното писмо на л. 32 от делото като писмени доказателства по делото.

 

По повод формулираното от адв. З. доказателствено искане, обективирано в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание съдът намира така формулираното доказателствено искане за процесуално допустимо, а изисканите в него писмени доказателства като относими към предмета на спора, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

указва на ответника в 14-дневен срок от получаване молбата на адв. З., депозирана в днешно съдебно заседание, да изпрати за прилагане по делото на изисканите в същата молба документи, като същите следва да бъдат представени в екземпляр и за жалбоподателя.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.04.2018 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: