ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи май                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 272 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, редовно уведомен, не изпращат  представител.

 

По делото е постъпила молба от 30.05.2017 г., в която жалбоподателят не възразява да бъде даден ход на делото и не възразява по приемане на съдебно-техническата експертиза. В молбата се съдържа и искане за допускане на допълнителна съдебно-геоложка експертиза.

 

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на регионален отдел за национален строителен контрол (РОНСК) – гр. Бургас при РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., редовно упълномощен.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, се явява адвокат Д., редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Билдконсулт Енд Ко“ ЕООД, редовно уведомени, не се явява представител.

 

Явява се вещото лице инж. М.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили по делото документи, изпратени от Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, с придружително писмо вх. № 4144/26.04.2017 г., а именно: протокол № 21-18/19.09.2014 г. за приемане на обект: Създаване на специализирани карти и регистри по ЗУЧК на дюните, разположени на територии с одобрени кадастрална карта и регистри за територията на община Царево, област Бургас, землище с. Лозенец; специализирана карта на видовете дюни в землище гр. Несебър в две части, обхващаща ПИ с идентификатори 51500.503.43 и 51500.503.330 и копие от специализиран регистър на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК към специализирана карта на видовете дюни в землище гр. Несебър.

Съдът констатира, че началникът на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас е бил задължен да представи документи, касаещи землището на гр. Несебър. С придружителното писмо са представени специализирана карта на видове дюни за землището на гр.Несебър, обхващаща поземлени имоти с идентификатори 51500.503.43 и 51500.503.330 и копие от специализиран регистър на обектите по чл. 6, ал.4 и 5 ЗУЧК към специализираната карта на видовете дюни за землището на гр. Несебър. Представеният протокол, обаче, за приемане на обект № 21-83/19.09.2014 г. е за приемане на специализирани карти от ЗУЧК на дюни, разположени на територии с одобрени кадастрални карти и регистри за територията на община Царево, област Бургас, землище на с.Лозенец.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не възразявам да бъдат приети доказателствата, които касаят територията на община Несебър, а за останалите моля да задължите Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас  да представи протокол, касаещ територията на община Несебър.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Присъединявам се към становището на колегата, тъй като представеният протокол не е относим към спора.

АДВОКАТ Д.: Присъединявам се към становището на юрисконсулт К..

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас с придружително писмо вх. № 4144/26.04.2017 г. специализирана карта на видовете дюни в землище гр. Несебър в две части, обхващаща поземлени имоти с идентификатори 51500.503.43 и 51500.503.330 и копие от специализиран регистър на обектите по чл. 6, ал.4 и 5 от ЗУЧК към специализирана карта на видовете дюни в землище гр.Несебър. Не следва да приема като доказателство по делото протокол №21-18/19.09.2014 г. за приемане на обект: Създаване на специализирани карти и регистри по ЗУЧК на дюните, разположени на територии с одобрени кадастрална карта и регистри за територията на община Царево, област Бургас, землище с. Лозенец, тъй като същият не е относим към спора. Началникът на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас следва да бъде задължен в 14-дневен срок от получаване на съобщението да представи акта, с който са приети специализираните карти и регистър на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК за землището на гр.Несебър.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас с придружително писмо вх. № 4144/26.04.2017 г. специализирана карта на видовете дюни в землище гр. Несебър в две части, обхващаща поземлени имоти с идентификатори 51500.503.43 и 51500.503.330 и копие от специализиран регистър на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК към специализирана карта на видовете дюни в землище гр.Несебър.

НЕ ПРИЕМА като доказателство по делото протокол № 21-18/19.09.2014 г. за приемане на обект: Създаване на специализирани карти и регистри по ЗУЧК на дюните, разположени на територии с одобрени кадастрална карта и регистри за територията на община Царево, област Бургас, землище с. Лозенец.

ЗАДЪЛЖАВА Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението да представи акта, с който са приети специализираните карти и регистър на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК за землището на гр.Несебър, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на задължението, ще му бъде наложена санкция на основание чл. 91 във вр. с чл. 89 т. 2 ГПК.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на инж. М.М., като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.П.М. – 55 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено такова, което поддържам.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Трасето, чието изграждане е предмет на отмененото разрешение за строеж, по никакъв начин не преминава през дюнни образувания. Има една много малка част, която навлиза в поземлен имот 51500.506.45. Само в този имот има дюни и това е видимо. Процесното трасе изобщо минава през имот 51500.506.43 и 51500.506.330. В тези два имота линиите на дюните са застъпени и не може да се определи дали в имот 51500.506.43 има дюни. Това застъпване е в рамките на мащаба, може би е около 20-25 см по продължение на задното лице – от южната страна, на парцел 51500.506.43 . Точността на карта към мащаб 1:1000, каквато е тази специализирана карта по ЗУЧК, е две десети от милиметър, което е точно 20 см. Ако има цифров модел, би могло да се направи разграничение, но Службата по геодезия, картография и кадастър не предоставят цифров модел. Наличният цифров модел не може да се ползва поради липса на софтуер.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице.

Оспорвам експертизата, като считам, че няма как графично да бъде отразено и изобщо преценено наличието на дюни в процесните имоти 51500.506.43 и 51500.506.330. Считам, че експертизата противоречи на регистъра, представен от кадастъра, както и на писмото от РИОСВ, в което на основание § 25 от ПЗР на ЗУЧК изразява становище, че има наличие на дюни в двата имота. Писмото е с № БРЗТЗЗ-500-1/29.07.2016 г.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВОКАТ Д.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице инж. М..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля, преди произнасянето Ви по приемане на експертизата, да приемете като доказателства по делото  Разрешение за строеж № 80/06.11.2009 г.; протокол за откриване на строителна линия и 19 броя актове за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта. Същите касаят имот 51500.506.330, тоест нашето твърдение е, че към 2014 г., когато е приемана специализирана кадастрална карта, улиците са били изградени в имот 51500.506.330. Моля вещото лице да отговори имотът с кадастрален номер 51500.503.330 попада ли в обхвата на разрешение за строеж № 80/06.11.2009 г. с обхват от кв. 1 до кв. 61, включително, по плана на гр. Несебър, ж.к. Черно море.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Мога да отговоря на въпроса, тъй като разполагам с картен материал. Имот с кадастрален номер 51500.503.330 граничи с кварталите 61, 31, 7, 8, 3, 4, 9, 13 и 91, които попадат в обхвата на разрешението за строеж. Предназначението на имот 51500.506.330 е улица. Целият имот 51500.506.330 е улица.

АДВОКАТ Д.: Представям и моля да приемете Разрешение за ползване № ДК-06-32/2302.2006 г. на строеж: „Водопроводна и канализационна мрежи І-ви етап – кв. 11, 13, 4, 16-27, ж.к. Черно море, гр. Несебър, подобект: „Водопроводна и канализационна мрежи – кв. 21, 22, 23, 24, 25, 26, и 27, ж.к. Черно море, гр. Несебър.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Разрешението за строеж не доказва, че улицата е изпълнена. Разрешението за ползване доказва това.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Към момента не са въведени в експлоатация, но така или иначе се работи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Имот 51500.506.330 е отразен и в кадастралната карта като улица, с такова предназначение.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от юрисконсулт Р. и адвокат Д. документи: Разрешение за строеж № 80/06.11.2009 г.; протокол за откриване на строителна линия; 19 броя актове за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта и Разрешение за ползване № ДК-06-32/2302.2006 г. на строеж: „Водопроводна и канализационна мрежи І-ви етап – кв. 11, 13, 4, 16-27, ж.к. Черно море, гр. Несебър, подобект: „Водопроводна и канализационна мрежи – кв. 21, 22, 23, 24, 25, 26, и 27, ж.к. Черно море, гр. Несебър, както и да приеме заключението на вещото лице по изготвената експертиза и му определи възнаграждение за положения труд.

Възраженията на пълномощника на ответника по отношение заключението на вещото лице съдът намира за неоснователни, тъй като вещото лице не е констатирало изобщо липса на каквито и да било дюни в района, а само посочва, че според картения материал има отразяване на границата на дюни, която граница се застъпва и с регулационната такава на имот 51500.506.43 от юг, като застъпването е в рамките на допустимата грешка при изчертаване на картите.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото Разрешение за строеж №80/06.11.2009 г.; протокол за откриване на строителна линия; 19 броя актове за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта и Разрешение за ползване № ДК-06-32/2302.2006 г. на строеж: „Водопроводна и канализационна мрежи І-ви етап – кв. 11, 13, 4, 16-27, ж.к. Черно море, гр.Несебър“, подобект: „Водопроводна и канализационна мрежи – кв. 21, 22, 23, 24, 25, 26, и 27, ж.к. Черно море, гр. Несебър“.

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. М.М..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесените по делото депозити.

 

Съдът ДОКЛАДВА искане на жалбоподателя за събиране на доказателства, формулирано в представената по делото молба от 30.05.2017 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Противопоставям се на искането на жалбоподателя, защото смятам, че този въпрос е изяснен. Има кадастрални карти и считам, че въпросът е изяснен. Държа на регистъра, на кадастралните карти, на компетентния орган – РИОСВ.

АДВОКАТ Д.: Не се противопоставям, считам, че въпросът е относим.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Считаме, че въпросът е относим, още повече, че вещото лице  ще има възможност  да се позове и да ползва, респ. да потвърди, представените от нас писмени доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да уважи искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-геоложка експертизата, която да отговори на въпроса, формулиран в молба вх. № 5459/30.05.2017 г. , още повече като бъдат отчетени и събраните в днешно съдебно заседание доказателства, а именно за наличие на застъпване по регулационна граница при изчертаване на специализираната карта по ЗУЧК, отразяваща границата на дюните и кадастралната такава, както посочи вещото лице геодезист, и предвид представените доказателства, че имот 51500.506.330 е предвиден за улица, за изграждането на такава има влязло в сила разрешение за строеж и такава към момента фактически е изпълнена.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-геоложка експертиза, която да отговори на въпроса, формулиран от жалбоподателя в молба вх. № 5459/30.05.2017 г.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение за вещо лице в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Вещото лице съдът ще определи в закрито заседание, след внасяне на депозита.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.09.2017 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: