ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2728 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:58 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Ритъм 3“ ЕООД, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие адвокат Х., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника председател на Управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против отказ, обективиран в писмо изх. № 53-00-4765/26.06.2017г. на председателя на Управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура (АПИ), да бъде преиздадено разрешения за специално ползване на пътищата (РСПП) чрез експлоатация на рекламно съоръжение № 2575/24.09.2008г.

 

АДВОКАТ Х.: Поддържам така заведената жалба. С оглед разпоредбата на §23 от ПЗР към Постановление 350/21.12.2012г. за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, също така и на §4 от ПЗР на Постановление 294/08.11.2016г за изменение на нормативни актове на МС, моля към административната преписка да задължите административният орган да приложи административните преписки по издаване на разрешение за изграждане, съответно за експлоатация на рекламно съоръжение, както и цялата административна преписка, вкл. вътрешноведомствени актове, послужили и на базата на които е инициирана проверка, обективирана в констативен протокол №222/22.06.2017г., послужил като база за издаване на съответния отказ.

Прилага се реда и актовете при издаване на разрешението и следва да видим отстоянията, съответно към датата на поставяне, съответно и на експлоатацията. В същото време в преписките за експлоатация и изграждане се намират констативни протоколи, които са към датата на поставяне, какви са били отстоянията от съседни рекламни съоръжения, пътни възли, кръстовища. Казва се, че се признават към датите на издаване.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

Тъй като чл.17б от Наредбата предвижда разрешителните да бъдат издадени по режима, в който са били издадени, с тези разрешителни, за които искат съответните преписки, но и при условие, че отговарят на чл. 15 от същата тази Наредба за специално ползване към момента на преиздаване, а в случая не отговарят.

АДВОКАТ Х.: Моля също така да задължите ответника да представи документацията за законността, по изграждане и въвеждане на пътния възел, защото той реално за правния мир не съществува. Няма данни дали е изграден този пътен възел и дали е законен този пътен възел, ако се окаже, че не съществува и не е законен, няма как да отстояваме за нещо, което не съществува, а това би следвало да се случи по време на административното производство и следва да се доказва от ответника.

Възложено е от някакво писмо да направят констатации, свикали са една комисия, която няма права за това нещо, и с представянето на тези документи, ще докажем некомпетентност на органа. 

Няма спор между страните, че става въпрос за автомагистрала Хемус.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.3 от адм.д. №8917/2017г. по описа на Административен съд София - град.

 

Съдът счита, че ответникът следва да представи доказателства, от които да се установява, кога е разрешено поставянето на другото рекламно съоръжение, спрямо което се твърди, че процесното рекламно съоръжение отстои на по-малко отстояние от предвиденото в чл.15, ал.1, т.5 от Наредбата, както и същият орган следва да представи доказателства, от които да се установява на какво отстояние се намира процесното рекламно съоръжение от пътния възел, тъй като в отказа, който се обжалва, е записано само, че се „намира на по-малко отстояние от 1 500м.”. Органът не е уточнил конкретното отстояние, нито как го е установил.

В определен от съда срок ответникът следва да представи доказателства, които пълномощникът на жалбоподателя поиска в своето изявление относно административната преписка по издаване на разрешението за поставяне на рекламно съоръжение и за неговото ползване.

Освен това, в същия срок, органът следва да представи и доказателства, от които се установява съществуването на пътен възел Повеляново при км 407+153, спрямо който се твърди в отказа, че рекламното съоръжение отстои на по-малко от 1 500м.

По изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от днес, да представи по делото доказателства, от които да се установява, кога е разрешено поставянето на другото рекламно съоръжение, спрямо което се твърди, че процесното рекламно съоръжение отстои на по-малко отстояние от предвиденото в чл.15, ал.1, т.5 от Наредбата, както и доказателства, от които да се установява на какво отстояние се намира процесното рекламно съоръжение от пътния възел Повеляново.

В същия срок ответникът да представи заверени копия от административните преписки по издаване на разрешение за изграждане, съответно за експлоатация на процесното рекламно съоръжение, както и доказателствата, послужили за иницииране на проверката, обективирана в констативен протокол №222/22.06.2017г., въз основа на който е издаден съответния отказ, както и доказателства за изграждане и въвеждане в експлоатация на пътния възел.

В същия срок ответникът следва да представи доказателства за компетентността на органа, издал обжалвания акт.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.02.2017г. от 10.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

На ответника е съобщено в съдебно заседание за задължението да представи доказателства.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.17 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: