О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№359                             06.02.2015 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на шести февруари                                                               две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 272 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Съдът е сезиран съгласно разпореждане от 29.01.2015г. по адм.д.№ 8998/2014г. по описа на Административен съд София-град, ІІ отд., 33 състав, с извършването на съдебна поръчка за разпит по делегация на свидетелите: 1.П.Д.Ш.,***; 2.С.Д.Г.,*** и 3.С.Т. ***.

Настоящият съдебен състав, след като се запозна с направеното искане намира, че Административен съд Бургас не е компетентен да извършва разпити по делегация в изпълнение съдебни поръчки, тъй като съгл. чл.25, ал.1 от ГПК, когато се налага събиране на доказателства вън от района на съда, той може да делегира събирането им на местния районен съд. Обстоятелството, че съдебните поръчки се изпълняват от районните съдилища е потвърдено и в чл.117, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, съгласно който делата, образувани по делегация от българските съдилища, се насрочват от делегиращия съд за разглеждане от районните съдилища за сряда и петък от 14 ч. или след предварително съгласуване на датата с делегирания съд. За компетентността на районния съд да извърши съдебното производство, няма значение дали производството по което е направена делегацията се развива пред административен или граждански съд, защото процесуалните действия, които районния съд следва да извърши, са идентични и са подчинени на разпоредбите на ГПК. (Такова е становището и на висшата съдебна инстанция по сходен казус – вж. Определение № 51/04.07.2014г. по адм.д№ 56/2014г. на смесен състав)

Ето защо, производството по настоящата съдебна поръчка следва да бъде прекратено пред Административен съд Бургас, а същата се изпрати по подсъдност за изпълнение на Районен съд Бургас.

Водим от горното, Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 272/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА съдебната поръчка по подсъдност за извършване на Районен съд Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

Да се уведоми Административен съд София-град за изпращането на съдебната поръчка.

 

 

СЪДИЯ: