Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 747       Година 28.05.2011          Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV състав, на двадесет и осми април две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ:1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                              2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 272 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Директор на РИОКОЗ - Бургас  против решение № 169 от 02.12.2010г., постановено по н.а.х.д. № 470 по описа за 2010г. на Районен съд гр.Карнобат. Счита решението за неправилно, както и изводът на съда, че санкционираното лице в качеството си на „продавач-консултант” няма задължение да спазва нормите, за изпълнението на които е санкционирано. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение с което да се отмени изцяло решението на Районен съд гр.Карнобат и да се потвърди издаденото наказателно постановление. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата на изложените в нея основания.

Ответникът  по касационната жалба – К.Н.З. в съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба и отмяна на съдебното решение

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Карнобат е отменил наказателно постановление № 03-444/25.08.2010г. издадено от Директора на РИОКОЗ - Бургас, с което на К.Н.З. *** за нарушение на чл.21а, ал.1, т.1 и ал.3 от Закон за храните е наложено наказание глоба в размер на 500 лв. За да отмени наказателното постановление, съдът е приел, че при съставяне на АУАН  и издаването на НП не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяната им. По същество съдът е приел, че в процесния случай е допуснато нарушение на материалните правила, тъй като жалбоподателката е ангажирана в качеството и на продавач-консултант, а в това си качество същата няма задължение да спазва нормите, за неизпълнението на които е санкционирана.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

С наказателното постановление К.Н.З. е санкционирана за нарушение на чл.21а, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗХ, съгласно които Производителите и търговците на храни са длъжни да осигурят възможност за проследяване на храните и на всички други вещества, предназначени за влагане или за които се предполага, че ще бъдат вложени в храни, на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция, като за целта: 1. изискват и съхраняват информация за всеки свой доставчик на храни, на животни, отглеждани с цел производство на храни, и на вещества, предназначени за влагане или за които се предполага, че ще бъдат вложени в храни и съгласно ал.3 за изпълнение на изискванията на ал. 1 производителите и търговците етикетират и/или маркират храните по начин, който улеснява проследимостта им.

С цитираните разпоредби, законодателя е предвидил задължения за търговците и производителите на храни и за да бъде санкционирано едно лице за неизпълнение на тези задължения е необходимо да е безспорно установено, че то има качеството на производител или търговец на храни,а не че извършва такива дейности от името на друго физическо или юридическо лице.

В  допълнителните разпоредби на Закона за храните е дадена легална дефиниция на понятията „производител на храни” и „търговец на храни”. От установената фактическа обстановка се налага изводът, че К.З. безспорно не може да се квалифицира като  „производител на храни” по смисъла на легалната дефиниция на §1, т.48 от ДР на ЗХ.

Съгласно § 1, т.61 от ДР на ЗХ „търговец на храни” е всяко физическо или юридическо лице, което се занимава с търговия с храни по смисъла на т.60, като от своя страна „търговия” по смисъла на §1, т.60 от ДР на ЗХ е процес на внос, износ, съхранение, транспорт, продажба и представяне за продажба на храни, предлагане на храни в места за обществено хранене, както и предоставяне на потребителите на безплатни мостри на храни.

В рамките на административно наказателното производство е прието, че З. в качеството си продавач-отговорник в павилион за тестени закуски извършва две от посочените форми на търговия, а именно-съхранение и предоставяне за продажба на храни. В хода на административното производство не са събрани доказателства, дали К.З. от свое име е извършвала търговия с храни по смисъла на посочените разпоредби, или е действала в качеството и на работник на друго лице. В развилото се съдебно производство, както пред районния съд, така и пред настоящия съд не са ангажирани доказателства, посредством които да се установи по безспорен начин, че тя е осъществявала тази дейност от свое име и за своя сметка, за да се приеме, че има качеството на „търговец на храни”, поради което правилно е прието от първоинстанционния съд, че издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решения, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 169 от 02.12.2010г., постановено по н.а.х.д. № 470 по описа за 2010г. на Районен съд гр.Карнобат.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

     

                      

                               2.