ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети февруари                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2728 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:59 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Ритъм 3“ ЕООД, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие адвокат Х., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че на 04.12.2017г. от ответника са постъпили писмени доказателства по опис, във връзка със задължение, което съдът му вмени в предходното съдебно заседание, след което, с разпореждане от 11.12.2017г. съдът е напомнил на ответника за пълния обем от задължения, съдържащи се в протокола от предходното съдебно заседание.

След това разпореждане, на 22.12.2017г., от ответника са постъпили допълнително още доказателства по опис.

 

АДВОКАТ Х.: Не успях да се запозная с всички представени от ответника писмени доказателства.

Моля да бъде изискано от административния орган да представи преписката и да заяви, дали изобщо има преписка, с молба за преиздаване на разрешението за специално ползване на пътищата чрез рекламни съоръжения на „Солвей-соди“ АД за същото техническо рекламно съоръжение и ако има такова искане, да представи цялата административна преписка, от която да е видно дали е преиздадено или отказано такова разрешение. Това е необходимо, за да се прецени дали отказът е законосъобразен. Ако „Солвей-соди“ АД не са поискали, тяхното рекламно съоръжение е незаконосъобразно и съответно не е следвало да се гледа нашето искане.

От друга страна, ако нашето искане предхожда това на „Солвей-соди“ АД, следва нашата преписка да е разгледана първа и на нас да ни бъде разрешено да експлоатираме това рекламно съоръжение, а на „Солвей-соди“ АД да се откаже. Ако на „Солвей-соди“ АД е разрешено да експлоатират съоръжението и имат преиздадено разрешение за експлоатация, съгласно §4 от постановление №256, което сме цитирали по делото, считам, че с оглед еднакво третиране на правните субекти в административното производство, административният орган е следвало да преиздаде и нашето разрешение.

Ако тяхното разрешение не е поискано да се преиздаде, ако това съоръжение е незаконно и ако те не са поискали преиздаване, това може да се установи от административната преписка.

Оставям на преценката на съда, но аз искам тази преписка да се присъедини.

Моля, също така административният орган да представи справка с GPS координати, която е част от констативния протокол № 222/22.06.2017г., от която е видно на колко точно метра отстоява рекламното съоръжение от пътния възел, цитиран в него, както и от съседното рекламно съоръжение на „Солвей-соди“ АД, както и да заяви, тъй като има противоречиви доказателства по делото, рекламното съоръжение къде се намира - в обхвата на пътя или в обслужващата зона. Тъй като нормата, приложена от закона, е с различни отстояния. По друго дело имаме представена такава справка на GPS координати и там се виждат отстоянията.

Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис на л.13 от делото, както и писмените доказателства, представени с придружително писмо и опис към него на л.36 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в срок от 21 дни, да представи по делото заверено копие от преписката по издаване на разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжения на „Солвей-соди“ АД.

В същия срок ответника да представи справка за GPS координати, която е част от констативен протокол № 222/22.06.2017г., от която да е видно на колко точно метра отстоява рекламното съоръжение от пътния възел, цитиран в него, както и от съседното рекламно съоръжение на „Солвей-соди“ АД, както и да заяви рекламното съоръжение къде се намира - в обхвата на пътя или в обслужващата зона.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.04.2018г. от 11.45 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: