ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На първи ноември                                         две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Х.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2730  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.З.П. редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

 ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РУ НЕСЕБЪР към ОД на МВР-Бургас, редовно и своевременно призован,  не изпраща представител.

В съдебната зала се явява Х.К., прокурор  в  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА град БУРГАС.

ПРОКУРОР К. : Моля, на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК да коституирате прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас  като страна в настоящия процес.

Съдът като взе предвид, че са налице предпоставките на чл.16, ал.1 от АПК ,

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като страна в настоящето производството прокуратурата на Република България.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба  от 1.11.2017 година от жалбоподателя Г.З.П. за отлагане на делото, поради внезапно заболяване и моли за отлагане на делото.Към молбата е приложен болничен лист № Е20171710950.

ПРОКУРОР К.:Да се даде ход на делото.Болничният лист следва  да отговаря на изискванията за невъзможност за участие в съдебно заседание,  за да обоснове  невъзможност за явяване в днешното съдебно заседание.

          Съдът с оглед становищата на явилата се страна, по повод представения болничен лист и като взе предвид,  че не са налице предпоставките на чл.18, ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза, а именно не е представено надлежно удостоверение,  по образец  за невъзможността  на болния да се яви пред органите на съдебната власт, (още повече, че са касае за болки в гърлото /остър тонзилит/), намира, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Административното производство е образувано по жалба на Г.З.П., ЕГН **********, с постоянен адрес:*** против отказ за издаване на разрешение за дейност с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия с рег.№ 19919/03.08.2017 година на Началника на РУ-Несебър

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на жалбоподателя е да устаанови и докаже, че отговаря на всички законови изисквания за получаване на поисканото разрешение за дейности  по ЗОБВВПИ. Отделно от горното съда указва на всяка от страните, че при  позоваване  на позитивни  факти и обстоятелства, от които съответната  страна черпи права, в тежест на позовалата се страна е да докаже наличието на същите.

Докладва постъпилата административна преписка, ведно с представените  писмени доказателства от страна  жалбоподателя.

ПРОКУОР К.:Жалбата е процесуално допустима и подадена в срок и следва да бъде разгледана.Да се приемат  писмените доказателства.

С оглед становището на прокурора, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка в цялост, ведно с представените от жалбоподателя писмени доказателства.

ПРОКУОР К.: Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ПРОКУРОР К.: Началникът на РУ Несебър е постановил отказ за издаване на разрешение за дейности с ОБВВПИ с рег.№ 19919/03.08.2017г. Оспореният отказ е законосъобразен, издаден от компетентен орган, в кръга на правомощията му, при  спазване на сътветната  форма и съобразен с целта на закона. Моля, да постановите решение, с което да отхвърлите  жалбата на  Г.П. като неоснователна.

Съдът  счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: