ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 29.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и девети ноември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 272 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:09 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, редовно уведомен, не се явява  представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на регионален отдел за национален строителен контрол (РОНСК) – гр. Бургас при РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Кмет на Община Несебър, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт В., редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Билдконсулт Енд Ко“ ЕООД, редовно уведомени, не се явява представител.

 

Явяват се вещите лица А.Б. и И.К..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото е постъпило становище с вх. № 12794/28.11.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя – юрисконсулт Конкачиев, в което заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото и да бъде изслушана комплексната геоморфоложка и ботаническа експертиза, като е формулирал въпроси към вещите лице, на които страната желае да получи отговор в днешно съдебно заседание. Моли, в случай, че бъде даден ход на делото по същество да му бъде дадена възможност  да представи писмени бележки и представя списък на разноските.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на комплексната геоморфоложка и ботаническа експертиза, като снема самоличността на вещите лица и ги предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Д-Р А. Г. Б. – 36 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ИНЖ. И.З.К. – 44 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Предупреден съм за наказателната отговорност по ч. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р Б. НА ВЪПРОСИТЕ, ФОРМУЛИРАНИ В СТАНОВИЩЕТО НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 1: Под обект разбирам поземления имот, който е с идентификатор 51500.503.43 на фигура 1 на стр. 3,  със сградите в него. Става въпрос за поземления имот като цяло.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 2: Не съм извършвала измерване на отстоянието на процесния енергиен обект спрямо мястото, където сме правили сондажи.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 3: Моето мнение е, че морският пясък, отложен в рамките на обекта, датира поне от последните 10 000 години и продължава да бъде навяван. Навяването на пясъка в природните обекти не е свързано с административни решения по никакъв начин. Бих казала, че са необходими специални изследвания, за които не ми е известно в България да са били правени, за това в какъв период от време се навява пясък в даден обект. Моето мнение е, че всички сгради, скали, растения и други препятствия на пътя на ветровете биха могли да благоприятстват навяване.

От гледна точка на  теорията дюните се образуват в  условия, които са благоприятни за тяхното образуване. Трябва да имаме вятър, трябва да имаме препятствие, трябва да имаме и пясък, тоест източник на акумулация и в този смисъл дюните могат да варират като размери. Могат да бъдат от 30 см до 500 м височина. Не мога да кажа точно като период от време, но акумулативна форма може да се образува и в рамките на един сезон. В случая имотът е ограден и в този смисъл поставената ограда представлява пречка за възстановяване на дюнното образувание съществувало там преди.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. К.: Искам да поясня становището на колегата от гледна точка на биологическото разнообразие, като посоча, че увреждането на местообитание не представлява неговото изличаване, тоест към момента там все още съществуват дюни, които са в лошо състояние, които са увредени, но те не са липсващи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р Б.: В имот с идентификатор  51500.503.43 има дюни, попада в обхвата на дюните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. К. НА ВЪПРОСА, ПОСТАВЕН В СТАНОВИЩЕТО НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 4: В двата имота бяха открити растителни видове, които са типични за пясъчни съобщества, но не са сред най-характерните и най-типичните специални за този тип местообитания, каквито са сивите дюни. Те са видове, които се срещат именно по пясъци, но са свързани с ранна колонизация. Те са пионерни видове, които се настаняват в увредени дюни. Може би след стотици години ще дойдат други типични, а тези ще отпаднат.

Сивите дюни са свързани със стабилизирана повърхностна покривка. В момента имаме площадка, която е типична като детски пясъчник. Те са етап от формиране на дюна. Те са псамофитни растения.

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 5 ОТ СТАНОВИЩЕТО НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ КЪМ ДВЕТЕ ВЕЩИ ЛИЦА.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р Б.: Тези документални свидетелства не са относими спрямо датата на издаване на процесния акт, тъй като това са  архивни източници.  Повечето от проучванията в тази територия са от 70-те години, така че не можем да кажем, че това е меродавно спрямо издаването на административните актове.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. К.: От гледище на местообитанията не се открива нито един фактор, който да ни покаже, че има природна причина тези дюни да прекъснат по естествен път своето разпространение. Няма данни за възникнало природно явление или въздействие на друг външен фактор, което да е довело да естествено прекъсване на дюните. Червената книга на Република България, която съм посочил, е актуален документ и е от 2015 г. Там са посочени десет такива образци на дюни, най-типични дюнни  локалитета, за сивите дюни става въпрос. По литературни данни са посочени, че от тези десет, две са в този район – на север от Слънчев бряг и на юг от Несебър.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещите лица.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Искам да попитам вещите лица –  Запознахте ли се с изготвената и приета съдебно-техническа експертиза, която сочи местоположението на процесния енергиен обект как е разположен в процесния имот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р Б.: Нещата не могат да бъдат разглеждани толкова в тесни рамки, в точен мащаб. Принципно сивите дюни са във връзка, която е непосредствена с дюнните вериги, които са успоредни на плажовете, така че в този смисъл дори и по-старите строежи, пътни платна и т. н., които са гранични с  този имот, те не представляват продължение на това навяване. Не може да се каже, че дюната стига до там и от там няма връзка с източника на подхранване. Източникът на подхранване е плажният пясък и предната ивица.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Още веднъж да уточните в крайна сметка в процесния поземлен имот възвишения бяха ли открити?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р Б.: Дюнни възвишения в процесния обект не сме открили.

Дюните са един комплексен тип релеф и в тях се включват не само възвишения. Има и понижения между възвишенията, има и дюнни гребени, но те са непрекъснати дюнни образувания. Те са сложен комплекс, но така или иначе в имота няма възвишения.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Има ли понятие „посока на възвишение“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р Б.: Има посока на дюните, да, но когато става въпрос за възвишение.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Тя има ли връзка с определяне на мястото, откъдето е зараждащата субстанция?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р Б.: Има отношение, но е доста сложен въпрос, защото посоката на възвишението може да следва като извивка посоката на вятъра, но може и да е напреко на посоката на вятъра. Оттук нататък зависи какъв е видът на дюната. Повечето дюни в Българското Черноморско крайбрежие са дюни на издухване т. нар. параболични дюни. В такъв смисъл повечето посоки на дюните са с рога, така да се каже, на дюната, която е напреко на посоката на вятъра, но затова трябва специално изследване, за да се установи всяка една дюна от кой вид е.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: И откъде е породена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. К.: В заключението е посочено, че дюните са захранени в този район от североизток от посоката на преобладаващите ветрове.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам повече въпроси.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението на вещите лица.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещите лица и да им определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на комплексната геоморфологична и ботаническа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице А. Б., в размер на 400 лева и в размер на 200 лева за вещото лице И.К.. На всяко едно от вещите лица да се изплатят по 200 лева от внесения по делото депозит.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да внесе допълнителна сума за възнаграждение на вещото лице Б. в размер на 200 лева в 7-дневен срок от получаване на съобщението, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на това задължение за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, предвид становището на страните за липса на доказателствени искания, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да оставите в сила оспорения административен акт.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение и моля да ми дадете срок за писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема госпожо съдия, считам депозираната жалба за основателна. Моля да бъде уважена и да отмените оспорената с нея заповед на Началника на РДНСК, Югоизточен район.

Моля да ми определите срок, в който ще представя писмени бележки.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните в 10-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в защита на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: