Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  1831

 

гр. Бургас,  23 октомври 2018 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести септември, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА при секретар СТОЯНКА АТАНАСОВА, като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АД № 2726 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по реда на чл. 156 и сл. ДОПК.

Образувано е по жалба, подадена от „Васмар 09“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Чинтулово, област Сливен, ул.“8-ми март“ № 19, представлявано от В.Г.В., против Ревизионен акт № Р-02000216008673-091-001/14.06.2017 г., издаден от началник сектор „Ревизии“ и главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 214/01.09.2017 г. на Началник отдел „Обжалване“ в дирекция  „ОДОП” гр. Бургас и главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, с който на дружеството са определени задължения за ДДС за периода 01.09.2013 г. - 30.09.2013 г. в размер на 273 285,38  лева и лихва в размер на 102 850,41 лева; 01.10.2013 г. - 31.10.2013 г. в размер на 47 076,15  лева и лихва в размер на 17 127,46 лева; 01.09.2014 г. - 30.09.2014 г. в размер на 34 098,68  лева и лихва в размер на 9 235,30 лева; 01.10.2014 г. - 31.10.2014 г. в размер на 25 287,00  лева и лихва в размер на 6 630,35 лева;

Жалбоподателят иска отмяна на ревизионния акт, поради съществено нарушение на административнопроизводствените правила и нарушение на материалния закон.  Претендира присъждане на разноски.

В съдебно заседание, чрез процесуалният си представител адвокат П., поддържа жалбата. Възразява за прекомерност на юрисконсултското възнаграждение.

Ответникът по оспорването – Директор на дирекция „ОДОП” гр. Бургас при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител юрисконсулт М., намира оспорването за неоснователно и недоказано. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 15 998 лева.

І. ДОПУСТИМОСТ НА ЖАЛБАТА И ПРОЦЕСУАЛНА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА РЕВИЗИОННИЯ АКТ

Жалбата е процесуално допустима. Подадена е от лице, с доказан интерес от оспорването- адресат на акта, в срока по чл.156, ал.1 от ДОПК .

Със заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) № Р-02000216008673-020-001 / 08.12.2016 г., изменяна със Заповеди Р- 02000216008673-020-002 / 06.02.2017 г., Р-02000216008673-020-003/06.03.2017 г. Началник на сектор „Ревизии”, Дирекция „Контрол” при ТД на НАП Бургас, е възложена ревизия на жалбоподателя, която обхваща задължения за данък върху добавената стойност за периода от 01.07.2013 г. – 31.07.2013 г., от 01.09.2013 г. – 31.10.2013 г., от 01.09.2014 г. – 31.10.2014 г. Резултатите от ревизията са обективирани в ревизионен доклад № Р-02000216008673-092-001/26.04.2017 г. Ревизионен акт № Р-02000216008673-091-001/14.06.2017 е издаден от началник сектор „Ревизии“, възложил ревизията и главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, в съответствие с разпоредбата на чл.119, ал. 2 от ДОПК. Същият е обжалван пред директора на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас при ЦУ на НАП, който го е потвърдил изцяло.

Въз основа на приложените към административната преписка доказателства и предвид разпоредбата на чл.160, ал.2 от ДОПК, съдът намира, че ревизионният акт е издаден от компетентен орган по приходите, на основание чл.119, ал.2 от ДОПК, след възложена ревизия, съгласно чл.112 и чл.113 от ДОПК, в предвидената от закона форма, съгласно чл.113 от ДОПК, и съдържа реквизитите по чл.120 от ДОПК.

В ревизионния акт, са посочени фактическите и правните основания за издаването му. Ревизиращият орган е извършил анализ на доказателствата, относими към облагането на жалбоподателя с данък върху добавената стойност за спорния период. Изложил е подробни мотиви в обстоятелствената част на ревизионния доклад, който е неразделна част от ревизионния акт. Спазени са законоустановените срокове за съставяне на ревизионния доклад и ревизионния акт.

С оглед изложеното, съдът счита, че не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при издаване на ревизионния акт, водещи до отмяната му на това основание.

ІІ.ФАКТИТЕ:

През ревизирания период „Васмар 09“ ЕООД извършва основна дейност – търговия на едро с месо и месни продукти КИД 4632 и търговия на дребно с месо и месни продукти. Дружеството е осъществявало и дейност по изкупуване и продажба на винено грозде реколта 2013 г. и 2014 г. През периода дружеството е стопанисвало обекти, намиращи се на адреси: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 120, ул. „Тодор Каблешков“ № 13 и ул. „Крум Попов“ № 64.

Дружеството е регистрирано по реда на ЗДДС, считано от 02.06.2010 г.

Има извършена предходна ревизия, приключила с издаването на Ревизионен акт № Р-02000216000502-091-001/12.09.2016 г..  С Решение № 277/25.11.2016 г. ,на основание чл.155 ал.2 и ал.4 от ДОПК, последният е бил изцяло отменен (л. 1986 том 6), а преписката върната на органа по приходите, издал заповедта за възлагане на ревизията със задължителни указания за извършване на ревизия и издаване на нов ревизионен акт за данъчните периоди м. юли, м. септември и м. октомври 2013 г., м. септември и м. октомври 2014 г.

С оспорения ревизионен акт, на жалбоподателя е отказано право на данъчен кредит  в размер на 273 285,38 лева за периода от 01.09.2013 г. – 30.09.2013 г., по издадени 23 фактури от „Олимпия 13” ЕООД, (л. 948 и сл.), с предмет „грозде“, „аванс грозде“ (1/02.07.2013 г.; 2/29.07.2013 г.; 4/26.08.2013 г.; 6/02.09.2013 г.; 8/02.09.2013 г.; 9/03.09.2013 г.; 10/03.09.2013 г.; 11/09.09.2013 г; 12/09.09.2013 г.; 18/10.09.2013 г.; 35/11.09.2013 г.; 19/13.09.2013 г.; 67/13.09.2013 г.; 20/16.09.2013 г.; 21/17.09.2013 г., 37/17.09.2013 г., 22/22.09.2013 г.; 68/22.09.2013 г.; 24/25.09.2013 г. ; 25/25.09.2013 г. .; 26/29.09.2013 г.; 27/29.09.2013 г.; 29/30.09.2013 г.; и по фактура № 18/28.08.2013 г. издадена от „Валентина 777“ ЕООД, с предмет „СМР на хладилна камера“; за периода 01.10.2013 – 31.10.2013 г. е отказано право на данъчен кредит в размер на 47 076,15 лв.  по издадени 4 фактури от „Олимпия 13” ЕООД,  (л. 973 и сл.), с предмет „аванс грозде“, „грозде“ (31/01.10.2013 г.; 32/25.10.2013 г.; 33/29.10.2013 г.; 39/30.10.2013 г.); за периода 01.09.2014 – 30.09.2014 г. е отказано право на данъчен кредит в размер на 34 098,68 лв.,  по издадени 4 фактури от „Мес комерс 14“ ЕООД (л. 1246 и сл.), с предмет „грозде“, „аванс грозде“ (1/12.09.2014; 3/15.09.2014; 4/18.09.2014 г. ; 5/30.09.2014); за периода 01.10.2014 – 31.10.2014 г. е отказано право на данъчен кредит в размер на 25 287,00лв.,  по издадена  фактура от „Мес комерс 14“ ЕООД (6/12.10.2014).

1. По отношение на непризнаване на данъчен кредит по фактури, с издател „Олимпия 13” ЕООД.

В хода на ревизионното производство от доставчика са били изискани доказателства за реалността на отразените във фактурите стопански операции –„грозде“.

За доказване реалността на сделките е била извършена  насрещна проверка на доставчика „Олимпия 13” ЕООД. – НП № П-22221416024302-141-001/29.03.2016 г. от ТД на НАП София(л.849). При проверката е установено следното:   

Дружеството е регистрирано  по реда на ДОПК на 09.04.2013г. в ТД на НАП Бургас. Дружеството е регистрирано по ЗДДС на 14.06.2013г. по избор на лицето и дерегистрирано, считано от 09.01.2017г. – задължително при установени обстоятелства по чл. 176 от ЗДДС. Изготвено е ИПДПОЗЛ № П-22221416024302-141-001/12.02.2016 г., което на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК. Документи от дружеството не са представени.

На 23.06.2016г. „Олимпия 13"ЕООД представя, с придружително писмо, в деловодството на ТД на НАП Бургас (л. 859) документи от предходно ревизионно производство на „Васмар 09“ ЕООД.

            Приложени са заверени копия от издадени фактури от „Олимпия 13"ЕООД на „Васмар 09“ ЕООД за периода 01.01.2013г.-31.12.2013г. Предмет на доставките по издадените фактури е грозде 2013 г. и аванс. Приложени са договор сключен между „Олимпия 13"ЕООД и „Васмар 09“ ЕООД, спецификация по артикули на грозде за 2013 г.

Дружеството заявява, че фирмата не разполага със складови помещения, тъй като търговската дейност с грозде и спецификата на тази стока не изисква съхранение и затова е товарена директно от лозовите масиви и е извозвана до крайният клиент завод "Домейн Бойар"гр.Сливен. Там е мерено и предавано за преработка. Всички документи за извършен превоз, документи на автомобили са в завод "Домейн Бойар" гр.Сливен. Посочва, че всички дейности, които изискват кадрова обезпеченост са осъществени от доставчика на грозде.

След направени допълнителни проверки в регистрите на НАП в ПП СУП „Регистър на трудовите договори", съгласно приложена справка е установено, че „Олимпия 13"ЕООД не е имало нито един работник, назначен на трудов за периода 01.01.12г.-31.12.15г.

В придружителното писмо управителят на „Олимпия 13"ЕООД посочва, че лицето, което е участвало в осъществяването на сделките за покупко - продажба на грозде, е пълномощника Г. Димитрова, първичните счетоводни документи издадени по повод получените и извършените доставки са подписвани Г. Димитрова. Разплащанията са извършвани изцяло по банков път от пълномощника Г. Димитрова. Стока /грозде/ не е съхранявана.

На 22.03.2017г., в деловодството на офис „Сердика" София са представени заверени копия на всички фактури, издадени от "Олимпия 13" ЕООД, ЕИК 202520699 на „ВАСМАР 09" ЕООД, ЕИК 200976818 за периода 01.01.2013 - 31.12.2013 г. Според депозирани писмени обяснения, предмет на доставките по издадените фактури е грозде реколта 2013г., описан подробно във всяка фактура по артикул, кг. цена, като част от фактурите са аванси за грозде.

Приложени са копия на приемо-предавателни протоколи, подписани от "Олимпия 13" ЕООД, предал гроздето от и „ВАСМАР 09" ЕООД, приел гроздето по артикули и кг. Приложено е копие на договор сключен между "Олимпия 13" ЕООД и „ВАСМАР 09" ЕООД, спецификация за прогнозни количества артикули грозде, подписана преди започване на кампанията по прибирането на грозде реколта 2013 г. от 01.08.2013 г. и спецификация за качествата на грозде .

В обясненията си управителят на дружеството сочи, че същото не притежава складово помещение, тъй като е извършвало търговска дейност с грозде и не го съхранява поради нетрайността му. Затова е товарено директно от лозовите масиви на превозно средство /камион с шарпани/ и е извозено до крайния клиент завод „Домейн Бояр" гр. Сливен - там е мерено и предавано за преработка. Всички документи за извършен превоз и документи на автомобили са в завод „Домейн Бояр" гр. Сливен. В придружителните документи е посочено мястото на товарене /изпращач/, мястото на разтоварване, номер на превозното средство, име на конкретния производител предал гроздето по сертификат. Придружителните документи се изготвят от гроздопроизводителите и завод Домейн Бойар гр. Сливен.

Транспортът на гроздето е осъществен от „Домейн Бояр" гр. Сливен, поради което „Олимпия 13" ЕООД няма товарителници, които да представи. Товаренето на гроздето е извършено на лозовите масиви от физическите лица, предали гроздето и от пълномощника П.Т.Д., който се е занимавал с изкупуването и продажбата на грозде реколта 2013 г. Изкупуването на гроздето е ставало директно на лозовите масиви в сливенски регион от П.Т.Д., където той е обособявал временни изкупвателни пунктове.

Управителят твърди, че всички документи - договори, приемо-предавателни протоколи и РКО са съставяни от П.Т.Д., който е пълномощник на дружество „Олимпия" 13 ЕООД, съгласно пълномощно с per. № 1814/29.05.2013 г., заверено нотариално от управителя Д. Меразчийска. Контакта с клиента „ВАСМАР 09" ЕООД е осъществен от пълномощника на дружеството „Олимпия 13" ЕООД – Г. Димитрова ( л.1498). Документи, удостоверяващи тези твърдения не са представени.

В хода на ревизията са били изискани доказателства за реалността на отразените във фактурите стопански операции и от ревизираното лице.

Представени са заверени копия на ЧМР, кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи, товарителници, копия на сключени договори между ревизираното лице и „Олимпия 13“ ЕООД, писмени обяснения по всяка една доставка по фактура, обяснения за схемата на доставка и за търговската кореспонденция.

Според т.ІІІ от представения договор от 01.08.2013 г. между страните „Олимпия 13" ЕООД продавач и „Васмар 09" ЕООД купувач /на същата дата 01.08.2013 г. е сключен и договора между „Агро Ел Ес" ЕООД и „Олимпия 13" ЕООД/, приемането на гроздето се установява със съответен документ, съставен от представителите на двете страни и се подписва от упълномощени представители. При отсъствие на представител на продавача, количеството се установява по данните, отразени в кантарната книга на купувача. След приключване на кампанията, но не по-късно от 30.11.2013 г. страните изготвят протокол за приетото за преработка грозде. Собствеността върху гроздето се прехвърля с Приемо-предавателен протокол по видове сортове. За предаденото грозде продавачът издава фактура. Превозът на гроздето се организира от купувача и е за негова сметка.

Към всяка една от процесните фактури, издадени от „Олимпия 13“ ЕООД  по договор от 01.08.2013 г. са представени приемо-предавателни протоколи(л. 1549 и  сл.).

„Васмар 09“ представя договор от 10.06.2013 г. (л. 379-гръб), сключен в гр.София между страните „Домейн Бойар Интернешънъл" ЕАД- купувач и „Васмар 09“ ЕООД- продавач, за прехвърляне правото на собственост върху винено грозде реколта 2013 г. и от 03.09.2013 г. в гр.София (л. 340) между страните „Блуридж Трейдинг" ЕООД- купувач и „Васмар 09“ ЕООД- продавач, за прехвърляне правото на собственост върху винено грозде реколта 2013 г. Договорите задължават продавача да издаде надлежно всички необходими документи в т.ч. сертификат за произход на гроздето и др. Предаването и приемането на гроздето по количество и качество се извършва на посочени от купувача производствени площадки. Приемането на гроздето се установява със съответен документ, съставен от представителите на двете страни. Документът се подписва от упълномощени представители на страните. Собствеността върху гроздето се прехвърля с приемо - предавателен протокол, за предаденото грозде продавача издава фактура. Превозът на гроздето се организира от купувача и е за негова сметка. Двете страни изготвят транспортен график по дни, видове автомобили и маршрути. Относно транспорта на гроздето, в писмените обяснения е посочено, че превозът се организира и е за сметка на „Домейн Бойар Интернешънъл" ЕАД и „Блуридж Трейдинг" ЕООД, а мястото на предаване на стоката, е на посочени от купувачите площадки.

Относно доставките, в писмените обяснения, представителят на ревизираното дружеството посочва, че се правят след уведомяване на купувача от предходен ден, за гроздето се съставя приемателна бележка от страна на клиента „Домейн Бойар Интернешънъл" ЕАД и „Блуридж Трейдинг" ЕООД. Собствеността върху гроздето се прехвърля с приемо-предавателен протокол и издадена фактура между страните в сделката.

Относно водената търговска кореспонденция между фирмите, дружеството е посочило, че сделките са договаряни по телефона от управителя на фирма „Васмар 09" ЕООД лицето Васил Вълчев и съответния представител на другите фирми:

               За Мес Комерс 14 ЕООД Булстат - 202840635 -  В. Георгиева;

               „Олимпия 13" ЕООД Булстат-202520699, - Д.Меразчийска;

               „Домейн Бойар Интернешънъл" ЕАД Булстат - 175404883,  - Е. Харамлийски;

              „Блуридж Трейдинг" ЕООД Булстат - 202716356, - П. Станулов.

2. По отношение на непризнаване на данъчен кредит по фактури, с издател „Мес комерс 14” ЕООД.

В хода на ревизионното производство от този доставчик са били изискани доказателства за реалността, на отразените във фактурите стопански операции.

За доказване реалността на сделката е била извършена насрещна проверка на доставчика „Мес комерс 14” ЕООД.

„МЕС КОМЕРС 14" ЕООД е вписано в Агенцията по вписванията на 03.12.2013 г. със седалище и адрес на управление гр. София, район „Сердика", ул. „Опълченска" № 112А, ет. 8, ап./офис 12 и е регистрирано лице по реда на ДОПК на 03.12.2013 г. в ТД на НАП София, офис „Сердика". Лицето е било регистрирано по реда на ЗДДС, считано от 08.01.2014 г. до 22.03.2016 г., когато е дерегистрирано по инициатива на орган по приходите при установени обстоятелства по чл. 176 от ЗДДС. Дружеството се управлява и представлява от едноличен собственик на капитала В.Н.Г..

От дружеството не са представени банкови и/или касови платежни документи, удостоверяващи извършените плащания по посочените фактури, след като е било уведомено по реда на ДОПК. Проверяваното лице не е представило счетоводни регистри за сметки, свързани с фактурираните доставки, оборотни ведомости, след като е било уведомено по реда на ДОПК. Не са представени транспортни документи, документи за собствени и/или наети транспортни средства и специализирани транспортни средства, с които се осъществява стопанската дейност. Не са представени документи, удостоверяващи произход на фактурираните стоки, не са представени фактури за получени доставки на стоки на предшестващи доставчици, документи относно наличие на необходими материални, технически ресурси и трудови ресурси, след като лицето е било уведомено по реда на ДОПК.

При извършената проверка в информационния масив на НАП е установено, че за проверявания период 01.09.2014-31.10.2014 г. лицето няма декларирани действащи трудови договори. Писмени обяснения  не са представени, след като лицето е било уведомено по реда на ДОПК. Лицето не удостоверява наличие на доставки по посочените фактури, като не представя доказателства, след като е било уведомено по реда на ДОПК.

            Служебно присъединени са, представени на 22.02.2016 г. в деловодството на офис Сердика - София, документи от дружеството, събрани по предходна ревизия на „Васмар 09“ ЕООД. Представени са издадени фактури с получател „Васмар 09“ ЕООД, Договор за покупко-продажба от 15.08.2014 г., сключен между „МЕС КОМЕРС 14" ЕООД, продавач и „ВАСМАР 09" ЕООД, купувач с приложена спецификация за качествата на гроздето реколта 2014г. Представени са Протоколи по чл.117 от ЗДДС, фактури, ЧМР за ВОП на грозде от SC VITICOLA SA Румъния VIN R02428926, SC.HORTIFRUCT SRL Румъния VIN R019274813, протоколи за извършено проверка на стоки с висок фискален риск, издадени от НАП.

В хода на извършената ревизия е установено, че предмет на доставка между „Мес Комерс 14" ЕООД и „Васмар 09" ЕООД са стоки винено грозде реколта 2014 г. Стоките са внос от Румъния. Представени са протоколи за ВОП и международни товарителници, като в същите е отразено, че стоките са получени в град Сливен, в склад на „Домейн Бояр Интернационал" АД. За „Васмар 09“ ЕООД е установено, че не разполага със собствени складови помещения, а стоките са доставени при условията на ВОП от Румъния, директно в склада на „Домейн Бойар Интернационал" АД, находящ се в гр. Сливен, за което свидетелстват представени ЧМР. По инцидентно извършената доставка на грозде от Румъния е установено, че транспорта се извършва за сметка на получателя „Домейн Бойар Интернационал" АД и директно до складовете на „Домейн Бойар Интернационал" АД. Транспорта е извършен от „Гери Транс 80" ЕООД, и „Авто Върбанов" ЕООД, с конкретно посочени превозвачи. Относно извършения транспорт и представените ЧМР от превозвачите, е установено, че фактури за извършени транспортни услуги не са издавани на „Мес Комерс 14" ЕООД, нито на „Васмар 09" ЕООД, а на „Домейн Бойар Интернационал"АД, по сключен договор за превоз между превозвачите - „Гери Транс 80" ЕООД, „Авто Върбанов" ЕООД и „Домейн Бойар Интернационал"АД. Транспортните услуги са фактурирани и платени от „Домейн Бойар Интернационал"АД.

Видно от представените писмени обяснения /декларация от управителя на дружеството/ доставките са изпълнени от управителя, както и от пълномощниците Г.М.Т. и И.В.М., продаденото грозде не е съхранявано в склад, тъй като е нетрайна стока. Същото е извозвано директно до крайния клиент - завод Домейн Бойар гр. Сливен с транспорт на завода. Всички транспортни документи се намират в завода. Всички придружителни документи за превоз на винено грозде, товарителници, пътни листа, и др. съпътстващи документи се намират в завода. Не са представени приемно - предавателни протоколи при прехвърляне на стоките по цитираните фактури.

Представена е декларация с вх.№ ИТ-00-3802/03.04.2017 г., според която транспорта на гроздето се организира и е за сметка на получателите Домейн Бойар Интернешънъл ЕАД и Блуридж Трейдинг" ЕООД и всички документи съпътстващи транспорта се намират при тях. Транспортните фирми са наети и организирани от Домейн Бойар Интернешънъл ЕАД и Блуридж Трейдинг ЕООД.

При извършеният анализ на представените от „Васмар" ЕООД документи и от представената обяснителна записка от управителя на дружеството – В. Вълчев е установено, че стоката не е заскладена и приета от „Васмар" ЕООД. Последното дружество само е посредничило при доставката на гроздето между „Мес Комерс 14" ЕООД и „Домейн Бояр Интернешънъл" ЕАД. Плащанията между дружествата са осъществени по банков път. От представените приемателни бележки се установява, че транспортът на стоките е извършен от „Гери Транс 80" ЕООД и „Авто Върбанов" ЕООД.

От ревизираното дружество са представени още договор за доставка на грозде сключен между „Мес Комерс 14" ЕООД с ЕИК по Булстат № 202840635 и "Васмар" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ200976818, приемателни бележки с издател „Домейн Бояр Интернешънъл" ЕАД, приемно предавателни протоколи, ЧМР и др. съпътстващи документи доставката.

Представени са Протоколи за извършена проверка на стоки с висок фискален риск представени от „Мес комерс 14“ ЕООД, подписани от  пълномощник – И.В.М. – (л. 1205 и сл.), както и приемо-предавателни протоколи по договор за доставка на грозде реколта 2014 г. (нечетливи – л. 1356 и сл., л. 1897 и сл.)

По данни от информационната система, в дружеството няма назначени лица по трудови или граждански правоотношения през периода на извършване на доставките по цитираните фактури. Нито „Васмар 09" ЕООД, нито „Мес Комерс 14" ЕООД са представили пълномощно или друг документ, който да удостовери, че лицата са упълномощени и овластени да участват в процеса, и да извършват действия от името и за посочените дружества.

Въз основа на изложените факти, решаващият орган е приел, че извършените доставки от „Мес Комерс 14" ЕООД към "Васмар 09" ЕООД, са удостоверени единствено с издадените фактури. Отразените в тях данни обаче не кореспондирали с останалите доказателства и макар документалния поток да е цялостен и логически оформен, то физическият поток на стоките е напълно фиктивен в икономически план.

Липсва реално осъществени доставки на грозде  от „Мес Комерс 14" ЕООД към "Васмар 09" ЕООД, както и от "Васмар 09" ЕООД към „Домейн Бояр интернационал“ АД.

Въз основа на изложените факти, решаващият орган е приел, че е налице хипотезата, в която доставчиците - „Мес Комерс 14" ЕООД и „Олимпия 13“ ЕООД са начислили  неправомерно данък върху добавената стойност, т.е без да са извършени реални облагаеми доставки са издадени данъчни документи. Поради това, на основание чл.68, ал.1, т.1  и чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС във връзка с чл.70, ал.5 и чл.9, ал.1 от същия закон е отказал право на приспадане на данъчен кредит на „Васмар 09“ ЕООД в общ размер на 379 747,21 лева по фактурите, издадени от „Мес Комерс 14" ЕООД и „Олимпия 13“ ЕООД за данъчни периоди от 01.09.2013г. до 31.10.2013г. и от 01.09.2014г. до 31.10.2014г.

3. По отношение на непризнаване на данъчен кредит по фактура, с издател „Валентина 777” ЕООД.

В хода на ревизионното производство от този доставчик са били изискани доказателства за реалността, на отразената във фактурата стопанска операции.

За доказване реалността на сделката е била извършена насрещна проверка на доставчика „Валентина 777” ЕООД. Изискани са документи от дружеството, но такива не са представени. Присъединени са документи от предходно ревизионно производство, предоставени от „Васмар 09“ ЕООД, а именно - копие от фактура №18/27.08.2013г. за СМР на хладилна камера; РКО за извършени плащания в брой: РКО №10176/29.12.2014 г. за сумата от 14000,00 лв. и РКО №10175/30.12.2014 г. за сумата от 7000,00 лв. Осчетоводяване на фактурата по сметка 601 на 01.09.201Зг.

Не са представени: Договор за СМР, акт за извършената работа, приемо-предавателен протокол или други документи, удостоверяващи доставката на СМР. Документи за извършеното плащане, банкови преводи или фискален бон от фискално устройство. Не са доказани и вложените материали, като вид, количество, качество и произход.

От представените документи от „Васмар 09" ЕООД не става ясно как е извършена доставката. Според представените справки за налични активи и счетоводен амортизационен план за 2013 г. (л.1337), „Васмар 09" ЕООД не притежава актив хладилна камера, на която да бъдат извършени посочените СМР.

Извършена е насрещна проверка за положен труд от П.Т.Д., с ЕГН **********, във фирма „Валентина 777" ЕООД. П.Т.Д. е представил писмени обяснения, според които има сключен граждански договор с фирма „ВАЛЕНТИНА 777" ЕООД, с ЕИК 201783262, който се намира в счетоводството на дружеството. Възложената работа се е състояла в зидане на навес около и над хладилни камери в с. Чинтулово, обл. Сливен в обект, стопанисван от дружеството "Васмар 09" ЕООД. Пътуването до обекта е осъществявано с личен автомобил, като е настанен за пренощуване в селото. Изплатеното възнаграждение е било съгласно договора. Такъв не е представен. При проверка в ИС на НАП се установи, че „ВАЛЕНТИНА 777" ЕООД с ЕИК 201783262, е регистрирала трудов договор със ЗЛ за периода 18.05.2013 г. - 09.06.2015г. Подадена е декларация обр. 1 за периода 05-11.2013г. за 4- часов работен ден. Лицето няма подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за получени доходи без трудови правоотношения за 2013 г.

От ревизираното лице „Васмар 09“ ЕООД не са представени договор за СМР, акт за приемане на извършената работа, приемо-предавателен протокол или други документи, доказващи доставката на СМР. От представените документи не става ясно какви материали са вложени, като вид, количество, качество и произход. Видно от представения счетоводен амортизационен план от 2013 г. (л.1337), „Васмар 09“ ЕООД не притежава актив хладилна камера, на която да бъдат извършени фактурираните СМР. В представената оборотна ведомост към 30.12.2014 г. (л.1748 гръб)  в сметка 203 Сгради и конструкции е със салдо 500 лв.  и липсва сметка за разходи за придобиване на ДМА.

Посоченият предмет в процесната фактура № 18/27.08.2013 г. не отговаря на изискванията ЗСч. (отм.)

Поради това, ревизиращия орган е приел, че макар от ревизираното лице да са представени документи, същите не удостоверяват и не доказват фактическо извършване на доставката на стоки. Налице е фактуриране на стоки, за които задълженото лице не е представило доказателства, че фактически са получени от него. Начисляването на данъка в случая, при неосъществена доставка, не е основание за възникване на право на данъчен кредит при ревизираното лице, тъй като липсва данъчно събитие по смисъла на чл.25 от ЗДДС.

В хода на съдебното производство ответникът оспорва (л.3835) автентичността на подписите за продавач по договор, сключен между жалбоподателя и „Мес комер 14“ ЕООД на 15.08.2014 г. и придружаващите го приемо-предавателни протоколи и договор, сключен с „Олимпия 13“ ЕООД  на 01.08.2013 г. и придружаващите го приемо-предавателни протоколи. След изявление на процесуалният представител на жалбоподателя в с.з. на 13.12.2017 г., че ще се ползва от оспорените доказателства, с определение в същото с.з. на основание чл. 193 от ГПК, е открито производство по оспорване автентичността на подписите на издателите на тези частни документи, като на жалбоподателя е указано, че върху него е възложена доказателствената тежест в производството по установяване автентичността на документите. До даване ход на устните състезания, жалбоподателя не ангажира никакви доказателства, за установяване автентичността на описаните документи. Авторството на положените под оспорените частни документи подписи, не е доказано от страната, която ги е представила и е заявила, че ще се ползва от тях - жалбоподателят (чл. 193, ал.3, предл.второ от ГПК), поради това всички оспорени документи следва да бъдат изключени от доказателствата по делото.

В хода на съдебното производство e допусната и приета без възражения съдебно-счетоводна експертиза.

Според заключението на вещото лице, към датата на издаване на процесните фактури дружеството „Олимпия 13“ ЕООД е разполагало по счетоводни данни с количество грозде  4 118 720 кг., което е с 640 кг по-малко отколкото е продало на „Васмар 09“ ЕООД, без разлика между отделните сортове. След съпоставка на сортовете грозде и количествата се установява, че дружеството не разполага по счетоводни данни с количеството 179 380 кг грозде сорт „каберне“, които впоследствие е фактурирало на жалбоподателя.

 „Мес комерс 14“ ЕООД също счетоводно е разполагало с количеството грозде, което е продало на ревизираното лице, но е налице несъответствие в количеството на сорт грозде „мерло“. Вещото лице е установило, че продажбите на посочената във фактурите стока – грозде е счетоводно отразена при доставчиците и е начислен ДДС като задължение към бюджета. Установено, че фактурите са платени изцяло на посочените дати по банков път и в брой.

При разпита на вещото лице в съдебно заседание, същото пояснява, че по отношение на доставчика „Олимпия 13“ ЕООД има недостиг на грозде сорт „Каберне“ в размер на 179 380 кг., т.е това е количеството, което дружеството не е имало в наличност, но в последствие е фактурирало на жалбоподателя. Недостигът е по фактура № 39/30.10.2013 г., в която има фактурирано количество 188 т. към жалбоподателя, а остатъкът от сорт „Каберне“ към този момент при „Олимпия 13“ ЕООД е 8,260 т. При „Мес комерс 14“ ЕООД има недостиг от сорт „Мерло“ 19 100 кг. по фактура № 6/12.10.2014 г., като фактурираното към жалбоподателя грозде е 166 980 кг. при разполагаеми към момента при този доставчик 8,040 т.

ІІІ. ПРАВОТО:

Съгласно разпоредбите на чл.68, ал.1, т.1 от ЗДДС, регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон, сумата на данъка за стоките или услугите по облагаеми доставки, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Разпоредбата е свързана е понятието „доставка“ по смисъла на ЗДДС и взаимоотношенията между две регистрирани лица - доставчик и получател. Правото на приспадане на данъчен кредит се обуславя както от наличието на редовно издадени фактури, така и от това, дали доставчикът е извършил счетоводно отразените, доставки на стоки или услуги.

Това право възниква при наличие на осъществен сложен фактически състав. Първият и основен елемент на този състав е извършването на доставка или услуга. Реалното й наличие не се доказва само с издаване на първичен счетоводен документ и включването му в дневниците за покупки и продажби или счетоводни регистри за съответния период. Наред с това, е необходимо да се установи обективността на извършените доставки.

Фактурата удостоверява само сключване на определена сделка и извършване на стопанска операция между два субекта, но с оглед удостоверяване на извършените доставки, посочени във фактурите, и опосредяващото го ползване на данъчен кредит, в тежест на жалбоподателя е да докаже реалното извършване на същите.

Непротиворечиви доказателства за осъществяване на този положителен факт липсват.

Предмет на доставките, осъществени от „Олимпия 13“ ЕООД и „Мес комерс 14“ ЕООД са родово определени вещи- грозде от различни сортове.

При договори за прехвърляне на собствеността върху вещи, определени по своя род, собствеността се прехвърля щом вещите бъдат определени по съгласие на страните, а при липса на такова - когато бъдат предадени /чл.24, ал.2 от 33Д/. Ако няма уговорено друго, предаването на родово- определени вещи се извършва в седалището на продавача в момента на предаване на стоката на спедитор, превозвач и др. /аргумент чл.68, 6."в" от 33Д/. От този момент стоките са индивидуализирани и собствеността преминава върху купувача. Правото на собственост върху родово-определени вещи (каквито са спорните стоки) се прехвърля с тяхното отделяне от рода, чрез физическото им предаване или друго индивидуализиране. Това би могло да стане единствено при доказване на предаването на стоките в собствен склад, чрез изброяване, изтегляне, измерване, натоварване на транспортно средство и т.н.. Следователно, само при индивидуализацията на родово - определените дължими вещи се прехвърля правото на собственост върху тях, респективно настъпва данъчното събитие.

В случая предаване на вещите (грозде) не е доказано, макар по делото да са представени приемо- предавателни протоколи, в които те са индивидуализирани по количество и сорт.

В хода на съдебното производство, тези частни документи са оспорени от ответника по отношение автентичността на подписите, положени за продавач. Въпреки изричното изявление на жалбоподателя, който ги е представил, че ще се ползва от тях и указаната от съда доказателствена тежест, авторството на подписите не е доказано. Поради това, съдът ги изключва от доказателствата по делото. Аналогична е и последицата от недоказване автентичността на подписите за „продавач“, положени върху договорите за продажба, сключени между двамата доставчика и ревизираното лице.

Макар по делото да са налични твърдения на управителите на дружествата доставчици, че протоколите са подписвани от пълномощници, доказателства за това не са били представени.

Съдът намира за неоснователни твърденията на пълномощника на жалбоподателя, че пълномощните се представят към момента на легитимация и остават у пълномощника, поради което не могат да бъдат предоставени, а следва да бъдат изискани от ревизиращия орган.

На първо място, съдът отбелязва, че по отношение на доставчиците са извършени насрещни проверки, като са изискани всички документи, удостоверяващи осъществяването на сделките. Такива не са били представени в пълнота, въпреки изявленията, съдържащи се в обясненията на управителите на дружествата.

На следващо място, задължение на жалбоподателя е да представи всички доказателства, които според естеството на доставката следва да се намират при него и да удостоверят реалното й извършване.Не съществува никаква обективна пречка, тогава когато една от страните по сделката се представлява от пълномощник, копие от документа, удостоверяващ този факт да бъде предадено на другата страна.

Представените по делото приемателни бележки и товарителници, не доказват прехвърляне на собствеността на стоката върху дружеството- жалбоподател от процесните доставчици. Те удостоверяват факта на осъществен транспорт на количество грозде по доставки, извършени от жалбоподателя към трето лице, при положение, че по делото спор относно този факт липсва.

Последният обаче, не може сам по себе си да предпостави извод, че доставеното от „Васмар 09“ на Домейн Бойар Интернешънъл ЕАД и Блуридж Трейдинг ЕООД, е полученото от него по сделките, сключени с „Олимпия 13“ ЕООД и „Мес комерс 14“ ЕООД. В подкрепа на изложеното е и констатацията на вещото лице, съобщена в съдебно заседание, проведено на 26.09.2018г., че в в счетоводството на жалбоподателя има заприходени по-големи количества грозде, включително и от други доставчици, които впоследствие са префактурирани на „Домейн Бойар Интернационал“ АД и няма как да се отграничи точно това количество, закупено по процесните фактури.

Не без значение в случая е и обстоятелството, че последните две дружества са фактурирали на ревизираното лице, количество стока, която според счетоводните им документи, към датите на сделките не са били налични при тях.

Отделно от това, по отношение на доставчиците следва да се отбележи и факта, че и за двамата доставчика не са установени данни за ресурсната и кадрова обезпеченост. Доставчиците не са били намерени на декларираните адреси за кореспонденция и не са представили доказателства в хода на ревизионното производство. Представените такива са от предходна ревизия, служебно приобщени от ревизиращия орган. Това обстоятелство само по себе си не предпоставя извод, че данъчнозадълженото  лице е знаело или е трябвало да знае, че сделките с които обосновава правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, са част от данъчна измама, но този факт, ценен наред с другите доказани факти,  е допълнителен аргумент в подкрепа на тезата, че може да бъде направено най- малко обосновано предположение, че данъчно задълженото лице е знаело, че сделките с които обосновава правото на приспадане, са част от данъчна измама. В този смисъл е Определение  на Съда (десети състав) от 15 юли 2015 г.  по Дело С-159/14.

В тази връзка съдът отбелязва и решение от 13.02.2014 г. на СЕС по дело С-18/2013г с, в което Съдът посочва,че Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска данъчнозадължено лице да извърши приспадане на данъка върху добавената стойност, начислен в издадените от доставчик фактури, когато, въпреки че услугата (респ. стоката) е била доставена, се установява, че тя не е била действително извършена от този доставчик или от негов подизпълнител, по-специално тъй като последните не са разполагали с необходимите персонал, материали и активи, разходите за тяхната услуга не са били оправдани в счетоводната им документация или се е оказало, че някои документи не са били подписани от посочените в тях като доставчици лица, стига да са изпълнени следните две условия - посочените обстоятелства да сочат за наличието на измама и въз основа на обективните данни, представени от органите по приходите, да се установява, че данъчнозадълженото лице е знаело или е трябвало да знае, че сделката, с която обосновава правото на приспадане, е част от тази измама.

Следва да се има предвид обаче, че в националното данъчно законодателство липсва легална дефиниция на понятието „ данъчна измама”, както и че последното не е идентично по съдържане със същото понятие по см. на НК.

В конкретния казус, наличните доказателства сочат на съмнение не само по отношение на правомерността на поведението на доставчиците, но и на това на жалбоподателя. Както бе посочено по- горе, именно жалбоподателя представя договори, подписани от неизвестни лица, без доказана представителна власт. Нелогично е да се приеме, с оглед нормалната търговска практика, да се реализират търговски отношения без да е ясен въпросът за представителството на договарящите търговски субекти, тъй като именно представителните са лица които могат да ги обвързват със задължения. Пак жалбоподателят представя приемо- предавателни протоколи без индивидуализиране на лицата, които ги подписват. Наличието на тези реквизити би могло безпрепятствено да се осигури при упражняване на елементарна търговска грижа.

Доказателства именно за наличието, на посочените от СЕС условия, изключващи признаване на правото на данъчен кредит по процесните фактури, в конкретния случай са налице, като се има предвид начина, по който са били осъществявани сделките и обстоятелството, че единствените документи, удостоверяващи сделките са издадените от „Олимпия 13“ ЕООД и „Мес комерс 14“ ЕООД, фактури.

Поради изложеното, съдът намира, че при правилно приложение на закона на ревизираното лице е отказано право на приспадане на данъчен кредит по издадените от „Олимпия 13“ ЕООД и „Мес комерс 14“ ЕООД, фактури.

Правилно е приложен материалният закон и по отношение отказаното право на приспадане на данъчен кредит по фактура №18/27.08.2013г. за СМР на хладилна камера, с издател „ВАЛЕНТИНА 777" ЕООД.

В случая предмет на доставката е СМР за хладилна камера.

Въпреки представените в хода на ревизионното производство, съдът намира, че доставка с посочения предмет няма реално осъществена. Това е таза, защото по делото е категорично доказано, че „Васмар 09" ЕООД не притежава актив хладилна камера на която да бъдат извършени посочените СМР. Дружеството не представя и никакви доказателства, които с оглед естеството на доставката би следвало да се намират при него- договор, количествено- стойностна сметка, приемо- предавателен протокол. Само обясненията на лицето П.Димитров, че работа се е състояла в зидане на навес около и над хладилни камери в с. Чинтулово, обл. Сливен в обект, стопанисван от дружеството "Васмар 09" ЕООД, не могат да предпоставят извод за реално реализиран предмет на сделката.

Правилно, предвид наличните доказателства, ревизиращият орган е приел, неправомерно упражнено право на данъчен кредит, поради липса на данъчно събитие. Изложените в тази насока аргументи в ревизионния доклад, който е неразделна част от ревизионния акт, следва изцяло да бъдат споделени.

Наред с това, съображенията, изложени от съда по- горе в решението, са относими и към настоящия случай. Липсата на възможност за ревизираното лице обективно да получи изначално информация за техническата и кадрова обезпеченост на доставчика не изключва задължението му да удостовери реалното извършване на сделката с доказателства, които според естеството на доставката следва да се намират при него. Това задължение не е изпълнено.

С оглед изхода на спора, на основание чл. 161, ал. 1 от ДОПК в полза на ответника, следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение, но не в претендирания размер от 15 998 лв. В тази връзка, съдът намира за основателно  възражението на процесуалния представител на жалбоподателя за прекомерност на претенцията.

Съгласно разпоредбата на чл.161, ал.1 от ДОПК на администрацията вместо възнаграждение за адвокат се присъжда за всяка инстанция юрисконсултско възнаграждение в размера на минималното възнаграждение за един адвокат. Претендираното юрисконсултско възнаграждение от ответника следва да бъде определено в размера по чл. 8, ал.1, т.5 от Наредба № 1/9.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на ответника разноски – юрисконсултско възнаграждение в размер на 7 686 (седем хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева.

Воден от горното и на основание чл. 160 от ДОПК, Административен съд– град Бургас, четвърти състав,

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Васмар 09“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Чинтулово, област Сливен, ул.“8-ми март“ № 19, представлявано от В.Г.В., против Ревизионен акт № Р-02000216008673-091-001/14.06.2017 г., издаден от началник сектор „Ревизии“ и главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 214/01.09.2017 г. на Началник отдел „Обжалване“ в дирекция  „ОДОП” гр. Бургас и главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, с който на дружеството са определени задължения за ДДС за периода 01.09.2013 г. - 30.09.2013 г. в размер на 273 285,38  лева и лихва в размер на 102 850,41 лева; 01.10.2013 г. - 31.10.2013 г. в размер на 47 076,15  лева и лихва в размер на 17 127,46 лева; 01.09.2014 г. - 30.09.2014 г. в размер на 34 098,68  лева и лихва в размер на 9 235,30 лева; 01.10.2014 г. - 31.10.2014 г. в размер на 25 287,00  лева и лихва в размер на 6 630,35 лева;

ОСЪЖДА „Васмар 09“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Чинтулово, област Сливен, ул.“8-ми март“ № 19 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Бургас при ЦУ на НАП, сума в размер на  7 686 (седем хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева, представляваща направени по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.                                                    

 

                                                   

СЪДИЯ: