ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети април                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 272 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, редовно призован, не изпраща  представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на регионален отдел за национален строителен контрол (РОНСК) – гр. Бургас при РДНСК, Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Кмет на Община Несебър, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър, редовно призован, се явява адвокат Д., редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Билдконсулт Енд Ко“ ЕООД, редовно призовани, не се явява представител.

 

По делото е постъпила молба с вх. № 3321/04.04.2017 г. от пълномощника на жалбоподателя, в която се сочи, че поради неотложни причини не може да се яви в днешно съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото. Заявява, че поддържа жалбата и моли да бъдат приети представените по делото писмени доказателства, като заявява, че поддържа искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в жалбата.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете административната преписка.

По направеното искане предоставям на съда.

Не оспорваме обстоятелството, че двата поземлени имота №51500.503.43 и № 5100.503.330 попадат в регулационните граници на гр.Несебър и представляват урбанизирана територия.

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо административен съдия, поддържам жалбата на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.

 Моля Ви да задължите Служба по геодезия картография и кадастър – гр. Бургас да представи специализирана карта на дюните, тъй като искаме допускане на съдебно-техническа експертиза, за която съм формулирала въпроси в нарочна молба.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да уважи искането на жалбоподателя и на представителя на Главния архитект на община Несебър за допускане на съдебно-техническа експертиза.  Основателно е и искането на адвокат Д. да бъде задължена Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас да представи заверен препис от протокол № 21-83/19.09.2014 г. на Комисията по чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1/16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6 ал. 4 и ал. 5 ЗУЧК, с който е приета специализирана карта и регистър по ЗУЧК, както и извадка от картата или регистъра при наличие евентуално на данни за защитени образувания, попадащи в поземлени имоти с № 51500.503.43 и № 5100.503.330.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас да представи в 7-дневен срок от получаване на съобщението заверен препис от Протокол № 21-83/19.09.2014 г. на Комисията по чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1/16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6 ал. 4 и ал. 5 ЗУЧК, както и заверен препис от извадка от специализираната карта и регистър на пясъчните дюни, в случай на установено засягане на имоти с № 51500.503.43 и № 5100.503.330 по КККР на гр. Несебър

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в жалбата (стр. 4), като отговорът на втория въпрос, формулиран в жалбата, следва да бъде съобразен и с уточнението, направено от адвокат Д. в нарочна молба, представена по делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице, в размер на 400 лева, 300 лева от които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от получаване на съобщението и 100 лева – от Главния архитект на община Несебър в 14-дневен срок от днес.

Вещото лице ще бъде определено в закрито заседание, след внасяне на депозитите.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 31.05.2017 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: