ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 13.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На тринадесети май                                             две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РАДИКОВА

Административно дело номер 272 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „КУМЕРИО МЕД” АД – ***, редовно призован, се явява адвокат В., редовно упълномощена.

За ответника по оспорването – Началник на Митница – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ц., редовно упълномощена.

Заинтересована страна – ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призовани, не изпращат представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ В.: Поддържаме жалбата.

Тъй като фирмата промени името си, представям удостоверение за актуално състояние, като моля да имате предвид за в бъдеще, че жалбоподател по настоящото производство следва да се счита „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД.

Моля да ми дадете възможност да взема становище относно допустимостта на жалбата и  след това ще направя искане за спиране.

Считам, че жалбата ни е допустима, предвид на следното:

Обжалваното постановление е връчено на доверителя ми на 04.12.2008 година. Същото постановление е обжалвано по административен ред пред Директора на РМД  от жалбоподателя по пощата на 17.12.2008 година. Видно от обратната разписка, жалбата е получена на 20.12.2008 година в Митница – гр. Бургас. Жалбата, обаче, не е препратена до Директора на РМД – гр. Бургас в 7-дневен срок, а едва  на 07.01.2009 година. Считано от тази дата започва да тече 30-дневния срок за произнасяне по същата, който е изтекъл на 06.02.2009 година.

Моля на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК във вр. с чл. 144 АПК да постановите спиране на производството по настоящото дело до приключване и влизане в сила на съдебен акт по административно дело №538/2008 г. на Административен съд – гр. Бургас, седми състав, тъй като производството в посоченото дело №538/2008 г. е преюдициално по отношение на настоящото производство и от изхода му зависи правилното решение на спора по настоящото дело. Подробни съображения съм изложила в молба, която представям за ответната страна и за ТД на НАП.

Моля да се приемат представените доказателства по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Оспорвам жабата като неоснователна.

Моля да приемете доказателствата, представени с административната преписка.

Не възразявам против искането за спиране. Също считам, че са налице основания за спиране на производството по настоящото дело, тъй като в производството по административно дело №538/2008 г. на Административен съд – гр. Бургас се разглежда жалба против индивидуален административен акт – решение на Началника на Митница – гр. Бургас, с което се определя размера на дължимите публични държавни вземания по митнически декларации, които са предмет и на настоящото постановление за принудително вземане.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Намира също така, че следва да бъде уважено искането за спиране на производството по настоящото дело, тъй като е налице висящ съдебен спор, преюдициален по отношение на настоящия въпрос.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

За следващи съдебни заседания по реда на чл. 137, ал. 7 АПК да се счита като уведомено в качеството на жалбоподотел - „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД.

СПИРА производството по административно дело №272/2009 година до приключване на производството по административно дело №538/2008 година по опис на Административен съд – гр. Бургас.

Определението в частта, с която производството по административно дело №272/2009 г. е спряно, подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок за присъствалите и в същия срок от датата на получаване на съобщението за неприсъствалите пред Върховен административен съд.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: