ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 02.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На втори юни                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 272 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:53 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Д.П., редовно уведомена, не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.П.-П., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, се явява адвокат Й., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Й.: Аз ще Ви представя само извадка от плана на новообразуваните имоти на селищно образувание „Червенка”. Влязла в сила кадастрална карта на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас от 24.04.2007 г., одобрена със заповед, не се намира в общината, затова представям само извадка от плана на новообразуваните имоти. Няма да сочим други доказателства.

АДВОКАТ Д.: Да се приеме представеното доказателство. Нямаме други доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената извадка от плана на новообразуваните имоти.

 

С оглед изявлението на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата, като отмените заповедта. Подробни аргументи ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок.

Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски.

АДВОКАТ Й.: Ще моля да отхвърлите жалбата като изцяло неоснователна и недоказана. С оглед събраните по делото доказателства се потвърждават мотивите на административния орган, изложение в обжалвания акт, като първо и основно нарушение е строителство на имотната граница, без съответно установени строителни книжа и спазване на разпоредбите на ЗУТ, включително от снимковия материал е видно, че дори прозорец е направен без съгласието на съседи и при неспазване изискванията на ЗУТ. На второ място строителството е изцяло незаконно и не се събраха доказателства за строителни книжа, свързани с извършеното строителство. Дори да се приеме, че същото е част от друго предходно строителство, отново не се установява законността му поради липса на строителни книжа. В този смисъл, както и с оглед аргументите на административния орган, изложени в заповедта, Ви моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и ни присъдите направените по делото разноски в размер на адвокатско възнаграждение.

 

Съдът ДАВА на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ,  че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: