ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми септември             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С. А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 272 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, редовно уведомен, не изпращат  представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на регионален отдел за национален строителен контрол (РОНСК) – гр. Бургас при РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Кмет на Община Несебър, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Билдконсулт Енд Ко“ ЕООД, редовно уведомени, не се явява представител.

 

Не се явяват се вещите лица А.Б. и И.К..

 

С молба вх. № 10100/26.09.2017 г. пълномощникът на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – юрисконсулт К., заявява, че поради неотложни причини не може да се яви в съдебно заседание, но счита, че не са налице пречки да бъде даден ход на делото, иска да бъде извършена съдебно-геоложката експертиза и изслушана в следващо съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С придружително писмо вх. № 6024/13.06.2017 г., подписано от Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас по делото е постъпил протокол № 21-122/30.10.2014 г. за приемане на обект: специализирани карти по ЗУЧК на дюните, разположени на територии с одобрени кадастрални карти и регистри за територията на община Несебър, област Бургас, землище Несебър.

 

С молба вх. № 9281 от 31.08.2017 г. вещото лице А. Г. Б. моли делото да бъде отложено, поради невъзможност да извърши съдебно-техническата експертиза в срок.

С молба вх. № 9915/20.09.2017 г. вещото лице И.К. уведомява, че е възпрепятстван да изготви и представи в определения срок възложената му част от комплексната съдебна експертиза поради забавяне на предоставянето на данните и анализите от частичната геоложка експертиза от вещото лице геолог.

 

ЮРИСКОНСУЛК К.: Да се приемат представените от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас доказателства.

Нямам доказателствени искания.

Да се даде възможност на вещите лица да изготвят възложената им експертиза.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с придружително писмо вх. №6024/13.06.2017г., подписано от Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, както и да даде възможност на вещите лица да изготвят възложената им експертиза.

По изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с придружително писмо вх. № 6024/13.06.2017 г., подписано от Началника на Служба по геодезия, картография – гр. Бургас.

ДАВА възможност на вещите лица да изготвят възложената им експертиза.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.11.2017 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК, Да се уведомят вещите лица.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: