Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

     619                                         30.03.2018 година                             гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на първи март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Йовка Банкова, в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 272 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Община Бургас против решение № 1998 от 11.12.2017 г. по НАХ дело № 5182/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание пълномощникът на касатора поддържа жалбата. Представя доказателства. Моли за отмяна на решението и постановяване на друго за потвърждаване на наказателното постановление.

Процесуалният представител на ответника оспорва жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли да бъде оставено в сила решението на БРС.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С обжалваното решение БРС е отменил наказателно постановление № Е-312 от 26.09.2017 г., издадено от зам.-кмет на община Бургас, с което на основание чл. 55, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас, е наложена на К.Б.К. с ЕГН ********** глоба в размер на 700 лева за нарушение по чл. 25, ал.2, т.2 от същата наредба, за това, че на 28.08.2017 г. в 11.50 часа, в качеството на технически ръководител, при извършване на строително-ремонтни дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е допуснал замърсяване на тангиращите с обекта зелени площи със строителни отпадъци- стиропор на площ от около 500 кв.метра.

Според настоящия съдебен състав решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 28.08.2017г. в 11.50 часа е била извършена от служител на Община Бургас проверка по спазване на Наредбата за управление на отпадъците на територията на общината. В района на бл. 47 в ж.к. „Меден рудник“ в гр. Бургас било установено, че се извършват от „Мега гипс“ ЕООД строително-ремонтни дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Проверяващото лице констатирало, че е допуснато замърсяване на тангиращите с обекта зелени площи със строителни отпадъци- стиропор на площ от около 500 кв.метра. За това нарушение бил съставен срещу техническия ръководител на обекта АУАН, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

Съгласно нормата на чл. 25, ал. 1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас (Наредбата), отговорни за третирането и транспортирането на строителни отпадъци и земни маси от обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, са собственикът, инвеститорът, възложителят или изпълнителят на дейността, от която се формират отпадъците. В ал.2, т.2 на чл. 25 от същата наредба е предвидено задължение за отговорните лица да не допускат по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и други терени, със строителни материали, СО и ЗМ. Неизпълнението на това задължение съставлява нарушение по чл. 55 от Наредбата. Несъмнено в случая са осъществени обективните признаци от състава на посоченото административно нарушение. Незаконосъобразно обаче е санкциониран техническият ръководител, доколкото субект на нарушението може да бъде само някое от посочените в нормата чл. 25, ал. 1 от Наредбата лица- собственикът, инвеститорът, възложителят или изпълнителят на дейността, каквото качество наказаното лице не притежава. Като е стигнал до този извод, БРС е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1998 от 11.12.2017 г. по НАХ дело № 5182/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.