ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и втори ноември                       две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2727 по описа за 2017 година.                 

 

 На именното повикване в 13:41 часа се явиха:

 

 ИЩЕЦЪТ  Д.В.М., редовно призован,  не се явява, за него адвокат К., с пълномощно по делото л.3.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОД  на МВР-Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

Съдът ДОКЛАДВА ПОСТЪПИЛО писмено становище вх.№12092/14.11.2017г. от  процесуалния представител на ответника – юрисконсулт Д., с която заявява, че не може да присъства в съдебно заседание, поради служебна ангажираност, но не възразява делото да се гледа в тяхно отсъствие, приложено е пълномощно. Изразява се становище и по същество.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

         

 Производството е образувано по искова молба на Д.В.М. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за изплащане на обезщетение от ОД на МВР-Бургас  в размер на 300лева, представляващи имуществени вреди за платено адвокатско възнаграждение по НАХД № 20/2017г. на Районен съд – Поморие, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 28.08.2017г. до окончателно изплащане и направените разноски – държавна такса и адвокатско възнаграждение.

         

ИЗПРАТЕНО е по делото НАХД№20/2017г. по описа на Районен съд Поморие.

 

По делото е ПОСТЪПИЛ писмен отговор вх.№11206/24.10.2017г. от ответника по исковата молба, като се оспорва иска като неоснователна. Иска се присъждане на разноски за настоящото производство и възнаграждение за процесуален представител.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия

        

АДВОКАТ К.:  Поддържаме исковата молба, така както сме я предявили. Нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства и НАХд№20/2017г. на Районен съд- Поморие. Няма да сочим други доказателства. Представям списък по чл.80 от ГПК.

 

           ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима и отговаря на изискванията на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да сочим доказателства. Няма да се позовавам на нови доказателства.

 

           По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства.

 

ПРИЛАГА  по делото НАХД №20/2017г. по описа на Районен съд Поморие.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен  съдия, моля да уважите исковата молба и осъдите ответното учреждение да заплати претендираното обезщетение за  имуществени вреди изразяващи се в платено адвокатско възнаграждение по НАХД№ 20/2017г. на Районен съд Поморие. По отношение доводите на юрисконсулт  Д., Ви моля да вземете предвид следното:

Първо наличния с исковата молба копие на договор за правна защита е  наличен такъв в НАХД №20/2017г. на Районен съд Поморие и е видно и от протокола от съдебно заседание, че е представен на 29.03.2017година, когато се е явил и доверителя ми и в съда преди делото ми е доплатил разликата от 150 лева от договорения общо като възнаграждение размер от 300лева. Доводът, че няма разписка е несериозен поначало.  Вярно, че договорът е подписан от двете страни,  но доплащането е подписано само от мен, тъй като за мен остава отрицателното обстоятелство и аз следва да удостоверя, че съм получил сумата и не следва да бъде преподписвано от платеца това доплащане. Обстоятелството, че договорът е бил в мен и преди да го представя на съда, съм дописал адвокатския  хонорар, не създава дори колебание относно това, че пълният размер на адвокатското възнаграждение ми е заплатен. Другият довод за антидатиране, не намирам за необходимо да коментирам . Що се отнася за вторият довод относно размера на адвокатското възнаграждение за това производство, безспорно е че същия е в минимален размер съгласно Наредбата  и считам, че и това възражение не следва да бъде уважавано. Моля да се произнесете в този смисъл и уважите исковата претенция.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Считам, че предявеният иск е частично основателен, доколкото задължително следва да бъде приложено тълкувателно решение №1 от 15.03.2017година по тълкувателно дело №2 /2016година. Видно от същото, между заплатеното адвокат възнаграждение за правна услуга и наличието на незаконосъобразен  акт на административен орган е налице пряка причинна връзка и безспорно съществува имуществена вреда. Видно от приложеното пълномощно пред първата инстанция са заплатени 150 лева в брой, като лично аз не видях доплащане и считам, че исковата молба следва да бъде уважена в този размер до 150 лева.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: